calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/238 08939 เด็กชายภูวนัย จิตรา    
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.2/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/438 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.3/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.3/126 08906 เด็กชายทศน์พล ภัคเฉย    
ม.3/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.3/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.3/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.3/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.3/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.3/237 09260 เด็กหญิงมัทรี จำปา    
ม.3/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.3/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.3/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.3/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.3/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.3/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง    
ม.3/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.3/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.3/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.3/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์    
ม.3/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา    
ม.3/337 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ    
ม.3/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.3/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.3/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.3/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.3/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.3/429 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.3/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.3/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.3/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.3/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.3/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.3/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.3/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.3/533 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
ม.5/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.5/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.5/217 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.5/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี    
ม.5/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.5/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน    
ม.5/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.5/322 09172 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง    
ม.5/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.5/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว    
ม.5/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.5/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.5/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.5/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.5/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.5/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง    
ม.5/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.5/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.5/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.5/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.5/430 08941 นายภูธิป น้ำแก้ว    
ม.5/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว    
ม.5/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.5/610 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลียว    
ม.5/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก    
ม.5/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.5/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.5/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.5/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.5/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.5/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.5/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.5/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.5/726 07626 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.5/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.5/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
ม.6/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์    
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว    
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.6/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์    
ม.6/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์    
ม.6/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล    
ม.6/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง    
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/431 08940 นางสาวสุภัสสร รักรู้    
ม.6/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ    
ม.6/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม    
ม.6/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.6/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ    
ม.6/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ    
ม.6/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน    
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ    
ม.6/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ    
ม.6/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.6/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม    
ม.6/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ    
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู    
ม.6/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.6/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม    
ม.6/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/742 08625 นางสาวอริญา มานู    
ม.6/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์    
ม.6/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.