calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 170 คน
มา (ตรงเวลา) 121 คน
มา (สาย) 6 คน
ลา 0 คน
ขาด 43 คน
ออกก่อนเวลา 67 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.3/1 24 19 2 0 3
ม.3/2 40 25 1 0 14
ม.3/3 27 18 0 0 9
ม.3/4 24 19 1 0 4
ม.3/5 26 17 1 0 8
ม.3/6 29 23 1 0 5
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.