calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/117 06569 นายคเณศ ชูบุญศรี    
ม.6/122 08203 นางสาวกนกอร ศรีเพชร    
ม.6/21 06529 นายปัณณวัฒน์ อยู่เย็น    
ม.6/27 06559 นางสาวสัณห์สินี รักเนียม    
ม.6/29 06641 นางสาวสิรายุ สามศรี    
ม.6/212 08215 นางสาวณัฐฏฐนิช จารุประกาศ    
ม.6/216 08219 นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง    
ม.6/217 08220 นางสาวพนิดา ศรนรินทร์    
ม.6/218 08221 นายภูมิพัฒน์ บัวบาล    
ม.6/224 08355 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์    
ม.6/225 08359 นางสาววรรณกานต์ สุริวงค์    
ม.6/31 06530 นายปัณณวัฒน์ แซ่จง    
ม.6/312 06713 นางสาวบูชิตา ทวยสงฆ์    
ม.6/317 08230 นางสาวชุติมณฑน์ ดีเบา    
ม.6/325 08635 นายรุจิกร เหมือนเพชร    
ม.6/49 08237 นายก้องไพร บุญยรัตน์    
ม.6/423 08251 นายโทมัส ฟันเฟ็นเดอโล    
ม.6/426 08254 นายธนิศร เพราะยิ่ง    
ม.6/436 08629 นายเมธาวี ไกรเทพ    
ม.6/444 08273 นายหฤษฏ์ นารีพล    
ม.6/53 06714 นางสาวเบญญาภา บัวแก้ว    
ม.6/56 07018 นางสาวณัฐณิชา คาร์เมน โพญาเนลล่า    
ม.6/57 08208 นางสาวปัทมา ไกรเทพ    
ม.6/58 08214 นายณัฐชนน เตียวย่อง    
ม.6/59 08276 นายกัณตชาติ เอียดเหล็น    
ม.6/516 08283 นางสาวจรรยาพร พูดเพราะ    
ม.6/517 08284 นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร    
ม.6/524 08291 นางสาวทานตะวัน หวันแอ    
ม.6/537 08304 นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง    
ม.6/61 06527 นายนิธิวัฒน์ หลงขาว    
ม.6/67 06600 นางสาววารี ทองปาน    
ม.6/620 08309 นายกรกิตติ์ อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/624 08313 นายชนายุทธ ไชยมล    
ม.6/630 07011 นายวัชรินทร์ พลอินทร์    
ม.6/631 08320 นางสาวศุภดา มีสวัสดิ์    
ม.6/634 08659 นางสาวอภิญญา รักษา    
ม.6/74 06662 นายภูมิรินทร์ กันทาง    
ม.6/79 06725 นางสาวสุมัชมา บำรุงศรี    
ม.6/718 08332 นางสาวปรียาภรณ์ ชูหอยทอง    
ม.6/729 08228 นางสาวชฏาพร ชูภักดี    
ม.6/731 08328 นายภาณุวัฒน์ ภักดัโชติ    
ม.6/735 08349 นางสาววศินี พ่วงพันธ์    
ม.6/738 08346 นางสาวฐิติรัตน์ นิชรัตน์กุล    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.