calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 4

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย    
ม.4/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี    
ม.4/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์    
ม.4/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี    
ม.4/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า    
ม.4/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย    
ม.4/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี    
ม.4/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ    
ม.4/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล    
ม.4/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ    
ม.4/112 08839 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปรางค์    
ม.4/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ    
ม.4/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด    
ม.4/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ    
ม.4/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง    
ม.4/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน    
ม.4/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์    
ม.4/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ    
ม.4/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข    
ม.4/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง    
ม.4/23 07579 นายพงศกร พันธา    
ม.4/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ    
ม.4/25 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.4/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.4/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา    
ม.4/29 07600 นายชีวิน สมาธิ    
ม.4/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง    
ม.4/211 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย    
ม.4/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี    
ม.4/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.4/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน    
ม.4/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น    
ม.4/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง    
ม.4/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์    
ม.4/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี    
ม.4/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์    
ม.4/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน    
ม.4/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ    
ม.4/224 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง    
ม.4/225 08934 นางสาวพรรณพักตร์ษา นาวัง    
ม.4/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.4/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย    
ม.4/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ    
ม.4/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย    
ม.4/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น    
ม.4/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์    
ม.4/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร    
ม.4/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง    
ม.4/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์    
ม.4/310 08850 นายเจษฎากร โปร่งจิตต์    
ม.4/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย    
ม.4/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว    
ม.4/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข    
ม.4/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ    
ม.4/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน    
ม.4/316 08856 นายปิยังกุล ทองสุด    
ม.4/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ    
ม.4/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง    
ม.4/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด    
ม.4/321 08861 นางสาวหทัยพัชร หยูศรี    
ม.4/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.4/323 08931 นายนิธิกร แสงศรี    
ม.4/324 08928 นางสาวสุนิตา นาจันคำ    
ม.4/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.4/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์    
ม.4/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง    
ม.4/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู    
ม.4/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา    
ม.4/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.4/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว    
ม.4/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม    
ม.4/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี    
ม.4/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง    
ม.4/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า    
ม.4/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.4/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ    
ม.4/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง    
ม.4/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ    
ม.4/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล    
ม.4/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.4/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.4/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.4/420 08872 นายรุสดี พ่อค้า    
ม.4/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง    
ม.4/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.4/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา    
ม.4/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง    
ม.4/425 08877 นายเอกราช สมันหลี    
ม.4/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.4/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.4/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.4/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.4/51 07578 นายนพพล ทองนอก    
ม.4/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว    
ม.4/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว    
ม.4/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง    
ม.4/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน    
ม.4/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ    
ม.4/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก    
ม.4/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง    
ม.4/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง    
ม.4/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว    
ม.4/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์    
ม.4/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร    
ม.4/513 08882 นายปริญญาวุฒิ ชิตพงษ์    
ม.4/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว    
ม.4/515 08884 นางสาวสุปราณี พลแสง    
ม.4/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้    
ม.4/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.4/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ    
ม.4/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์    
ม.4/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช    
ม.4/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์    
ม.4/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง    
ม.4/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง    
ม.4/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์    
ม.4/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง    
ม.4/610 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.4/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง    
ม.4/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี    
ม.4/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก    
ม.4/615 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด    
ม.4/616 08888 นางสาววิสสุตา บุญเนื่อง    
ม.4/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ    
ม.4/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี    
ม.4/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว    
ม.4/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น    
ม.4/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง    
ม.4/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม    
ม.4/623 08895 นางสาวเบญจวรรณ สามทิศ    
ม.4/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์    
ม.4/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.4/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง    
ม.4/626 07752 นายพริษฐ์ งิ้วจีน    
ม.4/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง    
ม.4/628 08918 นางสาวพรชนก เชยชื่นจิตร    
ม.4/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.4/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.4/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.4/632 07723 นายรัฐวุธ บัวดำ    
ม.4/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์    
ม.4/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์    
ม.4/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง    
ม.4/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด    
ม.4/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร    
ม.4/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร    
ม.4/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี    
ม.4/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว    
ม.4/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี    
ม.4/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.4/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.4/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ    
ม.4/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง    
ม.4/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย    
ม.4/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง    
ม.4/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง    
ม.4/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ    
ม.4/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา    
ม.4/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี    
ม.4/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท    
ม.4/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.4/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง    
ม.4/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด    
ม.4/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน    
ม.4/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.4/723 08903 นายปรัชญา รักคง    
ม.4/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง    
ม.4/725 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลี่ยว    
ม.4/726 08906 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.4/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม    
ม.4/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์    
ม.4/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร    
ม.4/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต    
ม.4/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.4/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง    
ม.4/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
ม.5/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี    
ม.5/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์    
ม.5/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี    
ม.5/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา    
ม.5/15 07094 นางสาวอรยา พานิช    
ม.5/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม    
ม.5/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง    
ม.5/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน    
ม.5/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี    
ม.5/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ    
ม.5/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์    
ม.5/113 08535 นางสาวมยุรินทร์ พรหมรักษา    
ม.5/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร    
ม.5/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.5/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย    
ม.5/21 07069 นายนพดล ทองแทน    
ม.5/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์    
ม.5/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน    
ม.5/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา    
ม.5/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ    
ม.5/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์    
ม.5/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม    
ม.5/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์    
ม.5/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์    
ม.5/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์    
ม.5/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์    
ม.5/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร    
ม.5/213 08541 นางสาวจิรารัตน์ คงชู    
ม.5/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.5/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์    
ม.5/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล    
ม.5/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง    
ม.5/218 08546 นางสาวเพชรไพลิน สุดเมือง    
ม.5/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล    
ม.5/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี    
ม.5/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว    
ม.5/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ    
ม.5/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ    
ม.5/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว    
ม.5/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี    
ม.5/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น    
ม.5/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร    
ม.5/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง    
ม.5/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์    
ม.5/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน    
ม.5/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน    
ม.5/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.5/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ    
ม.5/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา    
ม.5/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์    
ม.5/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก    
ม.5/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์    
ม.5/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา    
ม.5/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.5/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข    
ม.5/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์    
ม.5/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.5/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี    
ม.5/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน    
ม.5/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ    
ม.5/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.5/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี    
ม.5/323 08566 นายอัครชัย นวลศรี    
ม.5/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น    
ม.5/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์    
ม.5/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ    
ม.5/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์    
ม.5/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล    
ม.5/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย    
ม.5/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น    
ม.5/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.5/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี    
ม.5/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์    
ม.5/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า    
ม.5/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์    
ม.5/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด    
ม.5/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย    
ม.5/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล    
ม.5/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก    
ม.5/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ    
ม.5/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง    
ม.5/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล    
ม.5/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง    
ม.5/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี    
ม.5/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน    
ม.5/421 07232 นายเสฏฐวุฒิ พรมเขตร์    
ม.5/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี    
ม.5/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.5/424 07519 นายกฤษฎา ส่งเสริม    
ม.5/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.5/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์    
ม.5/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส    
ม.5/429 08568 นายกิตติ กาหยี    
ม.5/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.5/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.5/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์    
ม.5/433 08572 นางสาวปริชญา ปานนิล    
ม.5/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม    
ม.5/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ    
ม.5/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล    
ม.5/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม    
ม.5/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี    
ม.5/445 08667 นายจารุกิตติ์ ตั้งจุมพล    
ม.5/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.5/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี    
ม.5/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ    
ม.5/53 07209 นางสาววิภูสินี เรียบร้อย    
ม.5/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ    
ม.5/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ    
ม.5/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ    
ม.5/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล    
ม.5/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี    
ม.5/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว    
ม.5/510 08582 นายติณห์ วัชรมุสิก    
ม.5/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง    
ม.5/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์    
ม.5/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี    
ม.5/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์    
ม.5/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน    
ม.5/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์    
ม.5/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน    
ม.5/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน    
ม.5/522 08594 นางสาวอรวรรณ ขวัญนิมิตร    
ม.5/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.5/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ    
ม.5/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน    
ม.5/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์    
ม.5/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม    
ม.5/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม    
ม.5/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ    
ม.5/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ    
ม.5/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท    
ม.5/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน    
ม.5/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา    
ม.5/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง    
ม.5/612 07228 นายภานุกาญจน์ มั่นคง    
ม.5/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย    
ม.5/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด    
ม.5/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์    
ม.5/617 08595 นายกิตติพัฒน์ ชูเชิดรัตน์    
ม.5/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม    
ม.5/619 08597 นางสาวเบญจวรรณ ชุมศรี    
ม.5/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม    
ม.5/621 08599 นางสาววิสะดารัตน์ ดิลกลัคณาภรณ์    
ม.5/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว    
ม.5/623 08591 นางสาวสุธัญญา ตุลยสุข    
ม.5/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์    
ม.5/625 08588 นายสหรัฐ ภูมิประไพ    
ม.5/71 06669 นายสุชัจจ์ สิริวุฒิโรจน์    
ม.5/72 07098 นายเจนณรงค์ ศรีไพฑูลย์    
ม.5/73 07099 นายชลธิศ สะดี    
ม.5/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช    
ม.5/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง    
ม.5/76 07111 นายอดิศร คงจันทร์    
ม.5/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ    
ม.5/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง    
ม.5/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล    
ม.5/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์    
ม.5/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด    
ม.5/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย    
ม.5/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง    
ม.5/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง    
ม.5/715 07528 นายอนุสิทธิ์ รุยแก้ว    
ม.5/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม    
ม.5/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.5/718 07995 นายโจเอลบารา ฮาร์ริสัน    
ม.5/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.5/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.5/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ    
ม.5/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง    
ม.5/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.5/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.5/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.5/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.5/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู    
ม.5/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.5/734 08617 นายศุภเวช บัวผุด    
ม.5/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม    
ม.5/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม    
ม.5/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.5/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.5/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา    
ม.5/742 08625 นางสาวอริญา มานู    
ม.5/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์    
ม.5/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
ม.6/11 06521 นายจุลพงษ์ เมธีไพศาล    
ม.6/12 06528 นายปฏิพล สะดี    
ม.6/13 06536 นายคณุตม์ สงขัย    
ม.6/15 06538 นางสาวชลาทิพย์ คีรีรักษ์    
ม.6/16 06539 นางสาวชลิดา ศรีมงคล    
ม.6/17 06544 นางสาวณัฐชยา สิงหเสม    
ม.6/18 06549 นางสาวยุวดี เมืองสิ้น    
ม.6/19 06552 นางสาววรัญญา ช่วยเหลือ    
ม.6/110 06553 นางสาววิณิชยา ธรรมเสถียร    
ม.6/111 06554 นางสาววิมลสิริ เพชรอนันต์ศิริ    
ม.6/112 06556 นางสาวศิรภัสสร สิ้มใต้ยิ้น    
ม.6/113 06558 นางสาวศุภรดา ทองรอด    
ม.6/114 06562 นางสาวสุภนิชา ไกรเทพ    
ม.6/115 06565 นางสาวอรดา สุขกรี    
ม.6/116 06566 นางสาวอลิชา นกรักษ์    
ม.6/117 06569 นายคเณศ ชูบุญศรี    
ม.6/118 06603 นางสาวศศิวรักษ์ หว่องเซ็ง    
ม.6/119 06668 นายสิรวิชญ์ ไหวพริบ    
ม.6/120 06683 นางสาวสรัลพร คงด้วง    
ม.6/121 06718 นางสาวภาวินี บุญโยดม    
ม.6/122 08203 นางสาวกนกอร ศรีเพชร    
ม.6/123 08204 นายจิรกฤต คำพันธ์    
ม.6/124 08205 นางสาวจิรภัทธ แก้วกลาง    
ม.6/125 08206 นางสาวชุติกาญจน์ แย้มรัตน์    
ม.6/126 06541 นางสาวชุติมา ท่าห้อง    
ม.6/127 08209 นางสาวนภาทิพย์ สามเมือง    
ม.6/128 08210 นายพงศ์สธร เพชรสุด    
ม.6/129 08211 นางสาวรัตติกาล เดชกล้า    
ม.6/130 08212 นางสาวรัตนาวลี โพธิจิญญาโน    
ม.6/131 08213 นายวงศกร แย้มรัตน์    
ม.6/132 08226 นางสาวอัสมา สิระพิทย์    
ม.6/21 06523 นายธนชัย จงภักดี    
ม.6/21 06529 นายปัณณวัฒน์ อยู่เย็น    
ม.6/22 06531 นายปิติกร เวชยันต์    
ม.6/23 06533 นายอภิสิทธิ์ งามแข    
ม.6/24 06540 นางสาวชุติกาญจน์ จิ้มสุข    
ม.6/25 06537 นางสาวจันทร์มาศ บุญเกื้อ    
ม.6/25 06543 นางสาวณัฎฐนิชา ชัยแก้ว    
ม.6/26 06546 นางสาวปิยาพัชร แต้มเฒ่า    
ม.6/27 06559 นางสาวสัณห์สินี รักเนียม    
ม.6/28 06597 นางสาวภัสริน มากจันทร์    
ม.6/29 06557 นางสาวศิริวรรณ ดำสัง    
ม.6/29 06641 นางสาวสิรายุ สามศรี    
ม.6/210 06652 นายธนกฤต ธนเดชาสิทธิ์    
ม.6/212 08215 นางสาวณัฐฏฐนิช จารุประกาศ    
ม.6/215 08218 นางสาวธารารัตน์ เผือกชาย    
ม.6/216 08219 นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง    
ม.6/217 08220 นางสาวพนิดา ศรนรินทร์    
ม.6/218 08221 นายภูมิพัฒน์ บัวบาล    
ม.6/220 08223 นายสหัสวรรษ คุ้มครอง    
ม.6/221 08224 นางสาวอรวรรณ สมพงษ์    
ม.6/223 08227 นายโอฬาร มิ่งมิตร    
ม.6/224 08355 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์    
ม.6/225 08359 นางสาววรรณกานต์ สุริวงค์    
ม.6/31 06530 นายปัณณวัฒน์ แซ่จง    
ม.6/32 06535 นางสาวกรรวี ช่วยกูล    
ม.6/34 06564 นางสาวอภิญญา บุญแก้ว    
ม.6/35 06601 นางสาวเวย์วิกา ท่าจีน    
ม.6/36 06608 นางสาวอารีรัตน์ รอดไกร    
ม.6/37 06643 นางสาวสุธิษา อรรถรัฐ    
ม.6/38 06647 นางสาวอมรทิพย์ ด้วงสุข    
ม.6/39 06678 นางสาวธนัญญา เต่าทอง    
ม.6/310 06690 นายกฤติน คนึง    
ม.6/311 06700 นายนิธิกร โชติวรนานนท์    
ม.6/312 06713 นางสาวบูชิตา ทวยสงฆ์    
ม.6/313 06717 นางสาวภัทร์ศยา จริงจิตร    
ม.6/314 07002 นายเขมทัต ชิดเชื้อ    
ม.6/316 08229 นายจิรเมธ จันทรเพชร    
ม.6/317 08230 นางสาวชุติมณฑน์ ดีเบา    
ม.6/318 08231 นายณัฐพล ปัตตานี    
ม.6/320 08233 นายภาณุวัฒน์ รัตนประทีป    
ม.6/323 08236 นางสาวอัจฉราพร จันทร์เซ่ง    
ม.6/325 08635 นายรุจิกร เหมือนเพชร    
ม.6/41 06525 นายธนิสร ใจแข็ง    
ม.6/42 06532 นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ    
ม.6/43 06567 นายกิตติกร แก้วเกื้อ    
ม.6/44 06574 นายไซนัน ตัดสายชล    
ม.6/45 06618 นายณัฐภัทร สมกำลัง    
ม.6/46 06665 นายวัฒชัย ปานเเต่ง    
ม.6/47 07017 นายสมศักดิ์ มหาโพธิ์สอง    
ม.6/49 08237 นายก้องไพร บุญยรัตน์    
ม.6/412 08240 นางสาวจุฑามาศ ศรีบริบูรณ์    
ม.6/413 08241 นายชัชพงศ์ จันพุ่ม    
ม.6/414 06522 นายชัยวัฒน์ สงบดี    
ม.6/415 08243 นายชาคริต จิตรหลัง    
ม.6/416 08244 นางสาวชาลิสา รักขนาม    
ม.6/417 08245 นายณภัทร ลือภพ    
ม.6/420 08248 นางสาวณัฐฑริกา จูฮุ้ง    
ม.6/421 08249 นายณัฐพล พวกพล    
ม.6/423 08251 นายโทมัส ฟันเฟ็นเดอโล    
ม.6/424 08252 นายธนภพ มณีทอง    
ม.6/425 08253 นายธนรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/426 08254 นายธนิศร เพราะยิ่ง    
ม.6/427 08256 นางสาวธิดารัตน์ รักษาศรี    
ม.6/429 08258 นายนัฐพล ดำจุติ    
ม.6/430 08259 นางสาวปนัดดา ธีระประภาวงศ์    
ม.6/431 08260 นายปราโมทย์ หยงสตาร์    
ม.6/432 08261 นางสาวปรียานุช รองเมือง    
ม.6/433 08262 นางสาวปุญญิศา ชอบทำกิจ    
ม.6/434 08263 นายพงศกร สุขศรีโรจน์    
ม.6/435 08264 นายพรพิพัฒน์ สกุลรมย์    
ม.6/436 08265 นางสาวพิมพ์พร แก้วนำ    
ม.6/436 08629 นายเมธาวี ไกรเทพ    
ม.6/437 08266 นายวันเลิศ วารีศรี    
ม.6/439 08268 นายศิวัช ทิพย์จันทา    
ม.6/441 08270 นางสาวสิรามล ล่องตี้    
ม.6/442 08636 นางสาวอภัสรา กิ้มเฉี้ยง    
ม.6/444 08273 นายหฤษฏ์ นารีพล    
ม.6/448 08358 นายสุทธิภัทร สามทอง    
ม.6/51 06631 นางสาวกนิษฐา แก้วประภา    
ม.6/53 06714 นางสาวเบญญาภา บัวแก้ว    
ม.6/54 06716 นางสาวภัคจิรา จิตแก้ว    
ม.6/55 07012 นายกิตติวัฒน์ ชื่นจิตร    
ม.6/56 07018 นางสาวณัฐณิชา คาร์เมน โพญาเนลล่า    
ม.6/57 07019 นายชัชพงศ์ เจนพาณิชย์วงศ์    
ม.6/57 08208 นางสาวปัทมา ไกรเทพ    
ม.6/58 08214 นายณัฐชนน เตียวย่อง    
ม.6/58 08275 นายกฤตภาพ ชูดรุ่ง    
ม.6/59 08276 นายกัณตชาติ เอียดเหล็น    
ม.6/511 08278 นางสาวกุลภรณ์ แสงรวม    
ม.6/513 08280 นายเกรียงศักดิ์ สัญกูล    
ม.6/514 08281 นางสาวขวัญฤดี รอดรัก    
ม.6/515 08282 นายคมชาญ เกตุษา    
ม.6/516 08283 นางสาวจรรยาพร พูดเพราะ    
ม.6/517 08284 นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร    
ม.6/518 08285 นางสาวจันทิมา รักซ้อน    
ม.6/519 08286 นางสาวชนากานต์ พิสัย    
ม.6/520 08287 นางสาวชนิสรา สังวาลรัตน์    
ม.6/521 08288 นายชยพล ขาวเรือง    
ม.6/522 08289 นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์จันทา    
ม.6/523 08290 นายณัฐพล รอดสั้น    
ม.6/524 08291 นางสาวทานตะวัน หวันแอ    
ม.6/526 08293 นางสาวน้ำฝน อาษากิจ    
ม.6/527 08294 นางสาวนุชรินทร์ ตรงมาตัง    
ม.6/528 08295 นางสาวปัจจุมาศ หนูเริก    
ม.6/529 08296 นางสาวปิยะวรรณ สงคราม    
ม.6/530 08297 นายพงศกร ไทรงาม    
ม.6/531 08298 นางสาวพัทธนันท์ เกตุแก้ว    
ม.6/532 08299 นางสาวพิมพกานต์ ขาวเนียม    
ม.6/534 08301 นางสาวภัคจิรา ฉิมเพชร์    
ม.6/535 08302 นางสาววิลัยลักษณ์ พลอินทร์    
ม.6/537 08304 นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง    
ม.6/538 08305 นางสาวสไบทิพย์ เมืองคง    
ม.6/539 08306 นางสาวสุนันทา ชิตแก้ว    
ม.6/540 08307 นางสาวอัจฉราภรณ์ หอยสังข์    
ม.6/541 08308 นางสาวอัญชิสา ยิ้มไตรพร    
ม.6/61 06527 นายนิธิวัฒน์ หลงขาว    
ม.6/62 06573 นายชินาธิป คนคล่อง    
ม.6/63 06581 นายพีรวิชญ์ ภักดีโชติ    
ม.6/64 06582 นายภราเดช นวลจันทร์    
ม.6/65 06589 นายอชิตพล เพชรรักษ์    
ม.6/66 06595 นางสาวนันทัชพร ตั่นเล่ง    
ม.6/67 06600 นางสาววารี ทองปาน    
ม.6/69 06628 นายเศรษฐพงศ์ โชติการ    
ม.6/610 06632 นางสาวจิราพร ประคำเวช    
ม.6/611 06646 นางสาวอภิสรา คงแก้ว    
ม.6/612 06676 นางสาวชญาดา จันทรเดช    
ม.6/613 06677 นางสาวณัฐนิกา จันทร์เรืองศรี    
ม.6/614 06679 นางสาวนิธินาฏ สีสุข    
ม.6/615 06682 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ    
ม.6/618 06711 นางสาวธนัญญา อินทวงศ์    
ม.6/619 06722 นางสาววาสนา มีสุข    
ม.6/620 08309 นายกรกิตติ์ อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/621 08310 นางสาวจณิสตา นิลละออ    
ม.6/623 08312 นายฉัตริน ขวัญเมือง    
ม.6/624 08313 นายชนายุทธ ไชยมล    
ม.6/625 08314 นางสาวนรีรัตน์ เพ็งเกลี้ยง    
ม.6/626 08315 นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม    
ม.6/630 07011 นายวัชรินทร์ พลอินทร์    
ม.6/631 08320 นางสาวศุภดา มีสวัสดิ์    
ม.6/632 08321 นางสาวสุรีย์นิภา เวชพงษ์    
ม.6/634 08659 นางสาวอภิญญา รักษา    
ม.6/72 06617 นายณัฐพล เล่าส้ม    
ม.6/74 06662 นายภูมิรินทร์ กันทาง    
ม.6/77 06674 นายอัษฎาวุธ ชูเวท    
ม.6/78 06695 นายโชติวิวัฒน์ ซุ้นจิ้ว    
ม.6/79 06725 นางสาวสุมัชมา บำรุงศรี    
ม.6/713 08324 นายกฤษฎา เส็นสกุล    
ม.6/717 08331 นางสาวนฤมล อินทรทอง    
ม.6/718 08332 นางสาวปรียาภรณ์ ชูหอยทอง    
ม.6/720 08269 นางสาวสุภัสสรา บุญโย    
ม.6/722 08336 นายวัชรินทร์ แก้วพรม    
ม.6/723 08337 นายศราวุธ ท่าจีน    
ม.6/728 08222 นางสาวพิมพ์ชนก คงจันทร์    
ม.6/729 08228 นางสาวชฏาพร ชูภักดี    
ม.6/730 08319 นางสาวสิรินพร จังหลก    
ม.6/731 08328 นายภาณุวัฒน์ ภักดัโชติ    
ม.6/732 08348 นายกัมปนาท ณ นคร    
ม.6/734 08352 นายกฤตนันต์ ศักดิ์ลีลากุล    
ม.6/735 08349 นางสาววศินี พ่วงพันธ์    
ม.6/737 08345 นางสาวรสิกา สรรพเศียร    
ม.6/738 08346 นางสาวฐิติรัตน์ นิชรัตน์กุล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.