calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.1/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์    
ม.1/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์    
ม.1/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง    
ม.1/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.1/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ    
ม.1/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง    
ม.1/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.1/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี    
ม.1/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด    
ม.1/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.1/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม    
ม.1/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่    
ม.1/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน    
ม.1/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี    
ม.1/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร    
ม.1/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์    
ม.1/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.1/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง    
ม.1/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี    
ม.1/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ    
ม.1/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ    
ม.1/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ    
ม.1/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์    
ม.1/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง    
ม.1/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง    
ม.1/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล    
ม.1/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์    
ม.1/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.1/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน    
ม.1/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม    
ม.1/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์    
ม.1/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง    
ม.1/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริฐ    
ม.1/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก    
ม.1/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์    
ม.1/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม    
ม.1/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว    
ม.1/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์    
ม.1/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ    
ม.1/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.1/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง    
ม.1/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์    
ม.1/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง    
ม.1/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์    
ม.1/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร    
ม.1/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์    
ม.1/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง    
ม.1/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู    
ม.1/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์    
ม.1/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น    
ม.1/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.1/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์    
ม.1/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช    
ม.1/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค    
ม.1/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส    
ม.1/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง    
ม.1/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน    
ม.1/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น    
ม.1/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.1/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม    
ม.1/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน    
ม.1/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน    
ม.1/228 08732 เด็กหญิงปุญช์กนก กลับใหม่    
ม.1/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง    
ม.1/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย    
ม.1/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.1/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน    
ม.1/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ    
ม.1/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง    
ม.1/235 08739 เด็กหญิงหทัยทิพย์ โดยประสงค์    
ม.1/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ    
ม.1/238 08390 เด็กชายทวีศักดิ์ แก้วสร    
ม.1/239 08378 เด็กหญิงธนิษฐา ถิรนิธิกร    
ม.1/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด    
ม.1/31 08741 เด็กชายกิตติธัช จันดี    
ม.1/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว    
ม.1/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน    
ม.1/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว    
ม.1/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช    
ม.1/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต    
ม.1/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.1/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง    
ม.1/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง    
ม.1/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.1/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง    
ม.1/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร    
ม.1/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร    
ม.1/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.1/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ    
ม.1/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว    
ม.1/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม    
ม.1/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์    
ม.1/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.1/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.1/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.1/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล    
ม.1/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล    
ม.1/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว    
ม.1/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง    
ม.1/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.1/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.1/410 08767 เด็กชายนันทวุฒิ ชัยเพชร    
ม.1/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.1/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี    
ม.1/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.1/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์    
ม.1/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน    
ม.1/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง    
ม.1/417 08774 เด็กชายศุภวิชญ์ เรืองโรจน์    
ม.1/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม    
ม.1/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.1/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต    
ม.1/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์    
ม.1/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม    
ม.1/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.1/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.1/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.1/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ    
ม.1/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร    
ม.1/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว    
ม.1/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์    
ม.1/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น    
ม.1/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.1/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา    
ม.1/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์    
ม.1/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา    
ม.1/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์    
ม.1/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก    
ม.1/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง    
ม.1/438 08859 เด็กชายธีรพงษ์ สุขุม    
ม.1/438 08927 เด็กชายธีรพัฒน์ คงอินทร์    
ม.1/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี    
ม.1/52 08796 เด็กชายกิตติเดช ทับเที่ยง    
ม.1/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี    
ม.1/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์    
ม.1/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี    
ม.1/56 08800 เด็กชายคุณานนต์ สร้างโพธิ์    
ม.1/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.1/58 08802 เด็กชายชนชล ศรีสุข    
ม.1/59 08803 เด็กชายชาญณรงค์ กลับวุ่น    
ม.1/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.1/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม    
ม.1/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ    
ม.1/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน    
ม.1/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.1/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่    
ม.1/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.1/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก    
ม.1/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ    
ม.1/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร    
ม.1/520 08814 เด็กชายรพีภัทร บัวศรี    
ม.1/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน    
ม.1/522 08816 เด็กชายสุรเดช เนียวย้อย    
ม.1/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.1/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง    
ม.1/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี    
ม.1/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.1/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู    
ม.1/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง    
ม.1/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์    
ม.1/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน    
ม.1/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง    
ม.1/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง    
ม.1/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น    
ม.1/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง    
ม.1/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า    
ม.1/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.1/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง    
ม.2/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช    
ม.2/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์    
ม.2/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์    
ม.2/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง    
ม.2/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์    
ม.2/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ    
ม.2/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด    
ม.2/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง    
ม.2/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข    
ม.2/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง    
ม.2/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ    
ม.2/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน    
ม.2/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย    
ม.2/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์    
ม.2/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา    
ม.2/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง    
ม.2/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง    
ม.2/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล    
ม.2/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.2/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ    
ม.2/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี    
ม.2/126 08628 เด็กชายกิตติศักดิ์ เส็นสกุล    
ม.2/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต    
ม.2/21 08387 เด็กชายกรวิชญ์ ส่องแก้ว    
ม.2/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.2/23 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.2/25 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.2/26 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว    
ม.2/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี    
ม.2/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร    
ม.2/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง    
ม.2/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว    
ม.2/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย    
ม.2/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี    
ม.2/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต    
ม.2/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน    
ม.2/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ    
ม.2/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.2/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ    
ม.2/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย    
ม.2/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.2/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี    
ม.2/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน    
ม.2/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา    
ม.2/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน    
ม.2/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง    
ม.2/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว    
ม.2/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.2/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน    
ม.2/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร    
ม.2/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน    
ม.2/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น    
ม.2/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม    
ม.2/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน    
ม.2/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.2/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ    
ม.2/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์    
ม.2/237 08666 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไข่ดี    
ม.2/238 08922 เด็กชายพิสิษฐ์ งิ้วจีน    
ม.2/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์    
ม.2/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์    
ม.2/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง    
ม.2/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.2/32 08078 เด็กชายภูวดล โพธิ์แก้ว    
ม.2/33 08083 เด็กชายศุภณัฐ ตันติเอกรัตน์    
ม.2/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.2/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร    
ม.2/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร    
ม.2/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.2/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร    
ม.2/39 08430 เด็กชายธนกร ล่องตี้    
ม.2/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ    
ม.2/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง    
ม.2/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง    
ม.2/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย    
ม.2/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.2/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.2/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง    
ม.2/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง    
ม.2/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง    
ม.2/319 08441 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญธรรม    
ม.2/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.2/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.2/322 08446 เด็กชายศุภระ ปิกิ่ง    
ม.2/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส    
ม.2/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.2/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ    
ม.2/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี    
ม.2/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด    
ม.2/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง    
ม.2/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม    
ม.2/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง    
ม.2/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล    
ม.2/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก    
ม.2/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์    
ม.2/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข    
ม.2/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์    
ม.2/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา    
ม.2/337 08921 เด็กชายพัชรพล หนูเรือง    
ม.2/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ    
ม.2/42 08117 เด็กชายภูริณัฐ ดวงน้ำแก้ว    
ม.2/43 08124 เด็กชายสุกฤตย์ วังสา    
ม.2/44 08125 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดำทิพย์    
ม.2/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.2/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ    
ม.2/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว    
ม.2/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง    
ม.2/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม    
ม.2/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช    
ม.2/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.2/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา    
ม.2/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย    
ม.2/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล    
ม.2/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง    
ม.2/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.2/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี    
ม.2/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี    
ม.2/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์    
ม.2/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.2/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ    
ม.2/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.2/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.2/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง    
ม.2/425 08489 เด็กหญิงน้ำค้าง แก้วกั้ง    
ม.2/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ    
ม.2/427 08491 เด็กหญิงรวินันท์ สงแสง    
ม.2/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ    
ม.2/429 08493 เด็กหญิงสุธาสินี เกิดพราน    
ม.2/430 08644 เด็กชายธราเทพ สัตยนนท์    
ม.2/431 08838 เด็กหญิงกีรติญา ใจอินทร์    
ม.2/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.2/52 08138 เด็กชายชนวีร์ เอียดมิ่ง    
ม.2/53 08173 เด็กชายธณกร ศรีสุธรรม    
ม.2/54 08176 เด็กชายภานุเดช ดอกรักษ์    
ม.2/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.2/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน    
ม.2/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล    
ม.2/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.2/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง    
ม.2/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ    
ม.2/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.2/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ    
ม.2/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย    
ม.2/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง    
ม.2/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.2/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา    
ม.2/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว    
ม.2/518 08510 เด็กชายวรินทร์ สุวรรณวร    
ม.2/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน    
ม.2/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ    
ม.2/521 08513 เด็กชายสุภณัฐ ชิตแก้ว    
ม.2/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม    
ม.2/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.2/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์    
ม.2/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ    
ม.2/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์    
ม.2/527 08520 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ดำทั่ว    
ม.2/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.2/529 08522 เด็กหญิงณัฐพร สังข์ทอง    
ม.2/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.2/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์    
ม.2/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง    
ม.2/533 08663 เด็กหญิงศศิพัฒน์ กลิ่นเพชร    
ม.3/11 08003 เด็กชายกฤตพร รองพล    
ม.3/12 08004 เด็กชายก้องกิดากร แก้วกล้า    
ม.3/13 08005 เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ    
ม.3/14 08006 เด็กชายจิรเมธ หมุนแทน    
ม.3/15 08007 เด็กชายจิรายุทธิ์ แซ่จิ้ว    
ม.3/16 08008 เด็กชายชัยวัฒน์ รอดสวัสดิ์    
ม.3/17 08009 เด็กชายปรมินทร์ สายทองแท้    
ม.3/18 08010 เด็กชายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล    
ม.3/19 08011 เด็กชายวิศิษฎ์ ทองไชย    
ม.3/110 08012 เด็กชายศุภกฤต ชูจำ    
ม.3/111 08013 เด็กชายสันติสุข สมาธิ    
ม.3/112 08014 เด็กหญิงจิรภิญญา สุกรี    
ม.3/113 08015 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วละเอียด    
ม.3/114 08016 เด็กหญิงฐานิสา พยัคจันทร์    
ม.3/115 08018 เด็กหญิงบุษยทิพย์ คงพิทักษ์    
ม.3/116 08020 เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์    
ม.3/117 08021 เด็กหญิงประกัญญา พลประสิทธิ์    
ม.3/118 08022 เด็กหญิงปาริชาติ แก้วรักษ์    
ม.3/119 08023 เด็กหญิงมณีวรรณ รักเครือ    
ม.3/120 08024 เด็กหญิงรสสุคนธ์ แซ่เอียบ    
ม.3/122 08026 เด็กหญิงวาสิตา คงผอม    
ม.3/123 08027 เด็กหญิงวิมลนา สุขขัน    
ม.3/124 08028 เด็กหญิงสุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล    
ม.3/125 08653 เด็กหญิงมัททรี ดิสโร    
ม.3/21 08029 เด็กชายกฤษกร ธนาลัทธกุล    
ม.3/22 08030 เด็กชายณภัทร ทองแจ้ง    
ม.3/23 08031 เด็กชายณัฐชนน สินรัตนกุล    
ม.3/24 08032 เด็กชายณัฐพงศ์ นุ้ยขาว    
ม.3/25 08033 เด็กชายทินนาถ สุดเดช    
ม.3/26 08034 เด็กชายปัญจพล มากจันทร์    
ม.3/27 08035 เด็กชายพลพล ปานยัง    
ม.3/28 08036 เด็กชายวัฒนศักดิ์ หนูนุ่ม    
ม.3/29 08037 เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่ล้อ    
ม.3/210 08038 เด็กชายสันต์ภพ สมาธิ    
ม.3/211 08039 เด็กชายสาธิต ส่งเสริม    
ม.3/212 08040 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ฉุ้นย่อง    
ม.3/213 08041 เด็กชายอัครเอก จันเพชร์    
ม.3/214 08042 เด็กชายอานนท์ เมืองแก้ว    
ม.3/215 08043 เด็กหญิงกชามาส จันทร์ทิวานนท์    
ม.3/216 08044 เด็กหญิงกรกมล คลังทอง    
ม.3/217 08045 เด็กหญิงกัญฑิตา ไพบูลย์    
ม.3/218 08046 เด็กหญิงณัฐกานต์ โอคี่    
ม.3/219 08047 เด็กหญิงทิพย์ธิดา นพคุณ    
ม.3/220 08048 เด็กหญิงเนตรชนก ศรีสมบัติ    
ม.3/221 08049 เด็กหญิงเบญจพร นวลสุวรรณ    
ม.3/222 08050 เด็กหญิงปรางฉัตร คชาโภชน์    
ม.3/223 08051 เด็กหญิงปิยดา เกลี้ยงเกื้อ    
ม.3/224 08052 เด็กหญิงพรศิริ ชัยวิเศษ    
ม.3/225 08053 เด็กหญิงเพ็ญลดา ทองฤทธิ์    
ม.3/226 08054 เด็กหญิงมนติกานต์ ช่วยดำ    
ม.3/227 08055 เด็กหญิงยีเหล็ง ติง    
ม.3/228 08056 เด็กหญิงลลิตา คงรักษ์    
ม.3/229 08057 เด็กหญิงวิชญาพร อักษรกาญจน์    
ม.3/230 08058 เด็กหญิงศิรินันท์ สั้นเต้ง    
ม.3/231 08059 เด็กหญิงสลิลลา อาภรณ์ศรี    
ม.3/232 08060 เด็กหญิงอภัยพิมพ์ บุญตรัตน์    
ม.3/233 08061 เด็กหญิงอรัญญา หนูซำ    
ม.3/234 08062 เด็กหญิงอริสา พานิช    
ม.3/235 08063 เด็กหญิงอารดา จันสุข    
ม.3/236 08064 เด็กหญิงอารีรัตน์ ฤทธิ์เดชา    
ม.3/237 08353 เด็กหญิงสิริยากร สมจริง    
ม.3/238 08630 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริรัตน์    
ม.3/239 08362 เด็กหญิงศศิริน ศิลาสิทธิ์    
ม.3/240 08664 เด็กชายชโยดม เครือสุข    
ม.3/31 07679 นายทวีวัฒน์ ตั้นเจว    
ม.3/32 08065 เด็กชายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.3/33 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/34 08067 เด็กชายจิรสิน หยีเส็นเบ็ญละ    
ม.3/35 08069 เด็กชายชลธาร กาญจนะ    
ม.3/36 08071 เด็กชายณัฐกิตติ์ ชิตชลธาร    
ม.3/37 08072 เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวเขียว    
ม.3/38 08074 เด็กชายเดชิษฐ์ ชูแก้ว    
ม.3/39 08076 เด็กชายพัธดนย์ ทองขาว    
ม.3/310 08079 เด็กชายภูวไนย นพวงศ์    
ม.3/311 08080 เด็กชายวิวัฒน์ สมสู่    
ม.3/312 08081 เด็กชายวีรวัฒน์ ปะดูกา    
ม.3/313 08082 เด็กชายศุภกฤต ลุกเซ็น    
ม.3/314 08084 เด็กชายสนธยา หอมหวน    
ม.3/315 08086 เด็กหญิงจุฑามาศ ตะหมัง    
ม.3/316 08087 เด็กหญิงชุติมา ท่าจีน    
ม.3/317 08088 เด็กหญิงฐิตาภา หมวดพิทักษ์    
ม.3/318 08090 เด็กหญิงธิดาวรรณ จูฮุ้ง    
ม.3/319 08091 เด็กหญิงนราพร ทองโอ    
ม.3/320 08092 เด็กหญิงเนติมา เกลี้ยงแก้ว    
ม.3/321 08093 เด็กหญิงเบญจมาศ รักใหม่    
ม.3/322 08094 เด็กหญิงปานทิพย์ พริกชูผล    
ม.3/323 08096 เด็กหญิงศุภาวรรณ เทพหยอม    
ม.3/324 08097 เด็กหญิงสุจรรยา จงจิตร    
ม.3/325 08098 เด็กหญิงสุนันทา รองเมือง    
ม.3/326 08100 เด็กหญิงอัญชิสา คนเที่ยง    
ม.3/327 08361 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยงคฺประเดิม    
ม.3/42 08102 เด็กชายกิตตินันท์ ทองหนูเอียด    
ม.3/43 08103 เด็กชายกิตติพร ปั้นทอง    
ม.3/44 08104 เด็กชายครรชิต หมันแหละ    
ม.3/45 08105 เด็กชายจีรวัฒน์ นาสมจิตต์    
ม.3/46 08106 เด็กชายเจษฎากร ชูเกิด    
ม.3/47 08107 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลีวิริยะพันธุ์    
ม.3/48 08108 เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์ธรรม    
ม.3/410 08110 เด็กชายธนนนธ์ ชูเวท    
ม.3/412 08112 เด็กชายนพรัตน์ แก้วคง    
ม.3/414 08114 เด็กชายพนมกร ชิดเชื้อ    
ม.3/416 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
ม.3/418 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ    
ม.3/419 08119 เด็กชายวุฒิชัย ศรีประสิทธิ์    
ม.3/420 08120 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ผ่าพูล    
ม.3/421 08121 เด็กชายศิรศักดิ์ สีหนู    
ม.3/422 08122 เด็กชายศุภณัฐ เฉ่งไล่    
ม.3/426 08126 เด็กชายอธิวัฒน์ ไกรเทพ    
ม.3/427 08127 เด็กหญิงกรวรรณ แก้วสะอาด    
ม.3/428 08128 เด็กหญิงชนิตสิรี ชูช่วย    
ม.3/430 08130 เด็กหญิงบุศราวดี ทองสกุล    
ม.3/431 08131 เด็กหญิงปวีณ์นุช สุขศรี    
ม.3/432 08132 เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วเก้า    
ม.3/433 08133 เด็กหญิงมนต์นภา แก้วกำเหนิด    
ม.3/434 08360 นายจิรศักดิ์ อรรถชัยยะ    
ม.3/51 08135 เด็กชายกรวิทย์ ท่าจีน    
ม.3/55 08139 เด็กชายชนาธิป ส่งภาระ    
ม.3/57 08141 เด็กชายชาคริต พานิชกุล    
ม.3/511 08145 เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์ลดารมย์    
ม.3/512 08146 เด็กชายพีรธัช พูมเมฆ    
ม.3/514 08148 เด็กชายวรวุฒิ ยี่หลัก    
ม.3/515 08149 เด็กชายศรัณย์ ชูจิต    
ม.3/516 08150 เด็กชายศราวุธ คงที่    
ม.3/517 08151 เด็กชายศิวกร อนิลอนันท์    
ม.3/518 08152 เด็กชายศุภชัย หนูจันทร์    
ม.3/519 08153 เด็กชายสุฐีระพง มุกดา    
ม.3/520 08154 เด็กชายสุรศักดิ์ เรืองยศ    
ม.3/521 08155 เด็กชายฮามรัฐ จันทร์เซ่ง    
ม.3/522 08156 เด็กหญิงกษมา กรุงแก้ว    
ม.3/523 08157 เด็กหญิงกัญญ์วรา ช่วยธานี    
ม.3/524 08158 เด็กหญิงกุลยา ฟองงาม    
ม.3/525 08159 เด็กหญิงปาริชาต หาญยิ่ง    
ม.3/526 08160 เด็กหญิงพรพิมล เพชรรัตน์    
ม.3/527 08161 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทับวุ่น    
ม.3/529 08163 เด็กหญิงวิชิดา เพชรรัตน์    
ม.3/530 08164 เด็กหญิงสิริยากร สามารถ    
ม.3/531 08165 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ โสะหาบ    
ม.3/532 08166 เด็กหญิงสุพรรณษา คงแก้ว    
ม.3/533 08167 เด็กหญิงอภัสรา ศรีปรางค์    
ม.3/534 08168 เด็กหญิงอลีนา แอโสะ    
ม.3/543 08661 เด็กหญิงทักษภร สมสงค์    
ม.3/61 08169 เด็กชายกณวรรธน์ เรืองเดช    
ม.3/62 08170 เด็กชายกฤษฎา ยิ่งสุข    
ม.3/63 08171 เด็กชายก้องภพ ช่วยขาว    
ม.3/64 08172 เด็กชายตะวันทอแสง แสวงรัตน์    
ม.3/66 08174 เด็กชายธีรภัทร์ ชัยเพชร    
ม.3/67 08175 เด็กชายปวิวัตร พิศุทธิศักดิ์    
ม.3/69 08177 เด็กชายยุทธนา นิลละออ    
ม.3/611 08179 เด็กชายวรณ รัตตมณี    
ม.3/612 08180 เด็กชายวิรสิทธิ์ บุญเจริญ    
ม.3/613 08181 เด็กชายศราวุฒิ ทวยบุตร    
ม.3/614 08182 เด็กชายศักดิ์เลิศ วิ่นฉ้วน    
ม.3/615 08183 เด็กชายสรศักดิ์ ทองอ่อน    
ม.3/616 08184 เด็กชายสิทธินนท์ เซ่งซื่อ    
ม.3/618 08186 เด็กชายอดิเทพ ดำมีศรี    
ม.3/619 08187 เด็กชายเอกรินทร์ ซุ่นสั้น    
ม.3/620 08188 เด็กชายฮันวา ยุเด็น    
ม.3/621 08189 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วยเมือง    
ม.3/622 08190 เด็กหญิงกิตติมา ยี่เส้ง    
ม.3/623 08191 เด็กหญิงชวัลรัตน์ ติณโสภารัตน์    
ม.3/624 08192 เด็กหญิงพรชิตา เพ็ชรประสิทธิ์    
ม.3/626 08194 เด็กหญิงพิมลพร ช่วยสงค์    
ม.3/627 08195 เด็กหญิงมณีวรรณ ซุ้นสั้น    
ม.3/629 08197 เด็กหญิงฤชากร ทวิสุวรรณ    
ม.3/630 08198 เด็กหญิงสิริวิมล ฤทธิเดช    
ม.3/632 08200 เด็กหญิงอรกัญญา พูลสมบัติ    
ม.3/633 08201 เด็กหญิงอลิชา ด่านสร้อย    
ม.3/634 08202 เด็กหญิงอัฐภิญญา หมันแหละ    
ม.3/641 08627 เด็กหญิงนภัสกร แก่นจันทร์    
ม.3/642 08670 เด็กหญิงทัศนีย์ แสงเหลา    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.