calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/11 08003 เด็กชายกฤตพร รองพล    
ม.3/12 08004 เด็กชายก้องกิดากร แก้วกล้า    
ม.3/13 08005 เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ    
ม.3/14 08006 เด็กชายจิรเมธ หมุนแทน    
ม.3/15 08007 เด็กชายจิรายุทธิ์ แซ่จิ้ว    
ม.3/16 08008 เด็กชายชัยวัฒน์ รอดสวัสดิ์    
ม.3/17 08009 เด็กชายปรมินทร์ สายทองแท้    
ม.3/18 08010 เด็กชายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล    
ม.3/19 08011 เด็กชายวิศิษฎ์ ทองไชย    
ม.3/110 08012 เด็กชายศุภกฤต ชูจำ    
ม.3/111 08013 เด็กชายสันติสุข สมาธิ    
ม.3/112 08014 เด็กหญิงจิรภิญญา สุกรี    
ม.3/113 08015 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วละเอียด    
ม.3/114 08016 เด็กหญิงฐานิสา พยัคจันทร์    
ม.3/115 08018 เด็กหญิงบุษยทิพย์ คงพิทักษ์    
ม.3/116 08020 เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์    
ม.3/117 08021 เด็กหญิงประกัญญา พลประสิทธิ์    
ม.3/118 08022 เด็กหญิงปาริชาติ แก้วรักษ์    
ม.3/119 08023 เด็กหญิงมณีวรรณ รักเครือ    
ม.3/120 08024 เด็กหญิงรสสุคนธ์ แซ่เอียบ    
ม.3/122 08026 เด็กหญิงวาสิตา คงผอม    
ม.3/123 08027 เด็กหญิงวิมลนา สุขขัน    
ม.3/124 08028 เด็กหญิงสุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล    
ม.3/125 08653 เด็กหญิงมัททรี ดิสโร    
ม.3/21 08029 เด็กชายกฤษกร ธนาลัทธกุล    
ม.3/22 08030 เด็กชายณภัทร ทองแจ้ง    
ม.3/23 08031 เด็กชายณัฐชนน สินรัตนกุล    
ม.3/24 08032 เด็กชายณัฐพงศ์ นุ้ยขาว    
ม.3/25 08033 เด็กชายทินนาถ สุดเดช    
ม.3/26 08034 เด็กชายปัญจพล มากจันทร์    
ม.3/27 08035 เด็กชายพลพล ปานยัง    
ม.3/28 08036 เด็กชายวัฒนศักดิ์ หนูนุ่ม    
ม.3/29 08037 เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่ล้อ    
ม.3/210 08038 เด็กชายสันต์ภพ สมาธิ    
ม.3/211 08039 เด็กชายสาธิต ส่งเสริม    
ม.3/212 08040 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ฉุ้นย่อง    
ม.3/213 08041 เด็กชายอัครเอก จันเพชร์    
ม.3/214 08042 เด็กชายอานนท์ เมืองแก้ว    
ม.3/215 08043 เด็กหญิงกชามาส จันทร์ทิวานนท์    
ม.3/216 08044 เด็กหญิงกรกมล คลังทอง    
ม.3/217 08045 เด็กหญิงกัญฑิตา ไพบูลย์    
ม.3/218 08046 เด็กหญิงณัฐกานต์ โอคี่    
ม.3/219 08047 เด็กหญิงทิพย์ธิดา นพคุณ    
ม.3/220 08048 เด็กหญิงเนตรชนก ศรีสมบัติ    
ม.3/221 08049 เด็กหญิงเบญจพร นวลสุวรรณ    
ม.3/222 08050 เด็กหญิงปรางฉัตร คชาโภชน์    
ม.3/223 08051 เด็กหญิงปิยดา เกลี้ยงเกื้อ    
ม.3/224 08052 เด็กหญิงพรศิริ ชัยวิเศษ    
ม.3/225 08053 เด็กหญิงเพ็ญลดา ทองฤทธิ์    
ม.3/226 08054 เด็กหญิงมนติกานต์ ช่วยดำ    
ม.3/227 08055 เด็กหญิงยีเหล็ง ติง    
ม.3/228 08056 เด็กหญิงลลิตา คงรักษ์    
ม.3/229 08057 เด็กหญิงวิชญาพร อักษรกาญจน์    
ม.3/230 08058 เด็กหญิงศิรินันท์ สั้นเต้ง    
ม.3/231 08059 เด็กหญิงสลิลลา อาภรณ์ศรี    
ม.3/232 08060 เด็กหญิงอภัยพิมพ์ บุญตรัตน์    
ม.3/233 08061 เด็กหญิงอรัญญา หนูซำ    
ม.3/234 08062 เด็กหญิงอริสา พานิช    
ม.3/235 08063 เด็กหญิงอารดา จันสุข    
ม.3/236 08064 เด็กหญิงอารีรัตน์ ฤทธิ์เดชา    
ม.3/237 08353 เด็กหญิงสิริยากร สมจริง    
ม.3/238 08630 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริรัตน์    
ม.3/239 08362 เด็กหญิงศศิริน ศิลาสิทธิ์    
ม.3/240 08664 เด็กชายชโยดม เครือสุข    
ม.3/31 07679 นายทวีวัฒน์ ตั้นเจว    
ม.3/32 08065 เด็กชายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.3/33 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/34 08067 เด็กชายจิรสิน หยีเส็นเบ็ญละ    
ม.3/35 08069 เด็กชายชลธาร กาญจนะ    
ม.3/36 08071 เด็กชายณัฐกิตติ์ ชิตชลธาร    
ม.3/37 08072 เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวเขียว    
ม.3/38 08074 เด็กชายเดชิษฐ์ ชูแก้ว    
ม.3/39 08076 เด็กชายพัธดนย์ ทองขาว    
ม.3/310 08079 เด็กชายภูวไนย นพวงศ์    
ม.3/311 08080 เด็กชายวิวัฒน์ สมสู่    
ม.3/312 08081 เด็กชายวีรวัฒน์ ปะดูกา    
ม.3/313 08082 เด็กชายศุภกฤต ลุกเซ็น    
ม.3/314 08084 เด็กชายสนธยา หอมหวน    
ม.3/315 08086 เด็กหญิงจุฑามาศ ตะหมัง    
ม.3/316 08087 เด็กหญิงชุติมา ท่าจีน    
ม.3/317 08088 เด็กหญิงฐิตาภา หมวดพิทักษ์    
ม.3/318 08090 เด็กหญิงธิดาวรรณ จูฮุ้ง    
ม.3/319 08091 เด็กหญิงนราพร ทองโอ    
ม.3/320 08092 เด็กหญิงเนติมา เกลี้ยงแก้ว    
ม.3/321 08093 เด็กหญิงเบญจมาศ รักใหม่    
ม.3/322 08094 เด็กหญิงปานทิพย์ พริกชูผล    
ม.3/323 08096 เด็กหญิงศุภาวรรณ เทพหยอม    
ม.3/324 08097 เด็กหญิงสุจรรยา จงจิตร    
ม.3/325 08098 เด็กหญิงสุนันทา รองเมือง    
ม.3/326 08100 เด็กหญิงอัญชิสา คนเที่ยง    
ม.3/327 08361 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยงคฺประเดิม    
ม.3/42 08102 เด็กชายกิตตินันท์ ทองหนูเอียด    
ม.3/43 08103 เด็กชายกิตติพร ปั้นทอง    
ม.3/44 08104 เด็กชายครรชิต หมันแหละ    
ม.3/45 08105 เด็กชายจีรวัฒน์ นาสมจิตต์    
ม.3/46 08106 เด็กชายเจษฎากร ชูเกิด    
ม.3/47 08107 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลีวิริยะพันธุ์    
ม.3/48 08108 เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์ธรรม    
ม.3/410 08110 เด็กชายธนนนธ์ ชูเวท    
ม.3/412 08112 เด็กชายนพรัตน์ แก้วคง    
ม.3/414 08114 เด็กชายพนมกร ชิดเชื้อ    
ม.3/416 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
ม.3/418 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ    
ม.3/419 08119 เด็กชายวุฒิชัย ศรีประสิทธิ์    
ม.3/420 08120 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ผ่าพูล    
ม.3/421 08121 เด็กชายศิรศักดิ์ สีหนู    
ม.3/422 08122 เด็กชายศุภณัฐ เฉ่งไล่    
ม.3/426 08126 เด็กชายอธิวัฒน์ ไกรเทพ    
ม.3/427 08127 เด็กหญิงกรวรรณ แก้วสะอาด    
ม.3/428 08128 เด็กหญิงชนิตสิรี ชูช่วย    
ม.3/430 08130 เด็กหญิงบุศราวดี ทองสกุล    
ม.3/431 08131 เด็กหญิงปวีณ์นุช สุขศรี    
ม.3/432 08132 เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วเก้า    
ม.3/433 08133 เด็กหญิงมนต์นภา แก้วกำเหนิด    
ม.3/434 08360 นายจิรศักดิ์ อรรถชัยยะ    
ม.3/51 08135 เด็กชายกรวิทย์ ท่าจีน    
ม.3/55 08139 เด็กชายชนาธิป ส่งภาระ    
ม.3/57 08141 เด็กชายชาคริต พานิชกุล    
ม.3/511 08145 เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์ลดารมย์    
ม.3/512 08146 เด็กชายพีรธัช พูมเมฆ    
ม.3/514 08148 เด็กชายวรวุฒิ ยี่หลัก    
ม.3/515 08149 เด็กชายศรัณย์ ชูจิต    
ม.3/516 08150 เด็กชายศราวุธ คงที่    
ม.3/517 08151 เด็กชายศิวกร อนิลอนันท์    
ม.3/518 08152 เด็กชายศุภชัย หนูจันทร์    
ม.3/519 08153 เด็กชายสุฐีระพง มุกดา    
ม.3/520 08154 เด็กชายสุรศักดิ์ เรืองยศ    
ม.3/521 08155 เด็กชายฮามรัฐ จันทร์เซ่ง    
ม.3/522 08156 เด็กหญิงกษมา กรุงแก้ว    
ม.3/523 08157 เด็กหญิงกัญญ์วรา ช่วยธานี    
ม.3/524 08158 เด็กหญิงกุลยา ฟองงาม    
ม.3/525 08159 เด็กหญิงปาริชาต หาญยิ่ง    
ม.3/526 08160 เด็กหญิงพรพิมล เพชรรัตน์    
ม.3/527 08161 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทับวุ่น    
ม.3/529 08163 เด็กหญิงวิชิดา เพชรรัตน์    
ม.3/530 08164 เด็กหญิงสิริยากร สามารถ    
ม.3/531 08165 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ โสะหาบ    
ม.3/532 08166 เด็กหญิงสุพรรณษา คงแก้ว    
ม.3/533 08167 เด็กหญิงอภัสรา ศรีปรางค์    
ม.3/534 08168 เด็กหญิงอลีนา แอโสะ    
ม.3/543 08661 เด็กหญิงทักษภร สมสงค์    
ม.3/61 08169 เด็กชายกณวรรธน์ เรืองเดช    
ม.3/62 08170 เด็กชายกฤษฎา ยิ่งสุข    
ม.3/63 08171 เด็กชายก้องภพ ช่วยขาว    
ม.3/64 08172 เด็กชายตะวันทอแสง แสวงรัตน์    
ม.3/66 08174 เด็กชายธีรภัทร์ ชัยเพชร    
ม.3/67 08175 เด็กชายปวิวัตร พิศุทธิศักดิ์    
ม.3/69 08177 เด็กชายยุทธนา นิลละออ    
ม.3/611 08179 เด็กชายวรณ รัตตมณี    
ม.3/612 08180 เด็กชายวิรสิทธิ์ บุญเจริญ    
ม.3/613 08181 เด็กชายศราวุฒิ ทวยบุตร    
ม.3/614 08182 เด็กชายศักดิ์เลิศ วิ่นฉ้วน    
ม.3/615 08183 เด็กชายสรศักดิ์ ทองอ่อน    
ม.3/616 08184 เด็กชายสิทธินนท์ เซ่งซื่อ    
ม.3/618 08186 เด็กชายอดิเทพ ดำมีศรี    
ม.3/619 08187 เด็กชายเอกรินทร์ ซุ่นสั้น    
ม.3/620 08188 เด็กชายฮันวา ยุเด็น    
ม.3/621 08189 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วยเมือง    
ม.3/622 08190 เด็กหญิงกิตติมา ยี่เส้ง    
ม.3/623 08191 เด็กหญิงชวัลรัตน์ ติณโสภารัตน์    
ม.3/624 08192 เด็กหญิงพรชิตา เพ็ชรประสิทธิ์    
ม.3/626 08194 เด็กหญิงพิมลพร ช่วยสงค์    
ม.3/627 08195 เด็กหญิงมณีวรรณ ซุ้นสั้น    
ม.3/629 08197 เด็กหญิงฤชากร ทวิสุวรรณ    
ม.3/630 08198 เด็กหญิงสิริวิมล ฤทธิเดช    
ม.3/632 08200 เด็กหญิงอรกัญญา พูลสมบัติ    
ม.3/633 08201 เด็กหญิงอลิชา ด่านสร้อย    
ม.3/634 08202 เด็กหญิงอัฐภิญญา หมันแหละ    
ม.3/641 08627 เด็กหญิงนภัสกร แก่นจันทร์    
ม.3/642 08670 เด็กหญิงทัศนีย์ แสงเหลา    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.