calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี    
ม.4/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล    
ม.4/112 08839 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปรางค์    
ม.4/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง    
ม.4/23 07579 นายพงศกร พันธา    
ม.4/25 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.4/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี    
ม.4/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ    
ม.4/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.4/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย    
ม.4/310 08850 นายเจษฎากร โปร่งจิตต์    
ม.4/316 08856 นายปิยังกุล ทองสุด    
ม.4/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง    
ม.4/321 08861 นางสาวหทัยพัชร หยูศรี    
ม.4/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.4/323 08931 นายนิธิกร แสงศรี    
ม.4/324 08928 นางสาวสุนิตา นาจันคำ    
ม.4/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.4/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว    
ม.4/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ    
ม.4/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.4/626 07752 นายพริษฐ์ งิ้วจีน    
ม.4/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.4/632 07723 นายรัฐวุธ บัวดำ    
ม.4/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์    
ม.4/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร    
ม.5/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร    
ม.5/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์    
ม.5/213 08541 นางสาวจิรารัตน์ คงชู    
ม.5/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.5/218 08546 นางสาวเพชรไพลิน สุดเมือง    
ม.5/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี    
ม.5/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์    
ม.5/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา    
ม.5/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.5/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.5/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน    
ม.5/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.5/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.5/421 07232 นายเสฏฐวุฒิ พรมเขตร์    
ม.5/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.5/424 07519 นายกฤษฎา ส่งเสริม    
ม.5/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.5/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.5/433 08572 นางสาวปริชญา ปานนิล    
ม.5/445 08667 นายจารุกิตติ์ ตั้งจุมพล    
ม.5/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.5/53 07209 นางสาววิภูสินี เรียบร้อย    
ม.5/522 08594 นางสาวอรวรรณ ขวัญนิมิตร    
ม.5/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ    
ม.5/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา    
ม.5/612 07228 นายภานุกาญจน์ มั่นคง    
ม.5/621 08599 นางสาววิสะดารัตน์ ดิลกลัคณาภรณ์    
ม.5/623 08591 นางสาวสุธัญญา ตุลยสุข    
ม.5/625 08588 นายสหรัฐ ภูมิประไพ    
ม.5/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง    
ม.5/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง    
ม.5/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย    
ม.5/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.5/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.5/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.5/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.5/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง    
ม.5/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.5/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.5/734 08617 นายศุภเวช บัวผุด    
ม.5/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.5/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.5/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
ม.6/117 06569 นายคเณศ ชูบุญศรี    
ม.6/122 08203 นางสาวกนกอร ศรีเพชร    
ม.6/21 06529 นายปัณณวัฒน์ อยู่เย็น    
ม.6/27 06559 นางสาวสัณห์สินี รักเนียม    
ม.6/29 06641 นางสาวสิรายุ สามศรี    
ม.6/212 08215 นางสาวณัฐฏฐนิช จารุประกาศ    
ม.6/216 08219 นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง    
ม.6/217 08220 นางสาวพนิดา ศรนรินทร์    
ม.6/218 08221 นายภูมิพัฒน์ บัวบาล    
ม.6/224 08355 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์    
ม.6/225 08359 นางสาววรรณกานต์ สุริวงค์    
ม.6/31 06530 นายปัณณวัฒน์ แซ่จง    
ม.6/312 06713 นางสาวบูชิตา ทวยสงฆ์    
ม.6/317 08230 นางสาวชุติมณฑน์ ดีเบา    
ม.6/325 08635 นายรุจิกร เหมือนเพชร    
ม.6/49 08237 นายก้องไพร บุญยรัตน์    
ม.6/423 08251 นายโทมัส ฟันเฟ็นเดอโล    
ม.6/426 08254 นายธนิศร เพราะยิ่ง    
ม.6/436 08629 นายเมธาวี ไกรเทพ    
ม.6/444 08273 นายหฤษฏ์ นารีพล    
ม.6/53 06714 นางสาวเบญญาภา บัวแก้ว    
ม.6/56 07018 นางสาวณัฐณิชา คาร์เมน โพญาเนลล่า    
ม.6/57 08208 นางสาวปัทมา ไกรเทพ    
ม.6/58 08214 นายณัฐชนน เตียวย่อง    
ม.6/59 08276 นายกัณตชาติ เอียดเหล็น    
ม.6/516 08283 นางสาวจรรยาพร พูดเพราะ    
ม.6/517 08284 นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร    
ม.6/524 08291 นางสาวทานตะวัน หวันแอ    
ม.6/537 08304 นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง    
ม.6/61 06527 นายนิธิวัฒน์ หลงขาว    
ม.6/67 06600 นางสาววารี ทองปาน    
ม.6/620 08309 นายกรกิตติ์ อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/624 08313 นายชนายุทธ ไชยมล    
ม.6/630 07011 นายวัชรินทร์ พลอินทร์    
ม.6/631 08320 นางสาวศุภดา มีสวัสดิ์    
ม.6/634 08659 นางสาวอภิญญา รักษา    
ม.6/74 06662 นายภูมิรินทร์ กันทาง    
ม.6/79 06725 นางสาวสุมัชมา บำรุงศรี    
ม.6/718 08332 นางสาวปรียาภรณ์ ชูหอยทอง    
ม.6/729 08228 นางสาวชฏาพร ชูภักดี    
ม.6/731 08328 นายภาณุวัฒน์ ภักดัโชติ    
ม.6/735 08349 นางสาววศินี พ่วงพันธ์    
ม.6/738 08346 นางสาวฐิติรัตน์ นิชรัตน์กุล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.