calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 06:54 15:46 มา
ม.5/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์ 06:56 16:09 มา
ม.5/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:31 16:09 มา
ม.5/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:16 15:47 มา
ม.5/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:03   มา
ม.5/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 06:51 15:37 มา
ม.5/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 06:47 15:35 มา
ม.5/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:39 15:47 มา
ม.5/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:31   มา
ม.5/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:35 15:47 มา
ม.5/113 08535 นางสาวมยุรินทร์ พรหมรักษา 07:24 15:37 มา
ม.5/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร 07:41   มา
ม.5/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง 07:20 16:04 มา
ม.5/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:35 16:09 มา
ม.5/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:31   มา
ม.5/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:29 16:09 มา
ม.5/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 06:56   มา
ม.5/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 06:46   มา
ม.5/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:07   มา
ม.5/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:38   มา
ม.5/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:37   มา
ม.5/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:28   มา
ม.5/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 07:15   มา
ม.5/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:40   มา
ม.5/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล 07:51   มา
ม.5/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:11   มา
ม.5/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:49   มา
ม.5/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:17   มา
ม.5/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:39   มา
ม.5/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี 07:50   มา
ม.5/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:10   มา
ม.5/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:16   มา
ม.5/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 07:35   มา
ม.5/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 06:59 16:09 มา
ม.5/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:18   มา
ม.5/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์ 07:34   มา
ม.5/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:23 15:48 มา
ม.5/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 07:36   มา
ม.5/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:02   มา
ม.5/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 07:38   มา
ม.5/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์ 07:17   มา
ม.5/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี 07:48   มา
ม.5/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:15   มา
ม.5/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:55   มา
ม.5/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:09   มา
ม.5/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา 07:09   มา
ม.5/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:49   มา
ม.5/323 08566 นายอัครชัย นวลศรี 07:11   มา
ม.5/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 07:08   มา
ม.5/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 07:44   มา
ม.5/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:29   มา
ม.5/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 06:59 16:09 มา
ม.5/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:47   มา
ม.5/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:47   มา
ม.5/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:56 15:54 มา
ม.5/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์ 07:21 15:54 มา
ม.5/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:47   มา
ม.5/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:49   มา
ม.5/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล 06:53   มา
ม.5/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:32   มา
ม.5/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:54   มา
ม.5/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:53   มา
ม.5/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:53   มา
ม.5/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:47   มา
ม.5/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:44   มา
ม.5/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:29   มา
ม.5/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:53   มา
ม.5/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์ 07:29   มา
ม.5/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 06:37   มา
ม.5/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ 06:56   มา
ม.5/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:53   มา
ม.5/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:47   มา
ม.5/53 07209 นางสาววิภูสินี เรียบร้อย 07:44   มา
ม.5/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:04 16:10 มา
ม.5/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:15   มา
ม.5/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 07:53   มา
ม.5/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:34 15:45 มา
ม.5/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:25 15:45 มา
ม.5/510 08582 นายติณห์ วัชรมุสิก 07:51   มา
ม.5/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:38   มา
ม.5/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 07:03   มา
ม.5/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:25 15:45 มา
ม.5/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:35 15:45 มา
ม.5/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:33   มา
ม.5/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:34   มา
ม.5/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน 06:49   มา
ม.5/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ 06:42   มา
ม.5/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:12 16:04 มา
ม.5/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:51   มา
ม.5/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:51   มา
ม.5/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:54 16:04 มา
ม.5/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ 07:54   มา
ม.5/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:53   มา
ม.5/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:53   มา
ม.5/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:54   มา
ม.5/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา 07:51   มา
ม.5/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 06:51   มา
ม.5/617 08595 นายกิตติพัฒน์ ชูเชิดรัตน์ 07:51   มา
ม.5/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม 07:51   มา
ม.5/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 07:44   มา
ม.5/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:30   มา
ม.5/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:50   มา
ม.5/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 07:14 16:11 มา
ม.5/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด 07:16   มา
ม.5/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย 06:48   มา
ม.5/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:21 16:11 มา
ม.5/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 07:17 16:11 มา
ม.5/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม 07:24   มา
ม.5/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา 07:51   มา
ม.5/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ 07:34 15:34 มา
ม.5/724 08607 นายนักรบ สุดทำ 07:39   มา
ม.5/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน 07:10   มา
ม.5/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี 07:06   มา
ม.5/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ 07:39   มา
ม.5/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 07:38   มา
ม.5/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง 07:41   มา
ม.5/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 07:27 16:08 มา
ม.5/742 08625 นางสาวอริญา มานู 07:06   มา
ม.5/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์ 07:17 16:11 มา
ม.5/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง 07:31   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.