calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/238 08939 เด็กชายภูวนัย จิตรา    
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.2/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/438 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.