calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
นักเรียนทั้งหมด 152 คน
มา (ตรงเวลา) 136 คน
มา (สาย) 2 คน
ลา 0 คน
ขาด 14 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.2/1 34 31 0 0 3
ม.2/2 37 34 0 0 3
ม.2/3 18 16 0 0 2
ม.2/4 29 25 1 0 3
ม.2/5 34 30 1 0 3
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.