calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/238 08939 เด็กชายภูวนัย จิตรา    
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.2/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/438 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.3/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.3/126 08906 เด็กชายทศน์พล ภัคเฉย    
ม.3/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.3/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.3/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.3/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.3/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.3/237 09260 เด็กหญิงมัทรี จำปา    
ม.3/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.3/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.3/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.3/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.3/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.3/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง    
ม.3/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.3/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.3/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.3/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์    
ม.3/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา    
ม.3/337 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ    
ม.3/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.3/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.3/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.3/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.3/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.3/429 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.3/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.3/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.3/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.3/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.3/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.3/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.3/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.3/533 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.