calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
นักเรียนทั้งหมด 160 คน
มา (ตรงเวลา) 124 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 36 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.2/1 36 31 0 0 5
ม.2/2 38 31 0 0 7
ม.2/3 18 14 0 0 4
ม.2/4 35 24 0 0 11
ม.2/5 33 24 0 0 9
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.