โรงเรียนสภาราชินี 2
Saparachinee 2 School
รหัสสถานศึกษา 04920105
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

ผู้บริหาร :
นายยงยุทธ ปูขาว
วันก่อตั้ง :
พ.ศ. 2536
  
ที่ตั้ง เลขที่ :
5
หมู่ :
2
ถนน :
ตรัง - สิเกา
ตำบล :
บางรัก
อำเภอ :
เมืองตรัง
จังหวัด :
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
92000
โทรศัพท์ :
075-570481
โทรสาร :
075-570481
  
ปรัชญาประจำสถานศึกษา :
สื่อสารเป็น เด่นเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำวิชาการ
สีประจำสถานศึกษา :
สีเทา - เหลือง
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา :
ต้นมุจลินท์ (จิก)
จำนวนบุคลากร :
ประเภทบุคลากรชายหญิงรวม
ผู้บริหาร 2 2 4
ข้าราชการครู 12 49 61
ครูอัตราจ้าง 4 6 10
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
เจ้าหน้าที่ 0 4 4
นักศึกษาฝึกงาน 2 5 7
อื่นๆ 0 0 0
ระดับชั้นที่เปิด/จำนวน นร. :
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) 268 234 502
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6) 207 312 519
วิสัยทัศน์ :
เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
โดยความร่วมมือของชุมชน ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ :
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
	- โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน
	- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีระบบ
	- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

ระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.1 216 0 0 0 216
ม.2 152 0 0 0 152
ม.3 134 0 0 0 134
รวม502000502
ม.4 204 0 0 0 204
ม.5 153 0 0 0 153
ม.6 162 0 0 0 162
รวม519000519
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.