calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08942 เด็กชายกณวรรธน์ เมืองสิ้น    
ม.1/12 08943 เด็กชายกฤติยากร ณรงค์รักษ์    
ม.1/13 08944 เด็กชายกิติศักดิ์ สิมาชัย    
ม.1/14 08945 เด็กชายเจษฎากร ด้วงสุข    
ม.1/15 08946 เด็กชายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ    
ม.1/16 08947 เด็กชายธนทรัพย์ ส่งเสริม    
ม.1/17 08948 เด็กชายปรมินทร์ จงทอง    
ม.1/18 08949 เด็กชายปวริศว์ โพธิขำ    
ม.1/19 08950 เด็กชายปุณยวัจน์ บุญธรรม    
ม.1/110 08951 เด็กชายพีรพนธ์ เดชพิชัย    
ม.1/111 08952 เด็กชายสุธาศิลป์ ทิพย์สุวรรณ    
ม.1/112 08953 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ลี้    
ม.1/113 08954 เด็กชายอภิรักษ์ สงนวล    
ม.1/114 08955 เด็กชายโอฬาร สงบดี    
ม.1/115 08956 เด็กหญิงกษมา ศรีประสิทธิ์    
ม.1/116 08957 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ คงยงค์    
ม.1/117 08958 เด็กหญิงกฤษภาพร ชูบัว    
ม.1/118 08959 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานเต้ง    
ม.1/119 08960 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ชัยบุตร    
ม.1/120 08961 เด็กหญิงจิตรลดา ฤทธิหาญ    
ม.1/121 08962 เด็กหญิงชลิตา ชมเชื้อ    
ม.1/122 08963 เด็กหญิงณัฐณิชา ยกทิว    
ม.1/123 08964 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลืองอร่าม    
ม.1/124 08965 เด็กหญิงดารินทร์ แก่นจันทร์    
ม.1/125 08966 เด็กหญิงนภัสสร พูลผล    
ม.1/126 08967 เด็กหญิงปนิตา ศรีรักษ์    
ม.1/127 08968 เด็กหญิงปิยมาศ ไพรัตน์    
ม.1/128 08969 เด็กหญิงปุณยาพร ซุ่นสั้น    
ม.1/129 08970 เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิยะวัฒน์    
ม.1/130 08971 เด็กหญิงวิลาศิณี จิตรพันธ์    
ม.1/131 08972 เด็กหญิงวีณัฐมี หยังหลัง    
ม.1/132 08973 เด็กหญิงสุพัชญา ปิยะวิริยะกุล    
ม.1/133 08974 เด็กหญิงอนัญญา แก้วจันทร์    
ม.1/134 08975 เด็กหญิงอริษา หลงละเลิง    
ม.1/135 08976 เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีเกตุ    
ม.1/21 08977 เด็กชายกฤตเมธ ณะช้อย    
ม.1/22 08978 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไทยกลาง    
ม.1/23 08979 เด็กชายณัฐพร ขุนไพชิต    
ม.1/24 08980 เด็กชายธนภัทร หมัดพะวงค์    
ม.1/25 08981 เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนรู้ที่    
ม.1/26 08982 เด็กชายธรณินทร์ แซ่ตั๋น    
ม.1/27 08983 เด็กชายนนทวัฒน์ ปราบโรค    
ม.1/28 08984 เด็กชายศิถินันท์ ศุภจำปิยา    
ม.1/29 08985 เด็กชายศุภฤกษ์ ปัตตานี    
ม.1/210 08986 เด็กหญิงกณิษฐา สงแสง    
ม.1/211 08987 เด็กหญิงกวิสรา จินกระวี    
ม.1/212 08988 เด็กหญิงไคริกา หาญเชิงชัย    
ม.1/213 08989 เด็กหญิงจิราภัทร จูห้อง    
ม.1/214 08990 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์    
ม.1/215 08991 เด็กหญิงนิธิศา เอียดนุ่น    
ม.1/216 08992 เด็กหญิงใบเงิน ณ พัทลุง    
ม.1/217 08993 เด็กหญิงพรรณสรณ์ คงแก้ว    
ม.1/218 08994 เด็กหญิงแพรภา นุชม่วง    
ม.1/219 08995 เด็กหญิงภัทรพร หุ้นย่อง    
ม.1/220 08996 เด็กหญิงวริศรา สองเมือง    
ม.1/221 08997 เด็กหญิงวิภาวี เดชยุทธรัตนะ    
ม.1/222 08998 เด็กหญิงสุพัตรา หนูเซ่ง    
ม.1/223 08999 เด็กหญิงอนุธิดา อนุพันธนันท์    
ม.1/224 09000 เด็กหญิงอรปรียา สุขยิ่ง    
ม.1/225 09001 เด็กหญิงอินทิรา ยูงทอง    
ม.1/226 09036 เด็กหญิงหทัยวรรณ รอดอ่อน    
ม.1/227 09050 เด็กหญิงณัฐนิชา ด้วงเมือง    
ม.1/31 09002 เด็กชายคณาคิม ราชพลี    
ม.1/32 09003 เด็กชายชนมภูมิ ทองหนัน    
ม.1/33 09004 เด็กชายชนะพล เรืองนาม    
ม.1/34 09005 เด็กชายณัฐพงศ์ ข่ายม่าน    
ม.1/35 09006 เด็กชายณัฐวัศ ทับทิม    
ม.1/36 09007 เด็กชายทัตพร เที่ยงธรรม    
ม.1/37 09008 เด็กชายทัตพล เที่ยงธรรม    
ม.1/38 09009 เด็กชายธนธรณ์ อ่อนทอง    
ม.1/39 09010 เด็กชายธนรัตน์ กำเนิด    
ม.1/310 09011 เด็กชายนวมินทร์ ทองส่งศรี    
ม.1/311 09012 เด็กชายภัทราวุธ ศรีเวียงสม    
ม.1/312 09013 เด็กชายภูมินทร์ คงจันทร์    
ม.1/313 09014 เด็กชายรัชชานนท์ สุขดำ    
ม.1/314 09015 เด็กชายวโรดม เรืองเพชร    
ม.1/315 09016 เด็กชายศุภชัย แก้วกูล    
ม.1/316 09017 เด็กชายสหรัฐ นานอน    
ม.1/317 09018 เด็กหญิงกรวรรณ นรัตตะ    
ม.1/318 09019 เด็กหญิงจิราพัชร เกิดพราน    
ม.1/319 09020 เด็กหญิงญาณัจฉรา เล้าอรุณ    
ม.1/320 09021 เด็กหญิงญานิกาญจน์ เซี่ยงหว่อง    
ม.1/321 09022 เด็กหญิงญาณิศา ศรีเรืองรัตน์    
ม.1/322 09023 เด็กหญิงณฐกมล หวังนุรักษ์    
ม.1/323 09024 เด็กหญิงณัฐชธิดา คงแก้ว    
ม.1/324 09025 เด็กหญิงณัฐนิชา ฉุนเฉียว    
ม.1/325 09026 เด็กหญิงธาราวดี ยอหัน    
ม.1/326 09027 เด็กหญิงนันท์นภัส หยงสตาร์    
ม.1/327 09028 เด็กหญิงนันท์นภา อรรถรัฐ    
ม.1/328 09029 เด็กหญิงปฐมาวดี แนมสัย    
ม.1/329 09030 เด็กหญิงผกามาศ พูลผล    
ม.1/330 09031 เด็กหญิงพีรดา ทองย้อย    
ม.1/331 09032 เด็กหญิงภาวินี โชติช่วง    
ม.1/332 09033 เด็กหญิงวรรณวิสา คงเอียด    
ม.1/333 09034 เด็กหญิงสุธาสินี โชติช่วง    
ม.1/334 09035 เด็กหญิงเสาวรส บุญมาก    
ม.1/335 09037 เด็กหญิงหัทยา หมีนเส็น    
ม.1/336 09038 เด็กหญิงอนันตญา ทับทิมอ่อน    
ม.1/337 09039 เด็กหญิงอรณิช เกื้อคง    
ม.1/338 09040 เด็กหญิงอัจฉราพร มะนะโส    
ม.1/339 09041 เด็กหญิงอารียา ซุ่นสั้น    
ม.1/340 09262 เด็กชายกิตติธร ศรีสุข    
ม.1/41 09042 เด็กชายกษิตินาถ สุริยน    
ม.1/42 09043 เด็กชายเกียรติศักดิ์ รักชูศรี    
ม.1/43 09044 เด็กชายคฑาวุธ ทวนดำ    
ม.1/44 09045 เด็กชายณัฐกิตติ์ กลิ่นเพชร    
ม.1/45 09046 เด็กชายณัฐชนน ทองนุช    
ม.1/46 09047 เด็กชายธนภัทร บุญซัน    
ม.1/47 09048 เด็กชายธรรมพิสิษฐ์ รักษาสังข์    
ม.1/48 09049 เด็กชายธวัชชัย สินไชย    
ม.1/49 09051 เด็กชายปฎิพัทธ์ รองเมือง    
ม.1/410 09052 เด็กชายปรเมษฐ์ ง่วนเส้ง    
ม.1/411 09054 เด็กชายพรศุภัทร เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.1/412 09055 เด็กชายพลเอกกพัทธ์ รัตตมณี    
ม.1/413 09056 เด็กชายพิพัฒนะ ชัยคง    
ม.1/414 09057 เด็กชายภูวดล ตั่นเล่ง    
ม.1/415 09058 เด็กชายวรวุฒิ เฮียนฮะ    
ม.1/416 09062 เด็กชายอนุชิต ขันติ    
ม.1/417 09059 เด็กชายวริทต์ธร จงจิตร    
ม.1/418 09060 เด็กชายศรัณญู สรฤทธิ์    
ม.1/419 09061 เด็กชายสิรวิชญ์ มีสุข    
ม.1/420 09263 เด็กชายปฎิพล ใจอาจ    
ม.1/421 09063 เด็กชายอภิสิทธิ์ ชูอิน    
ม.1/422 09064 เด็กชายอัครพล ปันธิโป    
ม.1/423 09053 เด็กหญิงปิ่นสุดา พรมสังฆ์    
ม.1/424 09065 เด็กหญิงกนิษฐา เพชรราน    
ม.1/425 09066 เด็กหญิงจันทิมา ไชยยุทธกุล    
ม.1/426 09067 เด็กหญิงปริญญา หงษา    
ม.1/427 09068 เด็กหญิงปัทนัดดา ใหม่พุ่ม    
ม.1/428 09069 เด็กหญิงพรพิมล พราหมเภทย์    
ม.1/429 09070 เด็กหญิงพิริยากร ปานเต็ง    
ม.1/430 09071 เด็กหญิงรัชดาพร ปรังพันธ์    
ม.1/431 09072 เด็กหญิงวรรณวิศา ธรฤทธิ์    
ม.1/432 09073 เด็กหญิงวรัญญา เต้งชู    
ม.1/433 09074 เด็กหญิงวริศรา สังฆะวัง    
ม.1/434 09075 เด็กหญิงวริษา ชอบทำกิจ    
ม.1/435 09076 เด็กหญิงวันวิสาข์ ปานสิทธิ์    
ม.1/436 09077 เด็กหญิงสลิลทิพย์ รามสูรย์    
ม.1/437 09078 เด็กหญิงอรทัย พงษ์สระพัง    
ม.1/438 09274 เด็กชายจักรี โมครัตน์    
ม.1/52 09080 เด็กชายกิตติภพ แซ่เตียว    
ม.1/53 09081 เด็กชายจิตติ เจือกโว้น    
ม.1/54 09082 เด็กชายจิรวัฒน์ นาคสุด    
ม.1/55 09083 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยกเศษ    
ม.1/56 09084 เด็กชายชนิพัฒน์ นุ่นสุวรรณ์    
ม.1/57 09085 เด็กชายณัฐพงศ์ โชติรัตน์    
ม.1/58 09086 เด็กชายทรงภพ แสงรัตน์    
ม.1/59 09087 เด็กชายธนวัต บุญมาก    
ม.1/510 09088 เด็กชายนภดล เอ้งเส้ง    
ม.1/511 09089 เด็กชายปานชัย ปิยะทอง    
ม.1/512 09090 เด็กชายพงษพัฒน์ กิ้มเฉี้ยง    
ม.1/513 09091 เด็กชายพลพล เปาะทอง    
ม.1/514 09092 เด็กชายพีระพัฒน์ อับดุลกะเดช    
ม.1/515 09093 เด็กชายวิทยา เรืองอินทร์    
ม.1/516 09094 เด็กชายศรีวิศาล แก้วกล่ำ    
ม.1/517 09095 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ เพ็ชร์สนั่น    
ม.1/518 09096 เด็กชายสราวุธ ยะลาทรัพย์    
ม.1/519 09097 เด็กชายหัฏฐกร สุขรักษา    
ม.1/520 09098 เด็กชายอนุชา โครตวงศ์    
ม.1/521 09099 เด็กชายอะนัส เอ็มเอ็ม    
ม.1/522 09100 เด็กชายอาณัติ ศรีไทย    
ม.1/523 09101 เด็กหญิงกวินทิพย์ กิ้มห้อง    
ม.1/524 09102 เด็กหญิงกัญญาพร อนุสา    
ม.1/525 09103 เด็กหญิงจิราพร ทองสงฆ์    
ม.1/526 09104 เด็กหญิงจีระนันท์ สมาธิ    
ม.1/527 09105 เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวาง    
ม.1/528 09106 เด็กหญิงนาฏยา หลงจิ    
ม.1/529 09107 เด็กหญิงพิยดา เมฆขลา    
ม.1/530 09108 เด็กหญิงภริตา ชัยวงศ์    
ม.1/531 09109 เด็กหญิงโยธกานต์ จันทร์ด้วง    
ม.1/532 09110 เด็กหญิงศราทิพย์ หมายถมกลาง    
ม.1/533 09111 เด็กหญิงสุนันทา หนูสัง    
ม.1/534 09112 เด็กหญิงสุภัสสร สถานอก    
ม.1/535 09113 เด็กหญิงอนรรฆสุดา แซ่ฟู    
ม.1/536 09114 เด็กหญิงอลิสา บุญคง    
ม.1/537 09115 เด็กหญิงเอมมิการ์ ภิรมย์    
ม.1/538 09273 เด็กชายอรรถกร แก้วกล้า    
ม.1/539 09275 เด็กชายกานต์ดนัย แก้วเกิด    
ม.1/61 09116 เด็กชายกรรชัย สีชุม    
ม.1/62 09117 เด็กชายกฤษติกร เรืองอ่อน    
ม.1/63 09118 เด็กชายโกสินทร์ ทองย้อย    
ม.1/64 09119 เด็กชายณัฐชนน รุณแสง    
ม.1/65 09120 เด็กชายณัฐวุฒิ จินดานิล    
ม.1/66 09121 เด็กชายทรงพล เอ่นตุ้ง    
ม.1/67 09122 เด็กชายธนกฤต ทองสุด    
ม.1/68 09123 เด็กชายธนพงษ์ หวนสิน    
ม.1/69 09124 เด็กชายธนพัฒน์ ศรีอ่อน    
ม.1/610 09125 เด็กชายนภจร เมืองแก้ว    
ม.1/611 09126 เด็กชายปัณณทัต ปานทอง    
ม.1/612 09127 เด็กชายปิยพนธ์ แก้วสะอาด    
ม.1/613 09128 เด็กชายพีรวิชญ์ เหนี่ยวย้อย    
ม.1/614 09129 เด็กชายภานุวัฒน์ ไกรเทพ    
ม.1/615 09130 เด็กชายภูวิส ด้วงนุ้ย    
ม.1/616 09131 เด็กชายรพีพัฒน์ ปานเหล้    
ม.1/617 09132 เด็กชายวีระวัฒน์ สมาธิ    
ม.1/618 09133 เด็กชายวุฒิภัทร พันธ์เกตุ    
ม.1/619 09134 เด็กชายศุภพงศ์ หลีนะ    
ม.1/620 09135 เด็กชายสิทธิชัย พลแสง    
ม.1/621 09136 เด็กชายเหนือฟ้า เหมทานนท์    
ม.1/622 09137 เด็กชายอดิศร อินทรชัย    
ม.1/623 09138 เด็กชายอนุชิต แก้วสมศรี    
ม.1/624 09139 เด็กหญิงกัลย์สุดา ปานนิล    
ม.1/625 09140 เด็กหญิงชลธิชา ลุ้งใหญ่    
ม.1/626 09141 เด็กหญิงฐิติชญาน์ หยงสตาร์    
ม.1/627 09142 เด็กหญิงนันทิชา ไมตรี    
ม.1/628 09143 เด็กหญิงนิศากานต์ เขตนิมิตร    
ม.1/629 09144 เด็กหญิงเบ็ณฑิตา หิมรัตน์    
ม.1/630 09145 เด็กหญิงปิยธิดา ประเสริฐ    
ม.1/631 09146 เด็กหญิงภคพร อีโสะ    
ม.1/632 09147 เด็กหญิงภัททิยา บุญมาก    
ม.1/633 09148 เด็กหญิงวิภารัตน์ พร้าวแก้ว    
ม.1/634 09149 เด็กหญิงศิโรรัตน์ สถาพร    
ม.1/635 09150 เด็กหญิงสายสุดา แก้วรักษ์    
ม.1/636 09151 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อั้นทอง    
ม.1/637 09152 เด็กหญิงอุบลวรรณ เอียดสี    
ม.1/638 09257 เด็กหญิงปนัสยา บุญพงศ์    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.