calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 167 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 167 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.4/1 18 0 0 0 18
ม.4/2 22 0 0 0 22
ม.4/3 25 0 0 0 25
ม.4/4 25 0 0 0 25
ม.4/5 13 0 0 0 13
ม.4/6 34 0 0 0 34
ม.4/7 30 0 0 0 30
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.