calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.1/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.1/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.1/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.1/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.1/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.1/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.1/438 08859 เด็กชายธีรพงษ์ สุขุม    
ม.1/438 08927 เด็กชายธีรพัฒน์ คงอินทร์    
ม.1/58 08802 เด็กชายชนชล ศรีสุข    
ม.1/522 08816 เด็กชายสุรเดช เนียวย้อย    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.