calendar
สถิติการเข้าสาย โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย   16:44 มา
ม.4/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง 08:16 15:02 มา
ม.4/426 08917 นายจิรายุส บุญมา 08:02 15:07 มา
ม.4/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ 08:02 15:07 มา
ม.4/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร   15:02 มา
ม.4/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง   15:07 มา
ม.4/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด 08:02 15:07 มา
ม.5/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 08:07   มา
ม.5/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด   15:08 มา
ม.6/125 08206 นางสาวชุติกาญจน์ แย้มรัตน์ 08:37   มา
ม.6/310 06690 นายกฤติน คนึง 09:09   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.