calendar
สถิติการขาดเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน    
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา    
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น    
ม.6/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด    
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ    
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม    
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย    
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์    
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช    
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง    
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม    
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.