calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 176 คน
มา (ตรงเวลา) 128 คน
มา (สาย) 5 คน
ลา 0 คน
ขาด 43 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.4/1 18 13 0 0 5
ม.4/2 22 16 1 0 5
ม.4/3 25 18 2 0 5
ม.4/4 27 17 0 0 10
ม.4/5 16 12 0 0 4
ม.4/6 37 28 0 0 9
ม.4/7 31 24 2 0 5
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.