calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์ 07:37 15:11 มา
ม.4/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี 07:27 15:11 มา
ม.4/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า 07:03 15:22 มา
ม.4/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 07:28 16:44 มา
ม.4/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี 07:28 16:45 มา
ม.4/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ 07:44 16:44 มา
ม.4/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ 07:44 16:44 มา
ม.4/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ 07:22 15:11 มา
ม.4/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด 07:18 15:07 มา
ม.4/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ 07:42 16:26 มา
ม.4/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง 07:37   มา
ม.4/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน 07:36   มา
ม.4/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์ 07:23 15:11 มา
ม.4/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ 07:16 16:17 มา
ม.4/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 07:31   มา
ม.4/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ 07:31   มา
ม.4/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์ 07:25   มา
ม.4/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา 07:25   มา
ม.4/29 07600 นายชีวิน สมาธิ 07:10 16:35 มา
ม.4/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง 07:26 16:26 มา
ม.4/211 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย 07:10 16:26 มา
ม.4/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน 07:03   มา
ม.4/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน 07:29   มา
ม.4/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น 07:27   มา
ม.4/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง 07:28   มา
ม.4/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์ 07:46 15:36 มา
ม.4/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี 07:29   มา
ม.4/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์ 06:46 16:26 มา
ม.4/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน 07:46 15:36 มา
ม.4/224 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง 07:05 16:17 มา
ม.4/225 08934 นางสาวพรรณพักตร์ษา นาวัง 07:33   มา
ม.4/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ 06:56   มา
ม.4/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย 07:03   มา
ม.4/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น 07:35   มา
ม.4/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์ 07:09 16:30 มา
ม.4/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร 07:06 16:30 มา
ม.4/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง 07:33   มา
ม.4/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์ 07:43   มา
ม.4/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย 07:45 15:34 มา
ม.4/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว 07:07 15:34 มา
ม.4/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข 07:45 15:47 มา
ม.4/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ 07:28   มา
ม.4/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน 07:23 16:42 มา
ม.4/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ 07:09   มา
ม.4/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด 06:48   มา
ม.4/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ 07:45   มา
ม.4/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง 07:42   มา
ม.4/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู 07:49   มา
ม.4/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา 07:51   มา
ม.4/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์ 07:49   มา
ม.4/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว 07:47   มา
ม.4/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม 07:33 15:07 มา
ม.4/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี 07:24   มา
ม.4/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง 07:30   มา
ม.4/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า 07:05   มา
ม.4/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย 07:37   มา
ม.4/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ 07:39   มา
ม.4/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง 07:09   มา
ม.4/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ 07:38   มา
ม.4/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล 06:40   มา
ม.4/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี 07:49   มา
ม.4/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์ 07:32 16:47 มา
ม.4/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว 07:39   มา
ม.4/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง 07:45 15:07 มา
ม.4/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส 06:57   มา
ม.4/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา 07:49   มา
ม.4/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง 07:45   มา
ม.4/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง 07:48   มา
ม.4/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว 07:24   มา
ม.4/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว 07:18 16:42 มา
ม.4/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง 06:51 16:16 มา
ม.4/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน 07:40 16:05 มา
ม.4/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ 07:22 16:23 มา
ม.4/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก 07:24 16:11 มา
ม.4/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง 06:50 16:23 มา
ม.4/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง 07:34   มา
ม.4/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์ 07:44 15:09 มา
ม.4/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว 07:13   มา
ม.4/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ 07:30 16:23 มา
ม.4/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร 07:43   มา
ม.4/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ 06:46 15:09 มา
ม.4/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์ 07:49 15:09 มา
ม.4/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช 07:25 15:09 มา
ม.4/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์ 07:34 15:09 มา
ม.4/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง 07:34 15:09 มา
ม.4/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง 07:22   มา
ม.4/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์ 07:22   มา
ม.4/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง 07:31 15:07 มา
ม.4/610 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ 07:49   มา
ม.4/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง 07:19   มา
ม.4/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี 07:13 16:11 มา
ม.4/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก 07:52 15:09 มา
ม.4/615 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด 07:49   มา
ม.4/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี 07:54   มา
ม.4/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว 07:27 15:11 มา
ม.4/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น 07:32 15:20 มา
ม.4/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง 07:23 15:09 มา
ม.4/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม 07:42   มา
ม.4/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์ 07:47 15:02 มา
ม.4/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง 07:57   มา
ม.4/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู 07:45   มา
ม.4/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว 07:39   มา
ม.4/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์ 07:39   มา
ม.4/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง 07:31 15:07 มา
ม.4/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร 07:52   มา
ม.4/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี 07:05   มา
ม.4/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว 07:32   มา
ม.4/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี 07:33   มา
ม.4/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ 07:00   มา
ม.4/77 07648 นายพงศกร อะสัน 07:52   มา
ม.4/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ 07:19 15:18 มา
ม.4/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง 07:30   มา
ม.4/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย 07:48   มา
ม.4/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง 07:00 15:01 มา
ม.4/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง 07:28 15:02 มา
ม.4/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ 07:51 16:13 มา
ม.4/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา 07:06 15:06 มา
ม.4/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี 07:47 16:13 มา
ม.4/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท 07:34   มา
ม.4/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร 07:35   มา
ม.4/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง 07:19   มา
ม.4/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด 07:48   มา
ม.4/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน 07:53 16:13 มา
ม.4/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์ 07:34   มา
ม.4/723 08903 นายปรัชญา รักคง 07:30   มา
ม.4/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง 07:49 15:16 มา
ม.4/726 08906 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์ 07:30   มา
ม.4/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม 07:54   มา
ม.4/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์ 07:51   มา
ม.4/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร 07:51   มา
ม.4/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต 07:41 15:16 มา
ม.4/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล 07:51   มา
ม.4/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง 07:23 15:16 มา
ม.4/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล 07:41 15:16 มา
ม.5/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 06:57   มา
ม.5/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์ 06:57   มา
ม.5/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:38   มา
ม.5/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:41 16:35 มา
ม.5/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:18 16:21 มา
ม.5/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:01   มา
ม.5/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 06:51   มา
ม.5/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 06:46 16:28 มา
ม.5/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:45   มา
ม.5/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:41   มา
ม.5/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:43 16:07 มา
ม.5/113 08535 นางสาวมยุรินทร์ พรหมรักษา 07:36   มา
ม.5/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง 07:40   มา
ม.5/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:46 16:28 มา
ม.5/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:25   มา
ม.5/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:29   มา
ม.5/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 07:19   มา
ม.5/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 06:48   มา
ม.5/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:09   มา
ม.5/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:25   มา
ม.5/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:35   มา
ม.5/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:14   มา
ม.5/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 05:18   มา
ม.5/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:44   มา
ม.5/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:48   มา
ม.5/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:11   มา
ม.5/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:51   มา
ม.5/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:31   มา
ม.5/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:28   มา
ม.5/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:35   มา
ม.5/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:40   มา
ม.5/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:40   มา
ม.5/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว 07:44   มา
ม.5/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 07:45   มา
ม.5/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:14   มา
ม.5/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:48   มา
ม.5/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:35   มา
ม.5/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:17   มา
ม.5/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 05:18   มา
ม.5/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์ 07:28   มา
ม.5/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:03   มา
ม.5/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา 07:51   มา
ม.5/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 05:22   มา
ม.5/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:53   มา
ม.5/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์ 07:25   มา
ม.5/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:34   มา
ม.5/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:06   มา
ม.5/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:56   มา
ม.5/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:05   มา
ม.5/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:52   มา
ม.5/323 08566 นายอัครชัย นวลศรี 07:20   มา
ม.5/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 07:01   มา
ม.5/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 06:56   มา
ม.5/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:34   มา
ม.5/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:22   มา
ม.5/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:14 07:28 มา
ม.5/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:48   มา
ม.5/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น 07:55   มา
ม.5/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:44   มา
ม.5/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์ 07:31   มา
ม.5/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:57 16:00 มา
ม.5/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์ 07:21   มา
ม.5/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:48   มา
ม.5/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:46   มา
ม.5/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล 07:33   มา
ม.5/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:14   มา
ม.5/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:52   มา
ม.5/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง 07:15 15:51 มา
ม.5/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:45   มา
ม.5/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:46   มา
ม.5/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:44   มา
ม.5/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:35   มา
ม.5/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:18   มา
ม.5/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:45   มา
ม.5/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:26   มา
ม.5/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:46   มา
ม.5/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น 07:51   มา
ม.5/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์ 07:13   มา
ม.5/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 07:14   มา
ม.5/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ 06:57   มา
ม.5/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:37   มา
ม.5/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม 07:56   มา
ม.5/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:48   มา
ม.5/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:43 16:20 มา
ม.5/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ 07:02   มา
ม.5/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:05   มา
ม.5/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:19   มา
ม.5/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ 07:46   มา
ม.5/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 08:01   มา
ม.5/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:46   มา
ม.5/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:46   มา
ม.5/510 08582 นายติณห์ วัชรมุสิก 07:40   มา
ม.5/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:40   มา
ม.5/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 07:02   มา
ม.5/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:24   มา
ม.5/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:38   มา
ม.5/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:05   มา
ม.5/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:46   มา
ม.5/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน 07:27   มา
ม.5/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว 07:40   มา
ม.5/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ 07:05   มา
ม.5/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:09   มา
ม.5/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:52   มา
ม.5/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:52   มา
ม.5/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:47   มา
ม.5/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:52   มา
ม.5/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:52   มา
ม.5/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:52   มา
ม.5/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:30   มา
ม.5/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย 07:52   มา
ม.5/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:37   มา
ม.5/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 07:04   มา
ม.5/617 08595 นายกิตติพัฒน์ ชูเชิดรัตน์ 06:56   มา
ม.5/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม 07:52   มา
ม.5/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:40   มา
ม.5/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 06:56   มา
ม.5/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:37   มา
ม.5/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:30   มา
ม.5/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช 07:31   มา
ม.5/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ 07:39   มา
ม.5/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:40   มา
ม.5/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 07:15   มา
ม.5/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:25   มา
ม.5/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 07:49   มา
ม.5/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม 07:26   มา
ม.5/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ 07:33 15:49 มา
ม.5/724 08607 นายนักรบ สุดทำ 07:48   มา
ม.5/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน 07:46   มา
ม.5/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี 07:34   มา
ม.5/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู 07:00   มา
ม.5/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 06:30   มา
ม.5/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม 07:46   มา
ม.5/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 05:28   มา
ม.5/742 08625 นางสาวอริญา มานู 07:03   มา
ม.5/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์ 07:49   มา
ม.6/11 06521 นายจุลพงษ์ เมธีไพศาล 07:42   มา
ม.6/12 06528 นายปฏิพล สะดี 07:49   มา
ม.6/13 06536 นายคณุตม์ สงขัย 07:41   มา
ม.6/15 06538 นางสาวชลาทิพย์ คีรีรักษ์ 07:04   มา
ม.6/16 06539 นางสาวชลิดา ศรีมงคล 07:26   มา
ม.6/17 06544 นางสาวณัฐชยา สิงหเสม 07:01   มา
ม.6/18 06549 นางสาวยุวดี เมืองสิ้น 07:35   มา
ม.6/19 06552 นางสาววรัญญา ช่วยเหลือ 07:09   มา
ม.6/110 06553 นางสาววิณิชยา ธรรมเสถียร 07:18   มา
ม.6/111 06554 นางสาววิมลสิริ เพชรอนันต์ศิริ 07:35   มา
ม.6/112 06556 นางสาวศิรภัสสร สิ้มใต้ยิ้น 07:11   มา
ม.6/113 06558 นางสาวศุภรดา ทองรอด 07:48   มา
ม.6/114 06562 นางสาวสุภนิชา ไกรเทพ 07:18   มา
ม.6/115 06565 นางสาวอรดา สุขกรี 07:48   มา
ม.6/116 06566 นางสาวอลิชา นกรักษ์ 07:54   มา
ม.6/118 06603 นางสาวศศิวรักษ์ หว่องเซ็ง 07:50   มา
ม.6/119 06668 นายสิรวิชญ์ ไหวพริบ 07:42   มา
ม.6/120 06683 นางสาวสรัลพร คงด้วง 07:26   มา
ม.6/121 06718 นางสาวภาวินี บุญโยดม 07:47   มา
ม.6/123 08204 นายจิรกฤต คำพันธ์ 07:48   มา
ม.6/124 08205 นางสาวจิรภัทธ แก้วกลาง 07:28   มา
ม.6/126 06541 นางสาวชุติมา ท่าห้อง 06:51   มา
ม.6/127 08209 นางสาวนภาทิพย์ สามเมือง 07:48   มา
ม.6/128 08210 นายพงศ์สธร เพชรสุด 07:54   มา
ม.6/129 08211 นางสาวรัตติกาล เดชกล้า 07:23   มา
ม.6/130 08212 นางสาวรัตนาวลี โพธิจิญญาโน 06:54   มา
ม.6/131 08213 นายวงศกร แย้มรัตน์ 07:52   มา
ม.6/132 08226 นางสาวอัสมา สิระพิทย์ 07:47   มา
ม.6/21 06523 นายธนชัย จงภักดี 07:42   มา
ม.6/22 06531 นายปิติกร เวชยันต์ 07:39   มา
ม.6/23 06533 นายอภิสิทธิ์ งามแข 07:45   มา
ม.6/24 06540 นางสาวชุติกาญจน์ จิ้มสุข 07:42   มา
ม.6/25 06537 นางสาวจันทร์มาศ บุญเกื้อ 07:08   มา
ม.6/25 06543 นางสาวณัฎฐนิชา ชัยแก้ว 07:48 16:21 มา
ม.6/26 06546 นางสาวปิยาพัชร แต้มเฒ่า 07:42   มา
ม.6/28 06597 นางสาวภัสริน มากจันทร์ 07:51   มา
ม.6/29 06557 นางสาวศิริวรรณ ดำสัง 07:42   มา
ม.6/210 06652 นายธนกฤต ธนเดชาสิทธิ์ 07:43   มา
ม.6/215 08218 นางสาวธารารัตน์ เผือกชาย 07:47   มา
ม.6/220 08223 นายสหัสวรรษ คุ้มครอง 07:43   มา
ม.6/221 08224 นางสาวอรวรรณ สมพงษ์ 07:47   มา
ม.6/223 08227 นายโอฬาร มิ่งมิตร 07:41   มา
ม.6/32 06535 นางสาวกรรวี ช่วยกูล 07:48   มา
ม.6/34 06564 นางสาวอภิญญา บุญแก้ว 07:35   มา
ม.6/35 06601 นางสาวเวย์วิกา ท่าจีน 07:27   มา
ม.6/36 06608 นางสาวอารีรัตน์ รอดไกร 07:29   มา
ม.6/37 06643 นางสาวสุธิษา อรรถรัฐ 07:29   มา
ม.6/38 06647 นางสาวอมรทิพย์ ด้วงสุข 07:25   มา
ม.6/39 06678 นางสาวธนัญญา เต่าทอง 06:50   มา
ม.6/311 06700 นายนิธิกร โชติวรนานนท์ 07:55   มา
ม.6/314 07002 นายเขมทัต ชิดเชื้อ 07:14   มา
ม.6/316 08229 นายจิรเมธ จันทรเพชร 07:52   มา
ม.6/318 08231 นายณัฐพล ปัตตานี 07:45   มา
ม.6/320 08233 นายภาณุวัฒน์ รัตนประทีป 07:39   มา
ม.6/323 08236 นางสาวอัจฉราพร จันทร์เซ่ง 07:19   มา
ม.6/41 06525 นายธนิสร ใจแข็ง 06:44   มา
ม.6/42 06532 นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ 07:52   มา
ม.6/43 06567 นายกิตติกร แก้วเกื้อ 07:30   มา
ม.6/44 06574 นายไซนัน ตัดสายชล 07:35   มา
ม.6/45 06618 นายณัฐภัทร สมกำลัง 07:37   มา
ม.6/46 06665 นายวัฒชัย ปานเเต่ง 07:48   มา
ม.6/47 07017 นายสมศักดิ์ มหาโพธิ์สอง 07:50   มา
ม.6/412 08240 นางสาวจุฑามาศ ศรีบริบูรณ์ 07:45   มา
ม.6/413 08241 นายชัชพงศ์ จันพุ่ม 07:30   มา
ม.6/414 06522 นายชัยวัฒน์ สงบดี 07:14   มา
ม.6/415 08243 นายชาคริต จิตรหลัง 07:39   มา
ม.6/416 08244 นางสาวชาลิสา รักขนาม 07:46   มา
ม.6/417 08245 นายณภัทร ลือภพ 07:46   มา
ม.6/420 08248 นางสาวณัฐฑริกา จูฮุ้ง 07:28   มา
ม.6/421 08249 นายณัฐพล พวกพล 07:36   มา
ม.6/424 08252 นายธนภพ มณีทอง 07:48   มา
ม.6/425 08253 นายธนรัตน์ ช่วยธรรม 06:53   มา
ม.6/427 08256 นางสาวธิดารัตน์ รักษาศรี 07:44   มา
ม.6/429 08258 นายนัฐพล ดำจุติ 07:19   มา
ม.6/430 08259 นางสาวปนัดดา ธีระประภาวงศ์ 07:52   มา
ม.6/431 08260 นายปราโมทย์ หยงสตาร์ 07:19   มา
ม.6/432 08261 นางสาวปรียานุช รองเมือง 07:37   มา
ม.6/433 08262 นางสาวปุญญิศา ชอบทำกิจ 07:48   มา
ม.6/434 08263 นายพงศกร สุขศรีโรจน์ 07:43   มา
ม.6/435 08264 นายพรพิพัฒน์ สกุลรมย์ 07:52   มา
ม.6/436 08265 นางสาวพิมพ์พร แก้วนำ 07:44   มา
ม.6/437 08266 นายวันเลิศ วารีศรี 07:25   มา
ม.6/439 08268 นายศิวัช ทิพย์จันทา 07:30   มา
ม.6/441 08270 นางสาวสิรามล ล่องตี้ 07:04   มา
ม.6/442 08636 นางสาวอภัสรา กิ้มเฉี้ยง 06:44   มา
ม.6/448 08358 นายสุทธิภัทร สามทอง 07:44   มา
ม.6/51 06631 นางสาวกนิษฐา แก้วประภา 07:36   มา
ม.6/54 06716 นางสาวภัคจิรา จิตแก้ว 07:06   มา
ม.6/55 07012 นายกิตติวัฒน์ ชื่นจิตร 07:35   มา
ม.6/57 07019 นายชัชพงศ์ เจนพาณิชย์วงศ์ 07:54   มา
ม.6/58 08275 นายกฤตภาพ ชูดรุ่ง 05:18   มา
ม.6/511 08278 นางสาวกุลภรณ์ แสงรวม 07:26   มา
ม.6/513 08280 นายเกรียงศักดิ์ สัญกูล 07:54   มา
ม.6/514 08281 นางสาวขวัญฤดี รอดรัก 07:39   มา
ม.6/515 08282 นายคมชาญ เกตุษา 07:54   มา
ม.6/518 08285 นางสาวจันทิมา รักซ้อน 07:43   มา
ม.6/519 08286 นางสาวชนากานต์ พิสัย 07:52   มา
ม.6/520 08287 นางสาวชนิสรา สังวาลรัตน์ 07:36   มา
ม.6/521 08288 นายชยพล ขาวเรือง 07:59   มา
ม.6/522 08289 นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์จันทา 07:30   มา
ม.6/523 08290 นายณัฐพล รอดสั้น 07:44 15:20 มา
ม.6/526 08293 นางสาวน้ำฝน อาษากิจ 07:31   มา
ม.6/528 08295 นางสาวปัจจุมาศ หนูเริก 07:23   มา
ม.6/529 08296 นางสาวปิยะวรรณ สงคราม 07:43   มา
ม.6/530 08297 นายพงศกร ไทรงาม 07:51 15:20 มา
ม.6/531 08298 นางสาวพัทธนันท์ เกตุแก้ว 07:35   มา
ม.6/532 08299 นางสาวพิมพกานต์ ขาวเนียม 07:41   มา
ม.6/534 08301 นางสาวภัคจิรา ฉิมเพชร์ 07:16   มา
ม.6/535 08302 นางสาววิลัยลักษณ์ พลอินทร์ 07:11   มา
ม.6/538 08305 นางสาวสไบทิพย์ เมืองคง 07:52   มา
ม.6/539 08306 นางสาวสุนันทา ชิตแก้ว 07:19 16:17 มา
ม.6/540 08307 นางสาวอัจฉราภรณ์ หอยสังข์ 06:58   มา
ม.6/541 08308 นางสาวอัญชิสา ยิ้มไตรพร 07:52   มา
ม.6/62 06573 นายชินาธิป คนคล่อง 07:06   มา
ม.6/63 06581 นายพีรวิชญ์ ภักดีโชติ 07:21   มา
ม.6/64 06582 นายภราเดช นวลจันทร์ 07:00   มา
ม.6/65 06589 นายอชิตพล เพชรรักษ์ 07:41   มา
ม.6/66 06595 นางสาวนันทัชพร ตั่นเล่ง 06:37   มา
ม.6/69 06628 นายเศรษฐพงศ์ โชติการ 05:01   มา
ม.6/610 06632 นางสาวจิราพร ประคำเวช 06:47   มา
ม.6/611 06646 นางสาวอภิสรา คงแก้ว 07:23   มา
ม.6/612 06676 นางสาวชญาดา จันทรเดช 07:16   มา
ม.6/613 06677 นางสาวณัฐนิกา จันทร์เรืองศรี 07:57   มา
ม.6/614 06679 นางสาวนิธินาฏ สีสุข 07:41   มา
ม.6/615 06682 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ 07:43   มา
ม.6/618 06711 นางสาวธนัญญา อินทวงศ์ 07:52   มา
ม.6/619 06722 นางสาววาสนา มีสุข 06:58   มา
ม.6/621 08310 นางสาวจณิสตา นิลละออ 07:38   มา
ม.6/623 08312 นายฉัตริน ขวัญเมือง 07:53   มา
ม.6/625 08314 นางสาวนรีรัตน์ เพ็งเกลี้ยง 07:38   มา
ม.6/626 08315 นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม 07:07   มา
ม.6/632 08321 นางสาวสุรีย์นิภา เวชพงษ์ 07:52   มา
ม.6/72 06617 นายณัฐพล เล่าส้ม 07:34   มา
ม.6/77 06674 นายอัษฎาวุธ ชูเวท 07:00   มา
ม.6/78 06695 นายโชติวิวัฒน์ ซุ้นจิ้ว 06:48   มา
ม.6/713 08324 นายกฤษฎา เส็นสกุล 07:45   มา
ม.6/717 08331 นางสาวนฤมล อินทรทอง 07:36   มา
ม.6/720 08269 นางสาวสุภัสสรา บุญโย 07:16   มา
ม.6/728 08222 นางสาวพิมพ์ชนก คงจันทร์ 07:16   มา
ม.6/730 08319 นางสาวสิรินพร จังหลก 07:59   มา
ม.6/732 08348 นายกัมปนาท ณ นคร 07:01   มา
ม.6/734 08352 นายกฤตนันต์ ศักดิ์ลีลากุล 07:52   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.