calendar
สถิติการเข้าตรงเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 07:43   มา
ม.6/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:32   มา
ม.6/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:05   มา
ม.6/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:29   มา
ม.6/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:01   มา
ม.6/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 07:23   มา
ม.6/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 07:33   มา
ม.6/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:44   มา
ม.6/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:42   มา
ม.6/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:30   มา
ม.6/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร 07:31   มา
ม.6/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:42   มา
ม.6/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:18   มา
ม.6/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:40   มา
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 06:57   มา
ม.6/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 07:18   มา
ม.6/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:02   มา
ม.6/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:32   มา
ม.6/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:30   มา
ม.6/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:10   มา
ม.6/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 07:14   มา
ม.6/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:28   มา
ม.6/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์ 07:28   มา
ม.6/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:39   มา
ม.6/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:25   มา
ม.6/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:47   มา
ม.6/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:13   มา
ม.6/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:50   มา
ม.6/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:13   มา
ม.6/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:23   มา
ม.6/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:23   มา
ม.6/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 06:53   มา
ม.6/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:28   มา
ม.6/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:39   มา
ม.6/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:18   มา
ม.6/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์ 07:50   มา
ม.6/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:03   มา
ม.6/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 07:33   มา
ม.6/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:01   มา
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา 07:41   มา
ม.6/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 07:38   มา
ม.6/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:48   มา
ม.6/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา 07:27   มา
ม.6/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:40   มา
ม.6/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:18   มา
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช 07:45   มา
ม.6/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:52   มา
ม.6/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน 07:29   มา
ม.6/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:08   มา
ม.6/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:45   มา
ม.6/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 06:53   มา
ม.6/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 07:51   มา
ม.6/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:38   มา
ม.6/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:39   มา
ม.6/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:49   มา
ม.6/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:31   มา
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น 07:52   มา
ม.6/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:31   มา
ม.6/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:52   มา
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:39   มา
ม.6/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:42   มา
ม.6/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:24   มา
ม.6/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:44   มา
ม.6/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:30   มา
ม.6/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:39   มา
ม.6/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:30   มา
ม.6/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:24   มา
ม.6/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:16   มา
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ 07:37   มา
ม.6/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:44   มา
ม.6/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:24   มา
ม.6/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:44   มา
ม.6/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 06:47   มา
ม.6/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:34   มา
ม.6/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:26   มา
ม.6/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:44   มา
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:56   มา
ม.6/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:07   มา
ม.6/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 07:56   มา
ม.6/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:47   มา
ม.6/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:35   มา
ม.6/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 07:02   มา
ม.6/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:06   มา
ม.6/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 06:55   มา
ม.6/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:38   มา
ม.6/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:51   มา
ม.6/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:56   มา
ม.6/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:56   มา
ม.6/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:07   มา
ม.6/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:36   มา
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:35   มา
ม.6/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:51   มา
ม.6/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ 07:35   มา
ม.6/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:17   มา
ม.6/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:48   มา
ม.6/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:48   มา
ม.6/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา 07:36   มา
ม.6/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:15   มา
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย 07:15   มา
ม.6/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:29   มา
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 07:05   มา
ม.6/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:45   มา
ม.6/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 07:51   มา
ม.6/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:37   มา
ม.6/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:31   มา
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช 07:30   มา
ม.6/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง 07:34   มา
ม.6/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:24   มา
ม.6/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 06:40   มา
ม.6/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด 07:17   มา
ม.6/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย 06:38   มา
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:25   มา
ม.6/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 06:48   มา
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 07:14   มา
ม.6/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 07:22   มา
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.