calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง 07:34   มา
ม.2/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์ 07:01   มา
ม.2/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์ 07:13   มา
ม.2/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง 07:00   มา
ม.2/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ 07:04   มา
ม.2/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง 07:37   มา
ม.2/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี 06:22   มา
ม.2/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด 07:08   มา
ม.2/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม 07:10   มา
ม.2/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่ 06:33   มา
ม.2/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน 07:25   มา
ม.2/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี 07:47   มา
ม.2/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร 07:36   มา
ม.2/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์ 07:14   มา
ม.2/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง 06:55   มา
ม.2/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี 07:28   มา
ม.2/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ 07:39   มา
ม.2/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ 07:17   มา
ม.2/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ 06:57   มา
ม.2/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์ 07:33   มา
ม.2/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง 06:48   มา
ม.2/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง 06:59   มา
ม.2/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล 07:24   มา
ม.2/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์ 07:44   มา
ม.2/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน 06:58   มา
ม.2/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม 06:59   มา
ม.2/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์ 07:17   มา
ม.2/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง 07:24   มา
ม.2/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ 07:06   มา
ม.2/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก 07:04   มา
ม.2/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์ 07:09   มา
ม.2/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม 07:07   มา
ม.2/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว 06:57   มา
ม.2/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ 06:38   มา
ม.2/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง 07:12   มา
ม.2/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์ 07:10   มา
ม.2/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง 06:42   มา
ม.2/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์ 06:51   มา
ม.2/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร 07:30   มา
ม.2/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์ 07:44   มา
ม.2/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง 06:48   มา
ม.2/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู 06:44   มา
ม.2/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์ 07:01   มา
ม.2/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น 07:28   มา
ม.2/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ 07:17   มา
ม.2/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช 07:47   มา
ม.2/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค 07:04   มา
ม.2/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส 07:25   มา
ม.2/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง 07:44   มา
ม.2/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน 06:58   มา
ม.2/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น 06:37   มา
ม.2/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม 07:41   มา
ม.2/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง 07:28   มา
ม.2/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย 06:49   มา
ม.2/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน 07:08   มา
ม.2/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ 07:41   มา
ม.2/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง 07:47   มา
ม.2/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ 07:08   มา
ม.2/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด 07:31   มา
ม.2/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว 07:18   มา
ม.2/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน 06:58   มา
ม.2/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว 06:59   มา
ม.2/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช 06:15   มา
ม.2/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต 06:44   มา
ม.2/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง 06:35   มา
ม.2/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง 07:10   มา
ม.2/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง 07:28   มา
ม.2/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร 07:13   มา
ม.2/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร 06:41   มา
ม.2/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ 07:05   มา
ม.2/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว 07:03   มา
ม.2/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม 07:10   มา
ม.2/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์ 07:28   มา
ม.2/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล 07:39   มา
ม.2/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล 06:26   มา
ม.2/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว 06:43   มา
ม.2/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง 07:20   มา
ม.2/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี 07:14   มา
ม.2/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน 06:59   มา
ม.2/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง 07:42   มา
ม.2/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม 06:55   มา
ม.2/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต 06:38   มา
ม.2/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์ 07:21   มา
ม.2/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม 07:42   มา
ม.2/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ 06:32   มา
ม.2/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร 06:38   มา
ม.2/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว 07:29   มา
ม.2/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์ 07:01   มา
ม.2/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น 07:34   มา
ม.2/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ 06:59   มา
ม.2/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา 07:46   มา
ม.2/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์ 06:37   มา
ม.2/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา 07:41   มา
ม.2/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์ 07:18   มา
ม.2/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก 07:09   มา
ม.2/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง 07:14   มา
ม.2/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี 06:55   มา
ม.2/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี 07:13   มา
ม.2/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์ 07:02   มา
ม.2/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี 07:00   มา
ม.2/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม 06:58   มา
ม.2/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ 06:44   มา
ม.2/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน 06:55   มา
ม.2/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่ 06:43   มา
ม.2/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก 07:14   มา
ม.2/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ 06:43   มา
ม.2/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร 07:41   มา
ม.2/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน 07:19   มา
ม.2/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง 07:31   มา
ม.2/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี 07:31   มา
ม.2/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู 07:17   มา
ม.2/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง 07:40   มา
ม.2/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์ 07:03   มา
ม.2/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน 07:33   มา
ม.2/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง 07:37   มา
ม.2/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง 06:54   มา
ม.2/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น 07:33   มา
ม.2/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง 07:29   มา
ม.2/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า 07:27   มา
ม.2/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง 07:41   มา
ม.3/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช 07:42   มา
ม.3/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์ 07:46   มา
ม.3/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ 06:53   มา
ม.3/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง 07:42   มา
ม.3/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์ 07:33   มา
ม.3/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ 07:01   มา
ม.3/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด 07:37   มา
ม.3/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง 07:04   มา
ม.3/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข 06:41   มา
ม.3/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง 07:01   มา
ม.3/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ 07:34   มา
ม.3/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน 07:28   มา
ม.3/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย 07:17   มา
ม.3/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์ 07:28   มา
ม.3/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา 06:59   มา
ม.3/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง 06:53   มา
ม.3/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง 07:02   มา
ม.3/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล 07:34   มา
ม.3/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ 07:19   มา
ม.3/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี 07:33   มา
ม.3/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต 07:04   มา
ม.3/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล 07:49   มา
ม.3/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว 06:51   มา
ม.3/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี 07:35   มา
ม.3/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร 07:26   มา
ม.3/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง 07:52   มา
ม.3/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว 07:16   มา
ม.3/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย 07:08   มา
ม.3/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี 07:22   มา
ม.3/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต 06:56   มา
ม.3/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน 07:05   มา
ม.3/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ 07:41   มา
ม.3/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ 07:47   มา
ม.3/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย 07:18   มา
ม.3/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี 07:09   มา
ม.3/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน 07:12   มา
ม.3/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา 07:16   มา
ม.3/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน 06:55   มา
ม.3/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง 07:13   มา
ม.3/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว 07:08   มา
ม.3/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน 07:18   มา
ม.3/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร 06:59   มา
ม.3/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน 07:29   มา
ม.3/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น 07:27   มา
ม.3/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม 06:44   มา
ม.3/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน 07:17   มา
ม.3/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ 07:00   มา
ม.3/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์ 06:51   มา
ม.3/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์ 07:46   มา
ม.3/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์ 07:49   มา
ม.3/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง 07:13   มา
ม.3/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร 06:35   มา
ม.3/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร 07:08   มา
ม.3/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร 06:53   มา
ม.3/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ 07:20   มา
ม.3/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง 07:39   มา
ม.3/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง 07:13   มา
ม.3/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย 06:54   มา
ม.3/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง 07:04   มา
ม.3/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง 07:43   มา
ม.3/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส 07:36   มา
ม.3/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ 06:51   มา
ม.3/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี 06:31   มา
ม.3/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด 07:14   มา
ม.3/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง 07:27   มา
ม.3/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม 07:28   มา
ม.3/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง 07:42   มา
ม.3/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล 07:44   มา
ม.3/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก 07:37   มา
ม.3/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์ 07:09   มา
ม.3/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข 07:16   มา
ม.3/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ 07:28   มา
ม.3/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ 07:04   มา
ม.3/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว 07:16   มา
ม.3/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง 07:41   มา
ม.3/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม 06:40   มา
ม.3/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช 07:22   มา
ม.3/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา 07:13   มา
ม.3/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย 06:40   มา
ม.3/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล 07:41   มา
ม.3/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง 07:34   มา
ม.3/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี 07:41   มา
ม.3/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี 06:46   มา
ม.3/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์ 06:45   มา
ม.3/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ 07:18   มา
ม.3/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง 07:08   มา
ม.3/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ 06:55   มา
ม.3/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ 07:32   มา
ม.3/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน 06:52   มา
ม.3/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล 06:46   มา
ม.3/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 07:23   มา
ม.3/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ 07:12   มา
ม.3/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ 07:43   มา
ม.3/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย 07:23   มา
ม.3/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง 07:16   มา
ม.3/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา 07:39   มา
ม.3/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว 07:11   มา
ม.3/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน 07:10   มา
ม.3/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ 06:57   มา
ม.3/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม 07:23   มา
ม.3/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์ 07:37   มา
ม.3/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ 06:56   มา
ม.3/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์ 07:08   มา
ม.3/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์ 07:14   มา
ม.3/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง 07:09   มา
ม.5/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย 07:44   มา
ม.5/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี 07:40   มา
ม.5/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์ 07:39   มา
ม.5/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี 07:15   มา
ม.5/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า 06:43   มา
ม.5/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 07:49   มา
ม.5/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี 06:50   มา
ม.5/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ 07:49   มา
ม.5/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล 07:37   มา
ม.5/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ 07:50   มา
ม.5/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ 07:09   มา
ม.5/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด 07:40   มา
ม.5/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ 07:47   มา
ม.5/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง 06:53   มา
ม.5/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน 07:40   มา
ม.5/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์ 06:58   มา
ม.5/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ 06:50   มา
ม.5/120 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล 07:34   มา
ม.5/121 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย 07:46   มา
ม.5/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 07:29   มา
ม.5/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง 07:51   มา
ม.5/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ 07:29   มา
ม.5/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา 07:15   มา
ม.5/29 07600 นายชีวิน สมาธิ 07:12   มา
ม.5/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง 07:41   มา
ม.5/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี 07:24   มา
ม.5/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน 07:19   มา
ม.5/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น 07:28   มา
ม.5/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง 07:23   มา
ม.5/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์ 07:36   มา
ม.5/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์ 07:03   มา
ม.5/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน 07:36   มา
ม.5/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ 07:30   มา
ม.5/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย 07:02   มา
ม.5/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ 07:02   มา
ม.5/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย 06:53   มา
ม.5/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น 07:44   มา
ม.5/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์ 07:02   มา
ม.5/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร 07:05   มา
ม.5/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง 07:08   มา
ม.5/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์ 07:41   มา
ม.5/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย 07:38   มา
ม.5/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว 07:08   มา
ม.5/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข 07:38   มา
ม.5/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ 07:22   มา
ม.5/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ 07:43   มา
ม.5/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง 07:19   มา
ม.5/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด 06:41   มา
ม.5/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน 06:41   มา
ม.5/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ 07:42   มา
ม.5/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง 07:24   มา
ม.5/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู 07:48   มา
ม.5/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา 07:40   มา
ม.5/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม 07:00   มา
ม.5/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี 07:05   มา
ม.5/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง 07:24   มา
ม.5/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า 07:01   มา
ม.5/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ 07:40   มา
ม.5/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง 07:02   มา
ม.5/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ 06:37   มา
ม.5/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล 06:45   มา
ม.5/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง 07:41   มา
ม.5/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา 07:33   มา
ม.5/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว 07:30   มา
ม.5/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว 07:34   มา
ม.5/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง 06:47   มา
ม.5/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน 07:19   มา
ม.5/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ 07:30   มา
ม.5/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก 07:32   มา
ม.5/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง 06:47   มา
ม.5/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง 06:53   มา
ม.5/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว 07:29   มา
ม.5/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์ 07:41   มา
ม.5/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร 07:41   มา
ม.5/515 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด 07:38   มา
ม.5/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ 07:28   มา
ม.5/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ 07:36   มา
ม.5/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์ 07:36   มา
ม.5/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช 07:36   มา
ม.5/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์ 07:09   มา
ม.5/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง 07:17   มา
ม.5/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์ 07:27   มา
ม.5/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง 07:29   มา
ม.5/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง 07:25   มา
ม.5/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี 07:16   มา
ม.5/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ 07:30   มา
ม.5/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี 07:33   มา
ม.5/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว 07:14   มา
ม.5/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น 07:22   มา
ม.5/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง 07:14   มา
ม.5/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม 07:45   มา
ม.5/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์ 07:41   มา
ม.5/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง 07:29   มา
ม.5/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง 07:37   มา
ม.5/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์ 07:41   มา
ม.5/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์ 07:34   มา
ม.5/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง 07:32   มา
ม.5/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด 07:19   มา
ม.5/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร 07:38   มา
ม.5/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร 07:48   มา
ม.5/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี 07:05   มา
ม.5/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว 07:54   มา
ม.5/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี 07:22   มา
ม.5/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ 07:25   มา
ม.5/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง 07:36   มา
ม.5/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย 07:39   มา
ม.5/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง 07:21   มา
ม.5/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง 07:32   มา
ม.5/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ 07:41   มา
ม.5/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา 06:53   มา
ม.5/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี 07:41   มา
ม.5/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท 07:24   มา
ม.5/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง 07:46   มา
ม.5/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด 07:41   มา
ม.5/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน 07:50   มา
ม.5/723 08903 นายปรัชญา รักคง 07:38   มา
ม.5/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง 07:48   มา
ม.5/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม 07:52   มา
ม.5/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์ 06:51   มา
ม.5/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร 06:51   มา
ม.5/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต 07:30   มา
ม.5/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง 07:29   มา
ม.6/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 07:43   มา
ม.6/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:32   มา
ม.6/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:05   มา
ม.6/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:29   มา
ม.6/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:01   มา
ม.6/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 07:23   มา
ม.6/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 07:33   มา
ม.6/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:44   มา
ม.6/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:42   มา
ม.6/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:30   มา
ม.6/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร 07:31   มา
ม.6/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:42   มา
ม.6/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:18   มา
ม.6/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:40   มา
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 06:57   มา
ม.6/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 07:18   มา
ม.6/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:02   มา
ม.6/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:32   มา
ม.6/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:30   มา
ม.6/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:10   มา
ม.6/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 07:14   มา
ม.6/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:28   มา
ม.6/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์ 07:28   มา
ม.6/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:39   มา
ม.6/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:25   มา
ม.6/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:47   มา
ม.6/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:13   มา
ม.6/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:50   มา
ม.6/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:13   มา
ม.6/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:23   มา
ม.6/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:23   มา
ม.6/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 06:53   มา
ม.6/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:28   มา
ม.6/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:39   มา
ม.6/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:18   มา
ม.6/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์ 07:50   มา
ม.6/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:03   มา
ม.6/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 07:33   มา
ม.6/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:01   มา
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา 07:41   มา
ม.6/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 07:38   มา
ม.6/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:48   มา
ม.6/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา 07:27   มา
ม.6/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:40   มา
ม.6/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:18   มา
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช 07:45   มา
ม.6/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:52   มา
ม.6/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน 07:29   มา
ม.6/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:08   มา
ม.6/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:45   มา
ม.6/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 06:53   มา
ม.6/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 07:51   มา
ม.6/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:38   มา
ม.6/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:39   มา
ม.6/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:49   มา
ม.6/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:31   มา
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น 07:52   มา
ม.6/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:31   มา
ม.6/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:52   มา
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:39   มา
ม.6/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:42   มา
ม.6/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:24   มา
ม.6/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:44   มา
ม.6/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:30   มา
ม.6/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:39   มา
ม.6/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:30   มา
ม.6/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:24   มา
ม.6/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:16   มา
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ 07:37   มา
ม.6/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:44   มา
ม.6/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:24   มา
ม.6/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:44   มา
ม.6/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 06:47   มา
ม.6/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:34   มา
ม.6/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:26   มา
ม.6/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:44   มา
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:56   มา
ม.6/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:07   มา
ม.6/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 07:56   มา
ม.6/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:47   มา
ม.6/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:35   มา
ม.6/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 07:02   มา
ม.6/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:06   มา
ม.6/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 06:55   มา
ม.6/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:38   มา
ม.6/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:51   มา
ม.6/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:56   มา
ม.6/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:56   มา
ม.6/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:07   มา
ม.6/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:36   มา
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:35   มา
ม.6/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:51   มา
ม.6/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ 07:35   มา
ม.6/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:17   มา
ม.6/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:48   มา
ม.6/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:48   มา
ม.6/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา 07:36   มา
ม.6/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:15   มา
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย 07:15   มา
ม.6/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:29   มา
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 07:05   มา
ม.6/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:45   มา
ม.6/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 07:51   มา
ม.6/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:37   มา
ม.6/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:31   มา
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช 07:30   มา
ม.6/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง 07:34   มา
ม.6/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:24   มา
ม.6/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 06:40   มา
ม.6/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด 07:17   มา
ม.6/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย 06:38   มา
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:25   มา
ม.6/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 06:48   มา
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 07:14   มา
ม.6/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 07:22   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.