calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/116 08020 เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์    
ม.3/120 08024 เด็กหญิงรสสุคนธ์ แซ่เอียบ    
ม.3/125 08653 เด็กหญิงมัททรี ดิสโร    
ม.3/23 08031 เด็กชายณัฐชนน สินรัตนกุล    
ม.3/27 08035 เด็กชายพลพล ปานยัง    
ม.3/211 08039 เด็กชายสาธิต ส่งเสริม    
ม.3/212 08040 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ฉุ้นย่อง    
ม.3/213 08041 เด็กชายอัครเอก จันเพชร์    
ม.3/238 08630 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริรัตน์    
ม.3/32 08065 เด็กชายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.3/36 08071 เด็กชายณัฐกิตติ์ ชิตชลธาร    
ม.3/311 08080 เด็กชายวิวัฒน์ สมสู่    
ม.3/316 08087 เด็กหญิงชุติมา ท่าจีน    
ม.3/322 08094 เด็กหญิงปานทิพย์ พริกชูผล    
ม.3/419 08119 เด็กชายวุฒิชัย ศรีประสิทธิ์    
ม.3/420 08120 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ผ่าพูล    
ม.3/523 08157 เด็กหญิงกัญญ์วรา ช่วยธานี    
ม.3/61 08169 เด็กชายกณวรรธน์ เรืองเดช    
ม.3/613 08181 เด็กชายศราวุฒิ ทวยบุตร    
ม.3/618 08186 เด็กชายอดิเทพ ดำมีศรี    
ม.3/627 08195 เด็กหญิงมณีวรรณ ซุ้นสั้น    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.