calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.2/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์    
ม.2/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์    
ม.2/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง    
ม.2/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ    
ม.2/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง    
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี    
ม.2/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด    
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม    
ม.2/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่    
ม.2/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน    
ม.2/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี    
ม.2/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร    
ม.2/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์    
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง    
ม.2/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี    
ม.2/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ    
ม.2/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ    
ม.2/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ    
ม.2/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง    
ม.2/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง    
ม.2/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล    
ม.2/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์    
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน    
ม.2/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม    
ม.2/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์    
ม.2/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง    
ม.2/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ    
ม.2/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก    
ม.2/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์    
ม.2/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม    
ม.2/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว    
ม.2/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์    
ม.2/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ    
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง    
ม.2/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์    
ม.2/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง    
ม.2/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์    
ม.2/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร    
ม.2/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์    
ม.2/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง    
ม.2/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู    
ม.2/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์    
ม.2/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น    
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์    
ม.2/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช    
ม.2/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค    
ม.2/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส    
ม.2/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง    
ม.2/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน    
ม.2/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น    
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน    
ม.2/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน    
ม.2/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง    
ม.2/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย    
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน    
ม.2/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ    
ม.2/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง    
ม.2/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ    
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด    
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/242 09268 เด็กหญิงณัฐวรา แก้วพิทักษ์    
ม.2/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว    
ม.2/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน    
ม.2/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว    
ม.2/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช    
ม.2/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต    
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง    
ม.2/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง    
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง    
ม.2/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร    
ม.2/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร    
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ    
ม.2/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว    
ม.2/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม    
ม.2/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์    
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล    
ม.2/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล    
ม.2/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว    
ม.2/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง    
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี    
ม.2/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน    
ม.2/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง    
ม.2/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม    
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต    
ม.2/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์    
ม.2/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม    
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ    
ม.2/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร    
ม.2/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว    
ม.2/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์    
ม.2/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น    
ม.2/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.2/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา    
ม.2/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์    
ม.2/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา    
ม.2/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก    
ม.2/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง    
ม.2/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี    
ม.2/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี    
ม.2/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์    
ม.2/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี    
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม    
ม.2/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ    
ม.2/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน    
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่    
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก    
ม.2/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ    
ม.2/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร    
ม.2/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน    
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง    
ม.2/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี    
ม.2/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู    
ม.2/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง    
ม.2/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์    
ม.2/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน    
ม.2/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง    
ม.2/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง    
ม.2/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น    
ม.2/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง    
ม.2/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า    
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง    
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.2/540 09266 เด็กชายกิตติธัช สนิท    
ม.2/541 09270 เด็กหญิงกันต์ฤทัย รัญวาสี    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.