calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์    
ม.3/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.3/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต    
ม.3/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี    
ม.3/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง    
ม.3/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย    
ม.3/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี    
ม.3/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ    
ม.3/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย    
ม.3/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง    
ม.3/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.3/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.3/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.3/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.3/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.3/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง    
ม.3/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง    
ม.3/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ    
ม.3/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา    
ม.3/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.3/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.3/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.3/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.3/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล    
ม.3/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.3/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง    
ม.3/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.3/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา    
ม.3/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.