calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย    
ม.4/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี    
ม.4/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์    
ม.4/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี    
ม.4/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า    
ม.4/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย    
ม.4/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี    
ม.4/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ    
ม.4/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล    
ม.4/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ    
ม.4/112 08839 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปรางค์    
ม.4/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ    
ม.4/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด    
ม.4/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ    
ม.4/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง    
ม.4/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน    
ม.4/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์    
ม.4/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ    
ม.4/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข    
ม.4/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง    
ม.4/23 07579 นายพงศกร พันธา    
ม.4/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ    
ม.4/25 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.4/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.4/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา    
ม.4/29 07600 นายชีวิน สมาธิ    
ม.4/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง    
ม.4/211 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย    
ม.4/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี    
ม.4/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.4/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน    
ม.4/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น    
ม.4/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง    
ม.4/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์    
ม.4/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี    
ม.4/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์    
ม.4/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน    
ม.4/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ    
ม.4/224 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง    
ม.4/225 08934 นางสาวพรรณพักตร์ษา นาวัง    
ม.4/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.4/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย    
ม.4/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ    
ม.4/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย    
ม.4/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น    
ม.4/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์    
ม.4/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร    
ม.4/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง    
ม.4/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์    
ม.4/310 08850 นายเจษฎากร โปร่งจิตต์    
ม.4/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย    
ม.4/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว    
ม.4/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข    
ม.4/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ    
ม.4/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน    
ม.4/316 08856 นายปิยังกุล ทองสุด    
ม.4/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ    
ม.4/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง    
ม.4/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด    
ม.4/321 08861 นางสาวหทัยพัชร หยูศรี    
ม.4/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.4/323 08931 นายนิธิกร แสงศรี    
ม.4/324 08928 นางสาวสุนิตา นาจันคำ    
ม.4/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.4/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์    
ม.4/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง    
ม.4/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู    
ม.4/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา    
ม.4/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.4/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว    
ม.4/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม    
ม.4/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี    
ม.4/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง    
ม.4/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า    
ม.4/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.4/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ    
ม.4/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง    
ม.4/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ    
ม.4/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล    
ม.4/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.4/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.4/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.4/420 08872 นายรุสดี พ่อค้า    
ม.4/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง    
ม.4/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.4/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา    
ม.4/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง    
ม.4/425 08877 นายเอกราช สมันหลี    
ม.4/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.4/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.4/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.4/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.4/51 07578 นายนพพล ทองนอก    
ม.4/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว    
ม.4/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว    
ม.4/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง    
ม.4/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน    
ม.4/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ    
ม.4/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก    
ม.4/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง    
ม.4/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง    
ม.4/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว    
ม.4/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์    
ม.4/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร    
ม.4/513 08882 นายปริญญาวุฒิ ชิตพงษ์    
ม.4/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว    
ม.4/515 08884 นางสาวสุปราณี พลแสง    
ม.4/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้    
ม.4/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.4/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ    
ม.4/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์    
ม.4/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช    
ม.4/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์    
ม.4/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง    
ม.4/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง    
ม.4/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์    
ม.4/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง    
ม.4/610 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.4/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง    
ม.4/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี    
ม.4/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก    
ม.4/615 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด    
ม.4/616 08888 นางสาววิสสุตา บุญเนื่อง    
ม.4/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ    
ม.4/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี    
ม.4/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว    
ม.4/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น    
ม.4/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง    
ม.4/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม    
ม.4/623 08895 นางสาวเบญจวรรณ สามทิศ    
ม.4/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์    
ม.4/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.4/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง    
ม.4/626 07752 นายพริษฐ์ งิ้วจีน    
ม.4/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง    
ม.4/628 08918 นางสาวพรชนก เชยชื่นจิตร    
ม.4/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.4/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.4/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.4/632 07723 นายรัฐวุธ บัวดำ    
ม.4/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์    
ม.4/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์    
ม.4/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง    
ม.4/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด    
ม.4/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร    
ม.4/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร    
ม.4/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี    
ม.4/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว    
ม.4/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี    
ม.4/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.4/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.4/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ    
ม.4/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง    
ม.4/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย    
ม.4/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง    
ม.4/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง    
ม.4/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ    
ม.4/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา    
ม.4/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี    
ม.4/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท    
ม.4/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.4/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง    
ม.4/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด    
ม.4/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน    
ม.4/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.4/723 08903 นายปรัชญา รักคง    
ม.4/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง    
ม.4/725 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลี่ยว    
ม.4/726 08906 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.4/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม    
ม.4/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์    
ม.4/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร    
ม.4/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต    
ม.4/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.4/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง    
ม.4/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.