calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.3/126 08906 เด็กชายทศน์พล ภัคเฉย    
ม.3/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.3/217 08404 เด็กหญิงกนกนุช ไกรเทพ    
ม.3/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.3/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.3/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.3/237 09260 เด็กหญิงมัทรี จำปา    
ม.3/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.3/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.3/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.3/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.3/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.3/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง    
ม.3/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.3/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.3/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.3/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์    
ม.3/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา    
ม.3/337 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ    
ม.3/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.3/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.3/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.3/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.3/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.3/429 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.3/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.3/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.3/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.3/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.3/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.3/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.3/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.3/533 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.