calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/21 08387 เด็กชายกรวิชญ์ ส่องแก้ว    
ม.2/23 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/26 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร    
ม.2/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ    
ม.2/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.2/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.2/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.2/39 08430 เด็กชายธนกร ล่องตี้    
ม.2/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.2/42 08117 เด็กชายภูริณัฐ ดวงน้ำแก้ว    
ม.2/44 08125 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดำทิพย์    
ม.2/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.2/425 08489 เด็กหญิงน้ำค้าง แก้วกั้ง    
ม.2/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ    
ม.2/429 08493 เด็กหญิงสุธาสินี เกิดพราน    
ม.2/431 08838 เด็กหญิงกีรติญา ใจอินทร์    
ม.2/53 08173 เด็กชายธณกร ศรีสุธรรม    
ม.2/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.2/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.2/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ    
ม.2/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.2/529 08522 เด็กหญิงณัฐพร สังข์ทอง    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.