calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย    
ม.5/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี    
ม.5/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์    
ม.5/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี    
ม.5/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า    
ม.5/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย    
ม.5/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี    
ม.5/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ    
ม.5/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล    
ม.5/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ    
ม.5/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ    
ม.5/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด    
ม.5/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง    
ม.5/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน    
ม.5/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์    
ม.5/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ    
ม.5/120 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.5/121 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย    
ม.5/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข    
ม.5/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง    
ม.5/23 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง    
ม.5/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ    
ม.5/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.5/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา    
ม.5/29 07600 นายชีวิน สมาธิ    
ม.5/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง    
ม.5/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี    
ม.5/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.5/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน    
ม.5/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น    
ม.5/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง    
ม.5/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์    
ม.5/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์    
ม.5/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน    
ม.5/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ    
ม.5/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.5/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย    
ม.5/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ    
ม.5/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย    
ม.5/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น    
ม.5/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์    
ม.5/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร    
ม.5/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง    
ม.5/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์    
ม.5/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย    
ม.5/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว    
ม.5/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข    
ม.5/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ    
ม.5/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ    
ม.5/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง    
ม.5/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด    
ม.5/322 09172 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง    
ม.5/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.5/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์    
ม.5/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง    
ม.5/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู    
ม.5/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา    
ม.5/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.5/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม    
ม.5/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี    
ม.5/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง    
ม.5/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า    
ม.5/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.5/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ    
ม.5/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง    
ม.5/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ    
ม.5/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล    
ม.5/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.5/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.5/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.5/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง    
ม.5/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.5/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา    
ม.5/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.5/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.5/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.5/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.5/430 08941 นายภูธิป น้ำแก้ว    
ม.5/431 09271 นายก้องภพ สุดแป้น    
ม.5/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว    
ม.5/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว    
ม.5/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง    
ม.5/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน    
ม.5/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ    
ม.5/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก    
ม.5/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง    
ม.5/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง    
ม.5/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว    
ม.5/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์    
ม.5/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร    
ม.5/515 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด    
ม.5/517 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.5/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้    
ม.5/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.5/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ    
ม.5/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์    
ม.5/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช    
ม.5/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์    
ม.5/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง    
ม.5/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง    
ม.5/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์    
ม.5/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง    
ม.5/610 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลียว    
ม.5/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง    
ม.5/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี    
ม.5/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ    
ม.5/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี    
ม.5/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว    
ม.5/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น    
ม.5/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง    
ม.5/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม    
ม.5/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์    
ม.5/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.5/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง    
ม.5/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง    
ม.5/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.5/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.5/631 08000 นายภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.5/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์    
ม.5/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์    
ม.5/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง    
ม.5/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด    
ม.5/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร    
ม.5/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร    
ม.5/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี    
ม.5/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว    
ม.5/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี    
ม.5/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.5/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.5/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ    
ม.5/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง    
ม.5/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย    
ม.5/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง    
ม.5/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง    
ม.5/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ    
ม.5/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา    
ม.5/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี    
ม.5/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท    
ม.5/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.5/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง    
ม.5/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด    
ม.5/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน    
ม.5/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.5/723 08903 นายปรัชญา รักคง    
ม.5/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง    
ม.5/726 07626 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.5/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม    
ม.5/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์    
ม.5/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร    
ม.5/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต    
ม.5/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.5/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง    
ม.5/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.