calendar
สถิติการเข้าสาย โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ   15:11 มา
ม.2/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด 08:02   มา
ม.2/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ 08:12 15:37 มา
ม.2/126 08628 เด็กชายกิตติศักดิ์ เส็นสกุล   15:34 มา
ม.2/54 08176 เด็กชายภานุเดช ดอกรักษ์ 08:24 15:05 มา
ม.3/112 08014 เด็กหญิงจิรภิญญา สุกรี   15:40 มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.