calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2
นักเรียนทั้งหมด 160 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 160 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.5/1 19 0 0 0 19
ม.5/2 18 0 0 0 18
ม.5/3 21 0 0 0 21
ม.5/4 26 0 0 0 26
ม.5/5 15 0 0 0 15
ม.5/6 31 0 0 0 31
ม.5/7 30 0 0 0 30
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.