calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์    
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว    
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.6/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์    
ม.6/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์    
ม.6/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล    
ม.6/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง    
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/431 08940 นางสาวสุภัสสร รักรู้    
ม.6/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ    
ม.6/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม    
ม.6/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.6/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ    
ม.6/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ    
ม.6/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน    
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ    
ม.6/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ    
ม.6/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.6/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม    
ม.6/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ    
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู    
ม.6/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.6/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม    
ม.6/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/742 08625 นางสาวอริญา มานู    
ม.6/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์    
ม.6/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.