calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์ 07:08 15:10 มา
ม.1/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์ 07:34 15:07 มา
ม.1/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง 07:15 15:10 มา
ม.1/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ 07:19 15:08 มา
ม.1/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง 07:24 15:08 มา
ม.1/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง 07:36 15:10 มา
ม.1/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี 06:36 15:10 มา
ม.1/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด 07:20 15:10 มา
ม.1/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี 07:42 15:10 มา
ม.1/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม 07:42   มา
ม.1/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่ 07:04 15:18 มา
ม.1/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน 07:27 15:11 มา
ม.1/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี 07:43 15:06 มา
ม.1/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร 07:34 15:10 มา
ม.1/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์ 07:30 15:50 มา
ม.1/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข 06:54 15:09 มา
ม.1/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง 06:55 15:11 มา
ม.1/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี 07:32 15:18 มา
ม.1/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ 07:39 15:14 มา
ม.1/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ 06:52 15:16 มา
ม.1/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์ 07:25 15:14 มา
ม.1/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง 07:16 15:14 มา
ม.1/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง 07:01 15:16 มา
ม.1/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล 07:16   มา
ม.1/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์ 07:40 15:04 มา
ม.1/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน 07:11 15:04 มา
ม.1/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม 07:18 15:18 มา
ม.1/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์ 07:13 15:11 มา
ม.1/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง 07:36 15:16 มา
ม.1/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริฐ 07:11   มา
ม.1/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก 07:18 15:11 มา
ม.1/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์ 07:14 15:18 มา
ม.1/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม 07:08 15:07 มา
ม.1/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว 07:18 15:07 มา
ม.1/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์ 06:27 16:43 มา
ม.1/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ 06:44 16:06 มา
ม.1/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น 07:14 16:08 มา
ม.1/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง 06:57 16:02 มา
ม.1/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์ 07:12 15:07 มา
ม.1/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง 07:06 16:06 มา
ม.1/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์ 07:19 16:49 มา
ม.1/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร 07:29 16:51 มา
ม.1/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์ 07:45 16:11 มา
ม.1/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง 06:43 16:25 มา
ม.1/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู 06:54 16:28 มา
ม.1/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์ 07:01 15:20 มา
ม.1/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น 07:50 15:07 มา
ม.1/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์ 06:46 16:49 มา
ม.1/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ 07:13 15:11 มา
ม.1/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช 07:22 15:09 มา
ม.1/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค 07:03 15:51 มา
ม.1/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส 07:26 15:08 มา
ม.1/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง 06:48 15:09 มา
ม.1/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน 07:13 16:24 มา
ม.1/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น 06:44 16:24 มา
ม.1/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี 07:07   มา
ม.1/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม 07:49 15:17 มา
ม.1/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน 07:26 16:24 มา
ม.1/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน 07:26 16:24 มา
ม.1/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง 07:11 16:51 มา
ม.1/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย 07:01 15:09 มา
ม.1/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล 07:36 16:24 มา
ม.1/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน 07:27 15:08 มา
ม.1/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ 06:39   มา
ม.1/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง 07:24 15:09 มา
ม.1/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ 07:27 16:51 มา
ม.1/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด 07:43 15:20 มา
ม.1/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน 07:32 15:08 มา
ม.1/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว 07:25 15:16 มา
ม.1/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน 07:13 15:08 มา
ม.1/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว 07:32   มา
ม.1/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช 06:32 15:16 มา
ม.1/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต 07:10 15:08 มา
ม.1/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน 07:37   มา
ม.1/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง 06:37   มา
ม.1/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง 07:16 15:16 มา
ม.1/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์ 07:58   มา
ม.1/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง 06:44 15:08 มา
ม.1/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร 07:20   มา
ม.1/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร 06:56   มา
ม.1/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู 07:12   มา
ม.1/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ 07:18 15:16 มา
ม.1/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว 07:05 15:16 มา
ม.1/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม 07:41 15:16 มา
ม.1/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์ 07:41 15:59 มา
ม.1/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล 07:45 15:10 มา
ม.1/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล 06:40 15:06 มา
ม.1/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว 06:47 15:06 มา
ม.1/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง 07:26   มา
ม.1/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ 07:12 15:26 มา
ม.1/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์ 07:25   มา
ม.1/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม 07:37 15:06 มา
ม.1/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี 07:35 15:06 มา
ม.1/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม 07:46 15:09 มา
ม.1/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.1/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน 07:28   มา
ม.1/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง 07:28 15:09 มา
ม.1/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม 07:13 15:06 มา
ม.1/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย 07:35   มา
ม.1/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต 06:44   มา
ม.1/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์ 07:12 15:51 มา
ม.1/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม 07:46 15:12 มา
ม.1/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน 07:43 15:12 มา
ม.1/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง 07:26   มา
ม.1/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ 07:33   มา
ม.1/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ 06:39   มา
ม.1/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร 06:54 15:10 มา
ม.1/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว 07:35   มา
ม.1/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์ 07:40   มา
ม.1/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น 07:38 15:10 มา
ม.1/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา 07:51   มา
ม.1/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์ 06:44   มา
ม.1/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา 07:48 15:51 มา
ม.1/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์ 07:38 15:10 มา
ม.1/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก 07:24 15:09 มา
ม.1/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง 07:23   มา
ม.1/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี 06:57   มา
ม.1/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี 07:09   มา
ม.1/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์ 07:09 15:06 มา
ม.1/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี 07:34   มา
ม.1/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง 07:22 15:07 มา
ม.1/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี 07:50 15:08 มา
ม.1/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม 06:57 15:10 มา
ม.1/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ 07:08 15:12 มา
ม.1/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน 07:03   มา
ม.1/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์ 07:22   มา
ม.1/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่ 07:15 15:06 มา
ม.1/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม 07:40 15:34 มา
ม.1/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก 07:32 15:07 มา
ม.1/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ 06:47 15:06 มา
ม.1/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร 07:35   มา
ม.1/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน 07:40 16:05 มา
ม.1/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน 07:31 15:15 มา
ม.1/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง 07:39 15:03 มา
ม.1/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี 07:20 15:03 มา
ม.1/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว 07:36 15:03 มา
ม.1/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู 07:32 15:03 มา
ม.1/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง 07:34 15:03 มา
ม.1/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์ 07:04 16:27 มา
ม.1/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน 07:36   มา
ม.1/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง 07:30   มา
ม.1/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง 06:51 15:15 มา
ม.1/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น 07:37   มา
ม.1/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง 07:31 15:15 มา
ม.1/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า 07:18 15:03 มา
ม.1/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี 07:35   มา
ม.1/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง 07:30 15:15 มา
ม.2/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช 07:49 15:10 มา
ม.2/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์ 07:48 16:15 มา
ม.2/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ 06:52 16:35 มา
ม.2/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง 07:52 16:09 มา
ม.2/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์ 07:38 16:09 มา
ม.2/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ 07:15 16:35 มา
ม.2/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง 07:00 15:41 มา
ม.2/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข 06:37   มา
ม.2/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง 06:52 16:18 มา
ม.2/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน 06:46 16:44 มา
ม.2/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย 07:32 16:45 มา
ม.2/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์ 06:46 16:44 มา
ม.2/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา 07:10 16:45 มา
ม.2/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง 07:06 16:44 มา
ม.2/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง 07:36 17:00 มา
ม.2/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล 06:54 17:01 มา
ม.2/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล 06:54 16:46 มา
ม.2/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ 07:29 17:01 มา
ม.2/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี 07:51 17:01 มา
ม.2/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต 07:01   มา
ม.2/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์ 07:04 16:18 มา
ม.2/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล 07:41   มา
ม.2/25 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์ 07:30   มา
ม.2/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว 06:58 16:11 มา
ม.2/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี 06:46   มา
ม.2/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง 07:28   มา
ม.2/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว 07:17 16:18 มา
ม.2/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย 07:04   มา
ม.2/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี 07:35   มา
ม.2/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต 07:06 15:48 มา
ม.2/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน 07:31 15:11 มา
ม.2/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ 07:40   มา
ม.2/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย 07:00   มา
ม.2/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช 07:44   มา
ม.2/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี 07:28   มา
ม.2/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน 07:17   มา
ม.2/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา 07:20   มา
ม.2/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน 07:09   มา
ม.2/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง 07:44   มา
ม.2/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว 07:10   มา
ม.2/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์ 07:55   มา
ม.2/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน 07:20   มา
ม.2/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร 07:10   มา
ม.2/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน 07:31   มา
ม.2/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น 07:31   มา
ม.2/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม 06:47   มา
ม.2/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน 07:23   มา
ม.2/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี 07:07   มา
ม.2/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ 07:04   มา
ม.2/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์ 07:06 16:17 มา
ม.2/237 08666 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไข่ดี 07:06   มา
ม.2/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์ 07:36   มา
ม.2/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์ 07:37   มา
ม.2/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง 06:58 15:41 มา
ม.2/32 08078 เด็กชายภูวดล โพธิ์แก้ว 07:01   มา
ม.2/33 08083 เด็กชายศุภณัฐ ตันติเอกรัตน์ 07:56   มา
ม.2/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร 06:37   มา
ม.2/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร 07:17   มา
ม.2/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย 07:33   มา
ม.2/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร 06:57   มา
ม.2/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ 07:22   มา
ม.2/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง 07:34 15:16 มา
ม.2/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง 07:34 07:35 มา
ม.2/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย 07:21   มา
ม.2/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว 07:05   มา
ม.2/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง 07:07   มา
ม.2/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง 07:38   มา
ม.2/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง 07:30 15:17 มา
ม.2/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว 07:22   มา
ม.2/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น 07:23   มา
ม.2/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส 07:39 15:39 มา
ม.2/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์ 06:52 15:39 มา
ม.2/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ 06:53 15:39 มา
ม.2/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี 07:04   มา
ม.2/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด 07:28 15:09 มา
ม.2/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง 07:48   มา
ม.2/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม 07:20   มา
ม.2/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง 07:42   มา
ม.2/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล 07:48 15:09 มา
ม.2/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก 07:52   มา
ม.2/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์ 07:15   มา
ม.2/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข 07:45 16:01 มา
ม.2/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์ 07:32   มา
ม.2/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา 07:43   มา
ม.2/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ 07:42   มา
ม.2/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน 06:59   มา
ม.2/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ 07:40 15:09 มา
ม.2/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว 07:20   มา
ม.2/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง 07:30   มา
ม.2/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม 07:04   มา
ม.2/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช 07:21 15:12 มา
ม.2/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง 07:32   มา
ม.2/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา 07:33   มา
ม.2/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย 07:04   มา
ม.2/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล 07:30   มา
ม.2/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง 07:26 15:29 มา
ม.2/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์ 07:16   มา
ม.2/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี 07:30   มา
ม.2/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี 07:01   มา
ม.2/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์ 06:56   มา
ม.2/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ 07:34 15:43 มา
ม.2/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน 07:15   มา
ม.2/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง 07:16 15:29 มา
ม.2/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง 07:24   มา
ม.2/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ 07:04 15:29 มา
ม.2/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี 07:35 15:24 มา
ม.2/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน 06:59   มา
ม.2/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล 06:51   มา
ม.2/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์ 07:33   มา
ม.2/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 07:00   มา
ม.2/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ 07:30   มา
ม.2/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย 07:20   มา
ม.2/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง 07:29 16:34 มา
ม.2/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา 07:30   มา
ม.2/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว 07:20   มา
ม.2/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน 07:23 15:50 มา
ม.2/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ 07:12 15:50 มา
ม.2/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม 07:30 15:50 มา
ม.2/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร 07:19 15:50 มา
ม.2/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์ 07:30 07:31 มา
ม.2/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ 07:07   มา
ม.2/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์ 07:10   มา
ม.2/527 08520 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ดำทั่ว 07:13   มา
ม.2/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ 07:24   มา
ม.2/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์ 07:24   มา
ม.2/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์ 07:09   มา
ม.2/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง 07:29   มา
ม.3/11 08003 เด็กชายกฤตพร รองพล 07:04 15:19 มา
ม.3/12 08004 เด็กชายก้องกิดากร แก้วกล้า 07:19 16:16 มา
ม.3/13 08005 เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ 07:35 15:31 มา
ม.3/14 08006 เด็กชายจิรเมธ หมุนแทน 07:32 15:19 มา
ม.3/15 08007 เด็กชายจิรายุทธิ์ แซ่จิ้ว 07:04 16:27 มา
ม.3/16 08008 เด็กชายชัยวัฒน์ รอดสวัสดิ์ 07:22 15:19 มา
ม.3/17 08009 เด็กชายปรมินทร์ สายทองแท้ 07:01 15:19 มา
ม.3/18 08010 เด็กชายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล 06:41 16:35 มา
ม.3/19 08011 เด็กชายวิศิษฎ์ ทองไชย 07:11   มา
ม.3/110 08012 เด็กชายศุภกฤต ชูจำ 07:34 15:19 มา
ม.3/111 08013 เด็กชายสันติสุข สมาธิ 07:32 15:22 มา
ม.3/113 08015 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วละเอียด 07:46 15:40 มา
ม.3/115 08018 เด็กหญิงบุษยทิพย์ คงพิทักษ์ 06:56 16:27 มา
ม.3/117 08021 เด็กหญิงประกัญญา พลประสิทธิ์ 07:45 16:27 มา
ม.3/118 08022 เด็กหญิงปาริชาติ แก้วรักษ์ 07:32 15:40 มา
ม.3/119 08023 เด็กหญิงมณีวรรณ รักเครือ 06:57 15:39 มา
ม.3/122 08026 เด็กหญิงวาสิตา คงผอม 07:27   มา
ม.3/123 08027 เด็กหญิงวิมลนา สุขขัน 06:56 15:40 มา
ม.3/124 08028 เด็กหญิงสุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล 07:13 16:35 มา
ม.3/21 08029 เด็กชายกฤษกร ธนาลัทธกุล 07:16 15:28 มา
ม.3/22 08030 เด็กชายณภัทร ทองแจ้ง 07:25   มา
ม.3/24 08032 เด็กชายณัฐพงศ์ นุ้ยขาว 07:16 15:19 มา
ม.3/26 08034 เด็กชายปัญจพล มากจันทร์ 07:54 15:58 มา
ม.3/28 08036 เด็กชายวัฒนศักดิ์ หนูนุ่ม 07:25   มา
ม.3/29 08037 เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่ล้อ 07:34 15:49 มา
ม.3/210 08038 เด็กชายสันต์ภพ สมาธิ 07:26   มา
ม.3/215 08043 เด็กหญิงกชามาส จันทร์ทิวานนท์ 07:48 15:35 มา
ม.3/216 08044 เด็กหญิงกรกมล คลังทอง 07:14 15:34 มา
ม.3/217 08045 เด็กหญิงกัญฑิตา ไพบูลย์ 07:01 15:35 มา
ม.3/218 08046 เด็กหญิงณัฐกานต์ โอคี่ 07:27 15:37 มา