calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.5/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.5/217 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.5/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี    
ม.5/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.5/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน    
ม.5/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.5/322 09172 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง    
ม.5/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.5/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว    
ม.5/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.5/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.5/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.5/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.5/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.5/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง    
ม.5/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.5/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.5/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.5/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.5/430 08941 นายภูธิป น้ำแก้ว    
ม.5/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว    
ม.5/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.5/610 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลียว    
ม.5/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก    
ม.5/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.5/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.5/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.5/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.5/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.5/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.5/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.5/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.5/726 07626 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.5/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.5/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.