calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช 07:42   มา
ม.3/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์ 07:46   มา
ม.3/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ 06:53   มา
ม.3/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง 07:42   มา
ม.3/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์ 07:33   มา
ม.3/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ 07:01   มา
ม.3/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด 07:37   มา
ม.3/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง 07:04   มา
ม.3/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข 06:41   มา
ม.3/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง 07:01   มา
ม.3/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ 07:34   มา
ม.3/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน 07:28   มา
ม.3/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย 07:17   มา
ม.3/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์ 07:28   มา
ม.3/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา 06:59   มา
ม.3/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง 06:53   มา
ม.3/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง 07:02   มา
ม.3/122 08383 เด็กหญิงวิชญาดา ภาสกรกุล 07:34   มา
ม.3/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ 07:19   มา
ม.3/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี 07:33   มา
ม.3/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต 07:04   มา
ม.3/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล 07:49   มา
ม.3/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว 06:51   มา
ม.3/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี 07:35   มา
ม.3/29 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร 07:26   มา
ม.3/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง 07:52   มา
ม.3/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว 07:16   มา
ม.3/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย 07:08   มา
ม.3/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี 07:22   มา
ม.3/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต 06:56   มา
ม.3/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน 07:05   มา
ม.3/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ 07:41   มา
ม.3/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ 07:47   มา
ม.3/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย 07:18   มา
ม.3/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี 07:09   มา
ม.3/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน 07:12   มา
ม.3/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา 07:16   มา
ม.3/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน 06:55   มา
ม.3/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง 07:13   มา
ม.3/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว 07:08   มา
ม.3/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน 07:18   มา
ม.3/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร 06:59   มา
ม.3/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน 07:29   มา
ม.3/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น 07:27   มา
ม.3/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม 06:44   มา
ม.3/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน 07:17   มา
ม.3/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ 07:00   มา
ม.3/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์ 06:51   มา
ม.3/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์ 07:46   มา
ม.3/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์ 07:49   มา
ม.3/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง 07:13   มา
ม.3/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร 06:35   มา
ม.3/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร 07:08   มา
ม.3/38 08429 เด็กชายณัฐวุฒื เต่าเพ็ชร 06:53   มา
ม.3/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ 07:20   มา
ม.3/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง 07:39   มา
ม.3/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง 07:13   มา
ม.3/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย 06:54   มา
ม.3/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง 07:04   มา
ม.3/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง 07:43   มา
ม.3/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส 07:36   มา
ม.3/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ 06:51   มา
ม.3/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี 06:31   มา
ม.3/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด 07:14   มา
ม.3/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง 07:27   มา
ม.3/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม 07:28   มา
ม.3/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง 07:42   มา
ม.3/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล 07:44   มา
ม.3/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก 07:37   มา
ม.3/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์ 07:09   มา
ม.3/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข 07:16   มา
ม.3/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ 07:28   มา
ม.3/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ 07:04   มา
ม.3/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว 07:16   มา
ม.3/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง 07:41   มา
ม.3/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม 06:40   มา
ม.3/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช 07:22   มา
ม.3/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา 07:13   มา
ม.3/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย 06:40   มา
ม.3/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล 07:41   มา
ม.3/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง 07:34   มา
ม.3/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี 07:41   มา
ม.3/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี 06:46   มา
ม.3/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์ 06:45   มา
ม.3/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ 07:18   มา
ม.3/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง 07:08   มา
ม.3/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ 06:55   มา
ม.3/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ 07:32   มา
ม.3/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน 06:52   มา
ม.3/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล 06:46   มา
ม.3/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 07:23   มา
ม.3/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ 07:12   มา
ม.3/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ 07:43   มา
ม.3/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย 07:23   มา
ม.3/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง 07:16   มา
ม.3/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา 07:39   มา
ม.3/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว 07:11   มา
ม.3/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน 07:10   มา
ม.3/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ 06:57   มา
ม.3/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม 07:23   มา
ม.3/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์ 07:37   มา
ม.3/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ 06:56   มา
ม.3/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์ 07:08   มา
ม.3/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์ 07:14   มา
ม.3/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง 07:09   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.