calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.1/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.1/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.1/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.1/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.1/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.1/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.1/438 08859 เด็กชายธีรพงษ์ สุขุม    
ม.1/438 08927 เด็กชายธีรพัฒน์ คงอินทร์    
ม.1/58 08802 เด็กชายชนชล ศรีสุข    
ม.1/522 08816 เด็กชายสุรเดช เนียวย้อย    
ม.2/21 08387 เด็กชายกรวิชญ์ ส่องแก้ว    
ม.2/23 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/26 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร    
ม.2/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ    
ม.2/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.2/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.2/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.2/39 08430 เด็กชายธนกร ล่องตี้    
ม.2/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.2/42 08117 เด็กชายภูริณัฐ ดวงน้ำแก้ว    
ม.2/44 08125 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดำทิพย์    
ม.2/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.2/425 08489 เด็กหญิงน้ำค้าง แก้วกั้ง    
ม.2/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ    
ม.2/429 08493 เด็กหญิงสุธาสินี เกิดพราน    
ม.2/431 08838 เด็กหญิงกีรติญา ใจอินทร์    
ม.2/53 08173 เด็กชายธณกร ศรีสุธรรม    
ม.2/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.2/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.2/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ    
ม.2/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.2/529 08522 เด็กหญิงณัฐพร สังข์ทอง    
ม.3/116 08020 เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์    
ม.3/120 08024 เด็กหญิงรสสุคนธ์ แซ่เอียบ    
ม.3/125 08653 เด็กหญิงมัททรี ดิสโร    
ม.3/23 08031 เด็กชายณัฐชนน สินรัตนกุล    
ม.3/27 08035 เด็กชายพลพล ปานยัง    
ม.3/211 08039 เด็กชายสาธิต ส่งเสริม    
ม.3/212 08040 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ฉุ้นย่อง    
ม.3/213 08041 เด็กชายอัครเอก จันเพชร์    
ม.3/238 08630 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริรัตน์    
ม.3/32 08065 เด็กชายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.3/36 08071 เด็กชายณัฐกิตติ์ ชิตชลธาร    
ม.3/311 08080 เด็กชายวิวัฒน์ สมสู่    
ม.3/316 08087 เด็กหญิงชุติมา ท่าจีน    
ม.3/322 08094 เด็กหญิงปานทิพย์ พริกชูผล    
ม.3/419 08119 เด็กชายวุฒิชัย ศรีประสิทธิ์    
ม.3/420 08120 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ผ่าพูล    
ม.3/523 08157 เด็กหญิงกัญญ์วรา ช่วยธานี    
ม.3/61 08169 เด็กชายกณวรรธน์ เรืองเดช    
ม.3/613 08181 เด็กชายศราวุฒิ ทวยบุตร    
ม.3/618 08186 เด็กชายอดิเทพ ดำมีศรี    
ม.3/627 08195 เด็กหญิงมณีวรรณ ซุ้นสั้น    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.