calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 170 คน
มา (ตรงเวลา) 127 คน
มา (สาย) 3 คน
ลา 0 คน
ขาด 40 คน
ออกก่อนเวลา 34 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
0 0 0 0 0
ม.1/1 36 32 0 0 4
ม.1/2 39 27 0 0 12
ม.1/3 19 15 0 0 4
ม.1/4 38 30 1 0 7
ม.1/5 37 23 1 0 13
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.