calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร    
ม.5/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์    
ม.5/213 08541 นางสาวจิรารัตน์ คงชู    
ม.5/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.5/218 08546 นางสาวเพชรไพลิน สุดเมือง    
ม.5/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี    
ม.5/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์    
ม.5/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา    
ม.5/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.5/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.5/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน    
ม.5/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.5/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.5/421 07232 นายเสฏฐวุฒิ พรมเขตร์    
ม.5/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.5/424 07519 นายกฤษฎา ส่งเสริม    
ม.5/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.5/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.5/433 08572 นางสาวปริชญา ปานนิล    
ม.5/445 08667 นายจารุกิตติ์ ตั้งจุมพล    
ม.5/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.5/53 07209 นางสาววิภูสินี เรียบร้อย    
ม.5/522 08594 นางสาวอรวรรณ ขวัญนิมิตร    
ม.5/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ    
ม.5/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา    
ม.5/612 07228 นายภานุกาญจน์ มั่นคง    
ม.5/621 08599 นางสาววิสะดารัตน์ ดิลกลัคณาภรณ์    
ม.5/623 08591 นางสาวสุธัญญา ตุลยสุข    
ม.5/625 08588 นายสหรัฐ ภูมิประไพ    
ม.5/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง    
ม.5/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง    
ม.5/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย    
ม.5/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.5/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.5/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.5/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.5/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง    
ม.5/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.5/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.5/734 08617 นายศุภเวช บัวผุด    
ม.5/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.5/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.5/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.