calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช    
ม.2/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์    
ม.2/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์    
ม.2/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง    
ม.2/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์    
ม.2/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ    
ม.2/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด    
ม.2/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง    
ม.2/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข    
ม.2/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง    
ม.2/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ    
ม.2/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน    
ม.2/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย    
ม.2/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์    
ม.2/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา    
ม.2/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง    
ม.2/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง    
ม.2/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล    
ม.2/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.2/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ    
ม.2/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี    
ม.2/126 08628 เด็กชายกิตติศักดิ์ เส็นสกุล    
ม.2/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต    
ม.2/21 08387 เด็กชายกรวิชญ์ ส่องแก้ว    
ม.2/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.2/23 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.2/25 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.2/26 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว    
ม.2/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี    
ม.2/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร    
ม.2/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง    
ม.2/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว    
ม.2/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย    
ม.2/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี    
ม.2/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต    
ม.2/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน    
ม.2/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ    
ม.2/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.2/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ    
ม.2/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย    
ม.2/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.2/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี    
ม.2/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน    
ม.2/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา    
ม.2/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน    
ม.2/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง    
ม.2/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว    
ม.2/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.2/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน    
ม.2/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร    
ม.2/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน    
ม.2/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น    
ม.2/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม    
ม.2/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน    
ม.2/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.2/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ    
ม.2/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์    
ม.2/237 08666 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไข่ดี    
ม.2/238 08922 เด็กชายพิสิษฐ์ งิ้วจีน    
ม.2/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์    
ม.2/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์    
ม.2/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง    
ม.2/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.2/32 08078 เด็กชายภูวดล โพธิ์แก้ว    
ม.2/33 08083 เด็กชายศุภณัฐ ตันติเอกรัตน์    
ม.2/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.2/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร    
ม.2/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร    
ม.2/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.2/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร    
ม.2/39 08430 เด็กชายธนกร ล่องตี้    
ม.2/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ    
ม.2/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง    
ม.2/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง    
ม.2/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย    
ม.2/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.2/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.2/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง    
ม.2/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง    
ม.2/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง    
ม.2/319 08441 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญธรรม    
ม.2/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.2/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.2/322 08446 เด็กชายศุภระ ปิกิ่ง    
ม.2/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส    
ม.2/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.2/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ    
ม.2/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี    
ม.2/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด    
ม.2/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง    
ม.2/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม    
ม.2/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง    
ม.2/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล    
ม.2/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก    
ม.2/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์    
ม.2/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข    
ม.2/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์    
ม.2/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา    
ม.2/337 08921 เด็กชายพัชรพล หนูเรือง    
ม.2/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ    
ม.2/42 08117 เด็กชายภูริณัฐ ดวงน้ำแก้ว    
ม.2/43 08124 เด็กชายสุกฤตย์ วังสา    
ม.2/44 08125 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดำทิพย์    
ม.2/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.2/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ    
ม.2/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว    
ม.2/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง    
ม.2/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม    
ม.2/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช    
ม.2/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.2/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา    
ม.2/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย    
ม.2/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล    
ม.2/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง    
ม.2/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.2/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี    
ม.2/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี    
ม.2/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์    
ม.2/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.2/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ    
ม.2/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.2/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.2/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง    
ม.2/425 08489 เด็กหญิงน้ำค้าง แก้วกั้ง    
ม.2/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ    
ม.2/427 08491 เด็กหญิงรวินันท์ สงแสง    
ม.2/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ    
ม.2/429 08493 เด็กหญิงสุธาสินี เกิดพราน    
ม.2/430 08644 เด็กชายธราเทพ สัตยนนท์    
ม.2/431 08838 เด็กหญิงกีรติญา ใจอินทร์    
ม.2/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.2/52 08138 เด็กชายชนวีร์ เอียดมิ่ง    
ม.2/53 08173 เด็กชายธณกร ศรีสุธรรม    
ม.2/54 08176 เด็กชายภานุเดช ดอกรักษ์    
ม.2/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.2/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน    
ม.2/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล    
ม.2/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.2/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง    
ม.2/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ    
ม.2/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.2/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ    
ม.2/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย    
ม.2/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง    
ม.2/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.2/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา    
ม.2/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว    
ม.2/518 08510 เด็กชายวรินทร์ สุวรรณวร    
ม.2/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน    
ม.2/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ    
ม.2/521 08513 เด็กชายสุภณัฐ ชิตแก้ว    
ม.2/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม    
ม.2/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.2/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์    
ม.2/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ    
ม.2/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์    
ม.2/527 08520 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ดำทั่ว    
ม.2/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.2/529 08522 เด็กหญิงณัฐพร สังข์ทอง    
ม.2/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.2/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์    
ม.2/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง    
ม.2/533 08663 เด็กหญิงศศิพัฒน์ กลิ่นเพชร    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.