calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 204 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 204 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.4/1 32 0 0 0 32
ม.4/2 24 0 0 0 24
ม.4/3 25 0 0 0 25
ม.4/4 26 0 0 0 26
ม.4/5 30 0 0 0 30
ม.4/6 30 0 0 0 30
ม.4/7 37 0 0 0 37
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.