calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 165 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 165 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.6/1 14 0 0 0 14
ม.6/2 24 0 0 0 24
ม.6/3 24 0 0 0 24
ม.6/4 35 0 0 0 35
ม.6/5 20 0 0 0 20
ม.6/6 16 0 0 0 16
ม.6/7 32 0 0 0 32
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.