calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง 07:34   มา
ม.2/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์ 07:01   มา
ม.2/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์ 07:13   มา
ม.2/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง 07:00   มา
ม.2/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ 07:04   มา
ม.2/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง 07:37   มา
ม.2/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี 06:22   มา
ม.2/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด 07:08   มา
ม.2/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม 07:10   มา
ม.2/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่ 06:33   มา
ม.2/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน 07:25   มา
ม.2/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี 07:47   มา
ม.2/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร 07:36   มา
ม.2/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์ 07:14   มา
ม.2/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง 06:55   มา
ม.2/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี 07:28   มา
ม.2/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ 07:39   มา
ม.2/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ 07:17   มา
ม.2/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ 06:57   มา
ม.2/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์ 07:33   มา
ม.2/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง 06:48   มา
ม.2/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง 06:59   มา
ม.2/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล 07:24   มา
ม.2/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์ 07:44   มา
ม.2/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน 06:58   มา
ม.2/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม 06:59   มา
ม.2/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์ 07:17   มา
ม.2/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง 07:24   มา
ม.2/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ 07:06   มา
ม.2/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก 07:04   มา
ม.2/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์ 07:09   มา
ม.2/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม 07:07   มา
ม.2/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว 06:57   มา
ม.2/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ 06:38   มา
ม.2/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง 07:12   มา
ม.2/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์ 07:10   มา
ม.2/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง 06:42   มา
ม.2/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์ 06:51   มา
ม.2/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร 07:30   มา
ม.2/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์ 07:44   มา
ม.2/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง 06:48   มา
ม.2/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู 06:44   มา
ม.2/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์ 07:01   มา
ม.2/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น 07:28   มา
ม.2/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ 07:17   มา
ม.2/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช 07:47   มา
ม.2/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค 07:04   มา
ม.2/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส 07:25   มา
ม.2/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง 07:44   มา
ม.2/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน 06:58   มา
ม.2/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น 06:37   มา
ม.2/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม 07:41   มา
ม.2/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง 07:28   มา
ม.2/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย 06:49   มา
ม.2/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน 07:08   มา
ม.2/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ 07:41   มา
ม.2/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง 07:47   มา
ม.2/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ 07:08   มา
ม.2/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด 07:31   มา
ม.2/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว 07:18   มา
ม.2/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน 06:58   มา
ม.2/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว 06:59   มา
ม.2/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช 06:15   มา
ม.2/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต 06:44   มา
ม.2/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง 06:35   มา
ม.2/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง 07:10   มา
ม.2/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง 07:28   มา
ม.2/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร 07:13   มา
ม.2/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร 06:41   มา
ม.2/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ 07:05   มา
ม.2/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว 07:03   มา
ม.2/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม 07:10   มา
ม.2/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์ 07:28   มา
ม.2/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล 07:39   มา
ม.2/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล 06:26   มา
ม.2/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว 06:43   มา
ม.2/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง 07:20   มา
ม.2/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี 07:14   มา
ม.2/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน 06:59   มา
ม.2/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง 07:42   มา
ม.2/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม 06:55   มา
ม.2/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต 06:38   มา
ม.2/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์ 07:21   มา
ม.2/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม 07:42   มา
ม.2/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ 06:32   มา
ม.2/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร 06:38   มา
ม.2/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว 07:29   มา
ม.2/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์ 07:01   มา
ม.2/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น 07:34   มา
ม.2/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ 06:59   มา
ม.2/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา 07:46   มา
ม.2/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์ 06:37   มา
ม.2/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา 07:41   มา
ม.2/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์ 07:18   มา
ม.2/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก 07:09   มา
ม.2/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง 07:14   มา
ม.2/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี 06:55   มา
ม.2/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี 07:13   มา
ม.2/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์ 07:02   มา
ม.2/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี 07:00   มา
ม.2/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม 06:58   มา
ม.2/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ 06:44   มา
ม.2/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน 06:55   มา
ม.2/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่ 06:43   มา
ม.2/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก 07:14   มา
ม.2/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ 06:43   มา
ม.2/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร 07:41   มา
ม.2/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน 07:19   มา
ม.2/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง 07:31   มา
ม.2/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี 07:31   มา
ม.2/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู 07:17   มา
ม.2/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง 07:40   มา
ม.2/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์ 07:03   มา
ม.2/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน 07:33   มา
ม.2/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง 07:37   มา
ม.2/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง 06:54   มา
ม.2/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น 07:33   มา
ม.2/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง 07:29   มา
ม.2/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า 07:27   มา
ม.2/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง 07:41   มา
ม.3/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช 07:42   มา
ม.3/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์ 07:46   มา
ม.3/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ 06:53   มา
ม.3/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง 07:42   มา
ม.3/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์ 07:33   มา
ม.3/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ 07:01   มา
ม.3/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด 07:37   มา
ม.3/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง 07:04   มา
ม.3/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข 06:41   มา
ม.3/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง 07:01   มา
ม.3/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ 07:34   มา
ม.3/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน 07:28   มา
ม.3/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย 07:17   มา
ม.3/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์ 07:28   มา
ม.3/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา 06:59   มา
ม.3/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง 06:53   มา
ม.3/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง 07:02   มา
ม.3/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล 07:34   มา
ม.3/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ 07:19   มา
ม.3/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี 07:33   มา
ม.3/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต 07:04   มา
ม.3/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล 07:49   มา
ม.3/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว 06:51   มา
ม.3/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี 07:35   มา
ม.3/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร 07:26   มา
ม.3/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง 07:52   มา
ม.3/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว 07:16   มา
ม.3/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย 07:08   มา
ม.3/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี 07:22   มา
ม.3/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต 06:56   มา
ม.3/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน 07:05   มา
ม.3/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ 07:41   มา
ม.3/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ 07:47   มา
ม.3/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย 07:18   มา
ม.3/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี 07:09   มา
ม.3/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน 07:12   มา
ม.3/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา 07:16   มา
ม.3/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน 06:55   มา
ม.3/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง 07:13   มา
ม.3/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว 07:08   มา
ม.3/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน 07:18   มา
ม.3/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร 06:59   มา
ม.3/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน 07:29   มา
ม.3/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น 07:27   มา
ม.3/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม 06:44   มา
ม.3/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน 07:17   มา
ม.3/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ 07:00   มา
ม.3/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์ 06:51   มา
ม.3/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์ 07:46   มา
ม.3/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์ 07:49   มา
ม.3/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง 07:13   มา
ม.3/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร 06:35   มา
ม.3/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร 07:08   มา
ม.3/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร 06:53   มา
ม.3/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ 07:20   มา
ม.3/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง 07:39   มา
ม.3/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง 07:13   มา
ม.3/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย 06:54   มา
ม.3/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง 07:04   มา
ม.3/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง 07:43   มา
ม.3/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส 07:36   มา
ม.3/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ 06:51   มา
ม.3/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี 06:31   มา
ม.3/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด 07:14   มา
ม.3/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง 07:27   มา
ม.3/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม 07:28   มา
ม.3/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง 07:42   มา
ม.3/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล 07:44   มา
ม.3/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก 07:37   มา
ม.3/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์ 07:09   มา
ม.3/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข 07:16   มา
ม.3/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ 07:28   มา
ม.3/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ 07:04   มา
ม.3/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว 07:16   มา
ม.3/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง 07:41   มา
ม.3/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม 06:40   มา
ม.3/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช 07:22   มา
ม.3/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา 07:13   มา
ม.3/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย 06:40   มา
ม.3/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล 07:41   มา
ม.3/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง 07:34   มา
ม.3/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี 07:41   มา
ม.3/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี 06:46   มา
ม.3/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์ 06:45   มา
ม.3/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ 07:18   มา
ม.3/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง 07:08   มา
ม.3/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ 06:55   มา
ม.3/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ 07:32   มา
ม.3/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน 06:52   มา
ม.3/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล 06:46   มา
ม.3/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 07:23   มา
ม.3/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ 07:12   มา
ม.3/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ 07:43   มา
ม.3/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย 07:23   มา
ม.3/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง 07:16   มา
ม.3/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา 07:39   มา
ม.3/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว 07:11   มา
ม.3/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน 07:10   มา
ม.3/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ 06:57   มา
ม.3/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม 07:23   มา
ม.3/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์ 07:37   มา
ม.3/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ 06:56   มา
ม.3/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์ 07:08   มา
ม.3/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์ 07:14   มา
ม.3/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง 07:09   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.