calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช 07:49 15:10 มา
ม.2/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์ 07:48 16:15 มา
ม.2/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ 06:52 16:35 มา
ม.2/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง 07:52 16:09 มา
ม.2/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์ 07:38 16:09 มา
ม.2/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ 07:15 16:35 มา
ม.2/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง 07:00 15:41 มา
ม.2/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข 06:37   มา
ม.2/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง 06:52 16:18 มา
ม.2/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน 06:46 16:44 มา
ม.2/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย 07:32 16:45 มา
ม.2/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์ 06:46 16:44 มา
ม.2/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา 07:10 16:45 มา
ม.2/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง 07:06 16:44 มา
ม.2/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง 07:36 17:00 มา
ม.2/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล 06:54 17:01 มา
ม.2/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล 06:54 16:46 มา
ม.2/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ 07:29 17:01 มา
ม.2/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี 07:51 17:01 มา
ม.2/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต 07:01   มา
ม.2/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์ 07:04 16:18 มา
ม.2/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล 07:41   มา
ม.2/25 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์ 07:30   มา
ม.2/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว 06:58 16:11 มา
ม.2/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี 06:46   มา
ม.2/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง 07:28   มา
ม.2/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว 07:17 16:18 มา
ม.2/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย 07:04   มา
ม.2/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี 07:35   มา
ม.2/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต 07:06 15:48 มา
ม.2/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน 07:31 15:11 มา
ม.2/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ 07:40   มา
ม.2/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย 07:00   มา
ม.2/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช 07:44   มา
ม.2/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี 07:28   มา
ม.2/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน 07:17   มา
ม.2/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา 07:20   มา
ม.2/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน 07:09   มา
ม.2/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง 07:44   มา
ม.2/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว 07:10   มา
ม.2/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์ 07:55   มา
ม.2/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน 07:20   มา
ม.2/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร 07:10   มา
ม.2/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน 07:31   มา
ม.2/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น 07:31   มา
ม.2/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม 06:47   มา
ม.2/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน 07:23   มา
ม.2/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี 07:07   มา
ม.2/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ 07:04   มา
ม.2/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์ 07:06 16:17 มา
ม.2/237 08666 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไข่ดี 07:06   มา
ม.2/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์ 07:36   มา
ม.2/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์ 07:37   มา
ม.2/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง 06:58 15:41 มา
ม.2/32 08078 เด็กชายภูวดล โพธิ์แก้ว 07:01   มา
ม.2/33 08083 เด็กชายศุภณัฐ ตันติเอกรัตน์ 07:56   มา
ม.2/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร 06:37   มา
ม.2/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร 07:17   มา
ม.2/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย 07:33   มา
ม.2/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร 06:57   มา
ม.2/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ 07:22   มา
ม.2/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง 07:34 15:16 มา
ม.2/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง 07:34 07:35 มา
ม.2/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย 07:21   มา
ม.2/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว 07:05   มา
ม.2/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง 07:07   มา
ม.2/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง 07:38   มา
ม.2/318 08440 เด็กชายภูบดี ไทยกลาง 07:30 15:17 มา
ม.2/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว 07:22   มา
ม.2/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น 07:23   มา
ม.2/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส 07:39 15:39 มา
ม.2/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์ 06:52 15:39 มา
ม.2/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ 06:53 15:39 มา
ม.2/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี 07:04   มา
ม.2/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด 07:28 15:09 มา
ม.2/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง 07:48   มา
ม.2/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม 07:20   มา
ม.2/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง 07:42   มา
ม.2/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล 07:48 15:09 มา
ม.2/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก 07:52   มา
ม.2/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์ 07:15   มา
ม.2/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข 07:45 16:01 มา
ม.2/335 08460 เด็กหญิงสุชาดา เสรีรักษ์ 07:32   มา
ม.2/336 08655 เด็กชายณัฐวัตร พลมา 07:43   มา
ม.2/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ 07:42   มา
ม.2/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน 06:59   มา
ม.2/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ 07:40 15:09 มา
ม.2/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว 07:20   มา
ม.2/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง 07:30   มา
ม.2/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม 07:04   มา
ม.2/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช 07:21 15:12 มา
ม.2/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง 07:32   มา
ม.2/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา 07:33   มา
ม.2/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย 07:04   มา
ม.2/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล 07:30   มา
ม.2/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง 07:26 15:29 มา
ม.2/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์ 07:16   มา
ม.2/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี 07:30   มา
ม.2/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี 07:01   มา
ม.2/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์ 06:56   มา
ม.2/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ 07:34 15:43 มา
ม.2/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน 07:15   มา
ม.2/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง 07:16 15:29 มา
ม.2/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง 07:24   มา
ม.2/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ 07:04 15:29 มา
ม.2/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี 07:35 15:24 มา
ม.2/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน 06:59   มา
ม.2/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล 06:51   มา
ม.2/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์ 07:33   มา
ม.2/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 07:00   มา
ม.2/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ 07:30   มา
ม.2/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย 07:20   มา
ม.2/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง 07:29 16:34 มา
ม.2/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา 07:30   มา
ม.2/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว 07:20   มา
ม.2/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน 07:23 15:50 มา
ม.2/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ 07:12 15:50 มา
ม.2/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม 07:30 15:50 มา
ม.2/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร 07:19 15:50 มา
ม.2/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์ 07:30 07:31 มา
ม.2/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ 07:07   มา
ม.2/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์ 07:10   มา
ม.2/527 08520 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ดำทั่ว 07:13   มา
ม.2/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ 07:24   มา
ม.2/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์ 07:24   มา
ม.2/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์ 07:09   มา
ม.2/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง 07:29   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.