calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 502 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 502 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08942 เด็กชายกณวรรธน์ เมืองสิ้น    
ม.1/12 08943 เด็กชายกฤติยากร ณรงค์รักษ์    
ม.1/13 08944 เด็กชายกิติศักดิ์ สิมาชัย    
ม.1/14 08945 เด็กชายเจษฎากร ด้วงสุข    
ม.1/15 08946 เด็กชายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ    
ม.1/16 08947 เด็กชายธนทรัพย์ ส่งเสริม    
ม.1/17 08948 เด็กชายปรมินทร์ จงทอง    
ม.1/18 08949 เด็กชายปวริศว์ โพธิขำ    
ม.1/19 08950 เด็กชายปุณยวัจน์ บุญธรรม    
ม.1/110 08951 เด็กชายพีรพนธ์ เดชพิชัย    
ม.1/111 08952 เด็กชายสุธาศิลป์ ทิพย์สุวรรณ    
ม.1/112 08953 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ลี้    
ม.1/113 08954 เด็กชายอภิรักษ์ สงนวล    
ม.1/114 08955 เด็กชายโอฬาร สงบดี    
ม.1/115 08956 เด็กหญิงกษมา ศรีประสิทธิ์    
ม.1/116 08957 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ คงยงค์    
ม.1/117 08958 เด็กหญิงกฤษภาพร ชูบัว    
ม.1/118 08959 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานเต้ง    
ม.1/119 08960 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ชัยบุตร    
ม.1/120 08961 เด็กหญิงจิตรลดา ฤทธิหาญ    
ม.1/121 08962 เด็กหญิงชลิตา ชมเชื้อ    
ม.1/122 08963 เด็กหญิงณัฐณิชา ยกทิว    
ม.1/123 08964 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลืองอร่าม    
ม.1/124 08965 เด็กหญิงดารินทร์ แก่นจันทร์    
ม.1/125 08966 เด็กหญิงนภัสสร พูลผล    
ม.1/126 08967 เด็กหญิงปนิตา ศรีรักษ์    
ม.1/127 08968 เด็กหญิงปิยมาศ ไพรัตน์    
ม.1/128 08969 เด็กหญิงปุณยาพร ซุ่นสั้น    
ม.1/129 08970 เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิยะวัฒน์    
ม.1/130 08971 เด็กหญิงวิลาศิณี จิตรพันธ์    
ม.1/131 08972 เด็กหญิงวีณัฐมี หยังหลัง    
ม.1/132 08973 เด็กหญิงสุพัชญา ปิยะวิริยะกุล    
ม.1/133 08974 เด็กหญิงอนัญญา แก้วจันทร์    
ม.1/134 08975 เด็กหญิงอริษา หลงละเลิง    
ม.1/135 08976 เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีเกตุ    
ม.1/21 08977 เด็กชายกฤตเมธ ณะช้อย    
ม.1/22 08978 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไทยกลาง    
ม.1/23 08979 เด็กชายณัฐพร ขุนไพชิต    
ม.1/24 08980 เด็กชายธนภัทร หมัดพะวงค์    
ม.1/25 08981 เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนรู้ที่    
ม.1/26 08982 เด็กชายธรณินทร์ แซ่ตั๋น    
ม.1/27 08983 เด็กชายนนทวัฒน์ ปราบโรค    
ม.1/28 08984 เด็กชายศิถินันท์ ศุภจำปิยา    
ม.1/29 08985 เด็กชายศุภฤกษ์ ปัตตานี    
ม.1/210 08986 เด็กหญิงกณิษฐา สงแสง    
ม.1/211 08987 เด็กหญิงกวิสรา จินกระวี    
ม.1/212 08988 เด็กหญิงไคริกา หาญเชิงชัย    
ม.1/213 08989 เด็กหญิงจิราภัทร จูห้อง    
ม.1/214 08990 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์    
ม.1/215 08991 เด็กหญิงนิธิศา เอียดนุ่น    
ม.1/216 08992 เด็กหญิงใบเงิน ณ พัทลุง    
ม.1/217 08993 เด็กหญิงพรรณสรณ์ คงแก้ว    
ม.1/218 08994 เด็กหญิงแพรภา นุชม่วง    
ม.1/219 08995 เด็กหญิงภัทรพร หุ้นย่อง    
ม.1/220 08996 เด็กหญิงวริศรา สองเมือง    
ม.1/221 08997 เด็กหญิงวิภาวี เดชยุทธรัตนะ    
ม.1/222 08998 เด็กหญิงสุพัตรา หนูเซ่ง    
ม.1/223 08999 เด็กหญิงอนุธิดา อนุพันธนันท์    
ม.1/224 09000 เด็กหญิงอรปรียา สุขยิ่ง    
ม.1/225 09001 เด็กหญิงอินทิรา ยูงทอง    
ม.1/226 09036 เด็กหญิงหทัยวรรณ รอดอ่อน    
ม.1/227 09050 เด็กหญิงณัฐนิชา ด้วงเมือง    
ม.1/31 09002 เด็กชายคณาคิม ราชพลี    
ม.1/32 09003 เด็กชายชนมภูมิ ทองหนัน    
ม.1/33 09004 เด็กชายชนะพล เรืองนาม    
ม.1/34 09005 เด็กชายณัฐพงศ์ ข่ายม่าน    
ม.1/35 09006 เด็กชายณัฐวัศ ทับทิม    
ม.1/36 09007 เด็กชายทัตพร เที่ยงธรรม    
ม.1/37 09008 เด็กชายทัตพล เที่ยงธรรม    
ม.1/38 09009 เด็กชายธนธรณ์ อ่อนทอง    
ม.1/39 09010 เด็กชายธนรัตน์ กำเนิด    
ม.1/310 09011 เด็กชายนวมินทร์ ทองส่งศรี    
ม.1/311 09012 เด็กชายภัทราวุธ ศรีเวียงสม    
ม.1/312 09013 เด็กชายภูมินทร์ คงจันทร์    
ม.1/313 09014 เด็กชายรัชชานนท์ สุขดำ    
ม.1/314 09015 เด็กชายวโรดม เรืองเพชร    
ม.1/315 09016 เด็กชายศุภชัย แก้วกูล    
ม.1/316 09017 เด็กชายสหรัฐ นานอน    
ม.1/317 09018 เด็กหญิงกรวรรณ นรัตตะ    
ม.1/318 09019 เด็กหญิงจิราพัชร เกิดพราน    
ม.1/319 09020 เด็กหญิงญาณัจฉรา เล้าอรุณ    
ม.1/320 09021 เด็กหญิงญานิกาญจน์ เซี่ยงหว่อง    
ม.1/321 09022 เด็กหญิงญาณิศา ศรีเรืองรัตน์    
ม.1/322 09023 เด็กหญิงณฐกมล หวังนุรักษ์    
ม.1/323 09024 เด็กหญิงณัฐชธิดา คงแก้ว    
ม.1/324 09025 เด็กหญิงณัฐนิชา ฉุนเฉียว    
ม.1/325 09026 เด็กหญิงธาราวดี ยอหัน    
ม.1/326 09027 เด็กหญิงนันท์นภัส หยงสตาร์    
ม.1/327 09028 เด็กหญิงนันท์นภา อรรถรัฐ    
ม.1/328 09029 เด็กหญิงปฐมาวดี แนมสัย    
ม.1/329 09030 เด็กหญิงผกามาศ พูลผล    
ม.1/330 09031 เด็กหญิงพีรดา ทองย้อย    
ม.1/331 09032 เด็กหญิงภาวินี โชติช่วง    
ม.1/332 09033 เด็กหญิงวรรณวิสา คงเอียด    
ม.1/333 09034 เด็กหญิงสุธาสินี โชติช่วง    
ม.1/334 09035 เด็กหญิงเสาวรส บุญมาก    
ม.1/335 09037 เด็กหญิงหัทยา หมีนเส็น    
ม.1/336 09038 เด็กหญิงอนันตญา ทับทิมอ่อน    
ม.1/337 09039 เด็กหญิงอรณิช เกื้อคง    
ม.1/338 09040 เด็กหญิงอัจฉราพร มะนะโส    
ม.1/339 09041 เด็กหญิงอารียา ซุ่นสั้น    
ม.1/340 09262 เด็กชายกิตติธร ศรีสุข    
ม.1/41 09042 เด็กชายกษิตินาถ สุริยน    
ม.1/42 09043 เด็กชายเกียรติศักดิ์ รักชูศรี    
ม.1/43 09044 เด็กชายคฑาวุธ ทวนดำ    
ม.1/44 09045 เด็กชายณัฐกิตติ์ กลิ่นเพชร    
ม.1/45 09046 เด็กชายณัฐชนน ทองนุช    
ม.1/46 09047 เด็กชายธนภัทร บุญซัน    
ม.1/47 09048 เด็กชายธรรมพิสิษฐ์ รักษาสังข์    
ม.1/48 09049 เด็กชายธวัชชัย สินไชย    
ม.1/49 09051 เด็กชายปฎิพัทธ์ รองเมือง    
ม.1/410 09052 เด็กชายปรเมษฐ์ ง่วนเส้ง    
ม.1/411 09054 เด็กชายพรศุภัทร เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.1/412 09055 เด็กชายพลเอกกพัทธ์ รัตตมณี    
ม.1/413 09056 เด็กชายพิพัฒนะ ชัยคง    
ม.1/414 09057 เด็กชายภูวดล ตั่นเล่ง    
ม.1/415 09058 เด็กชายวรวุฒิ เฮียนฮะ    
ม.1/416 09062 เด็กชายอนุชิต ขันติ    
ม.1/417 09059 เด็กชายวริทต์ธร จงจิตร    
ม.1/418 09060 เด็กชายศรัณญู สรฤทธิ์    
ม.1/419 09061 เด็กชายสิรวิชญ์ มีสุข    
ม.1/420 09263 เด็กชายปฎิพล ใจอาจ    
ม.1/421 09063 เด็กชายอภิสิทธิ์ ชูอิน    
ม.1/422 09064 เด็กชายอัครพล ปันธิโป    
ม.1/423 09053 เด็กหญิงปิ่นสุดา พรมสังฆ์    
ม.1/424 09065 เด็กหญิงกนิษฐา เพชรราน    
ม.1/425 09066 เด็กหญิงจันทิมา ไชยยุทธกุล    
ม.1/426 09067 เด็กหญิงปริญญา หงษา    
ม.1/427 09068 เด็กหญิงปัทนัดดา ใหม่พุ่ม    
ม.1/428 09069 เด็กหญิงพรพิมล พราหมเภทย์    
ม.1/429 09070 เด็กหญิงพิริยากร ปานเต็ง    
ม.1/430 09071 เด็กหญิงรัชดาพร ปรังพันธ์    
ม.1/431 09072 เด็กหญิงวรรณวิศา ธรฤทธิ์    
ม.1/432 09073 เด็กหญิงวรัญญา เต้งชู    
ม.1/433 09074 เด็กหญิงวริศรา สังฆะวัง    
ม.1/434 09075 เด็กหญิงวริษา ชอบทำกิจ    
ม.1/435 09076 เด็กหญิงวันวิสาข์ ปานสิทธิ์    
ม.1/436 09077 เด็กหญิงสลิลทิพย์ รามสูรย์    
ม.1/437 09078 เด็กหญิงอรทัย พงษ์สระพัง    
ม.1/438 09274 เด็กชายจักรี โมครัตน์    
ม.1/52 09080 เด็กชายกิตติภพ แซ่เตียว    
ม.1/53 09081 เด็กชายจิตติ เจือกโว้น    
ม.1/54 09082 เด็กชายจิรวัฒน์ นาคสุด    
ม.1/55 09083 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยกเศษ    
ม.1/56 09084 เด็กชายชนิพัฒน์ นุ่นสุวรรณ์    
ม.1/57 09085 เด็กชายณัฐพงศ์ โชติรัตน์    
ม.1/58 09086 เด็กชายทรงภพ แสงรัตน์    
ม.1/59 09087 เด็กชายธนวัต บุญมาก    
ม.1/510 09088 เด็กชายนภดล เอ้งเส้ง    
ม.1/511 09089 เด็กชายปานชัย ปิยะทอง    
ม.1/512 09090 เด็กชายพงษพัฒน์ กิ้มเฉี้ยง    
ม.1/513 09091 เด็กชายพลพล เปาะทอง    
ม.1/514 09092 เด็กชายพีระพัฒน์ อับดุลกะเดช    
ม.1/515 09093 เด็กชายวิทยา เรืองอินทร์    
ม.1/516 09094 เด็กชายศรีวิศาล แก้วกล่ำ    
ม.1/517 09095 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ เพ็ชร์สนั่น    
ม.1/518 09096 เด็กชายสราวุธ ยะลาทรัพย์    
ม.1/519 09097 เด็กชายหัฏฐกร สุขรักษา    
ม.1/520 09098 เด็กชายอนุชา โครตวงศ์    
ม.1/521 09099 เด็กชายอะนัส เอ็มเอ็ม    
ม.1/522 09100 เด็กชายอาณัติ ศรีไทย    
ม.1/523 09101 เด็กหญิงกวินทิพย์ กิ้มห้อง    
ม.1/524 09102 เด็กหญิงกัญญาพร อนุสา    
ม.1/525 09103 เด็กหญิงจิราพร ทองสงฆ์    
ม.1/526 09104 เด็กหญิงจีระนันท์ สมาธิ    
ม.1/527 09105 เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวาง    
ม.1/528 09106 เด็กหญิงนาฏยา หลงจิ    
ม.1/529 09107 เด็กหญิงพิยดา เมฆขลา    
ม.1/530 09108 เด็กหญิงภริตา ชัยวงศ์    
ม.1/531 09109 เด็กหญิงโยธกานต์ จันทร์ด้วง    
ม.1/532 09110 เด็กหญิงศราทิพย์ หมายถมกลาง    
ม.1/533 09111 เด็กหญิงสุนันทา หนูสัง    
ม.1/534 09112 เด็กหญิงสุภัสสร สถานอก    
ม.1/535 09113 เด็กหญิงอนรรฆสุดา แซ่ฟู    
ม.1/536 09114 เด็กหญิงอลิสา บุญคง    
ม.1/537 09115 เด็กหญิงเอมมิการ์ ภิรมย์    
ม.1/538 09273 เด็กชายอรรถกร แก้วกล้า    
ม.1/539 09275 เด็กชายกานต์ดนัย แก้วเกิด    
ม.1/61 09116 เด็กชายกรรชัย สีชุม    
ม.1/62 09117 เด็กชายกฤษติกร เรืองอ่อน    
ม.1/63 09118 เด็กชายโกสินทร์ ทองย้อย    
ม.1/64 09119 เด็กชายณัฐชนน รุณแสง    
ม.1/65 09120 เด็กชายณัฐวุฒิ จินดานิล    
ม.1/66 09121 เด็กชายทรงพล เอ่นตุ้ง    
ม.1/67 09122 เด็กชายธนกฤต ทองสุด    
ม.1/68 09123 เด็กชายธนพงษ์ หวนสิน    
ม.1/69 09124 เด็กชายธนพัฒน์ ศรีอ่อน    
ม.1/610 09125 เด็กชายนภจร เมืองแก้ว    
ม.1/611 09126 เด็กชายปัณณทัต ปานทอง    
ม.1/612 09127 เด็กชายปิยพนธ์ แก้วสะอาด    
ม.1/613 09128 เด็กชายพีรวิชญ์ เหนี่ยวย้อย    
ม.1/614 09129 เด็กชายภานุวัฒน์ ไกรเทพ    
ม.1/615 09130 เด็กชายภูวิส ด้วงนุ้ย    
ม.1/616 09131 เด็กชายรพีพัฒน์ ปานเหล้    
ม.1/617 09132 เด็กชายวีระวัฒน์ สมาธิ    
ม.1/618 09133 เด็กชายวุฒิภัทร พันธ์เกตุ    
ม.1/619 09134 เด็กชายศุภพงศ์ หลีนะ    
ม.1/620 09135 เด็กชายสิทธิชัย พลแสง    
ม.1/621 09136 เด็กชายเหนือฟ้า เหมทานนท์    
ม.1/622 09137 เด็กชายอดิศร อินทรชัย    
ม.1/623 09138 เด็กชายอนุชิต แก้วสมศรี    
ม.1/624 09139 เด็กหญิงกัลย์สุดา ปานนิล    
ม.1/625 09140 เด็กหญิงชลธิชา ลุ้งใหญ่    
ม.1/626 09141 เด็กหญิงฐิติชญาน์ หยงสตาร์    
ม.1/627 09142 เด็กหญิงนันทิชา ไมตรี    
ม.1/628 09143 เด็กหญิงนิศากานต์ เขตนิมิตร    
ม.1/629 09144 เด็กหญิงเบ็ณฑิตา หิมรัตน์    
ม.1/630 09145 เด็กหญิงปิยธิดา ประเสริฐ    
ม.1/631 09146 เด็กหญิงภคพร อีโสะ    
ม.1/632 09147 เด็กหญิงภัททิยา บุญมาก    
ม.1/633 09148 เด็กหญิงวิภารัตน์ พร้าวแก้ว    
ม.1/634 09149 เด็กหญิงศิโรรัตน์ สถาพร    
ม.1/635 09150 เด็กหญิงสายสุดา แก้วรักษ์    
ม.1/636 09151 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อั้นทอง    
ม.1/637 09152 เด็กหญิงอุบลวรรณ เอียดสี    
ม.1/638 09257 เด็กหญิงปนัสยา บุญพงศ์    
ม.2/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.2/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์    
ม.2/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์    
ม.2/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง    
ม.2/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ    
ม.2/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง    
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี    
ม.2/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด    
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม    
ม.2/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่    
ม.2/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน    
ม.2/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี    
ม.2/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร    
ม.2/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์    
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง    
ม.2/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี    
ม.2/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ    
ม.2/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ    
ม.2/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ    
ม.2/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง    
ม.2/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง    
ม.2/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล    
ม.2/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์    
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน    
ม.2/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม    
ม.2/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์    
ม.2/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง    
ม.2/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ    
ม.2/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก    
ม.2/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์    
ม.2/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม    
ม.2/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว    
ม.2/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์    
ม.2/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ    
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง    
ม.2/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์    
ม.2/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง    
ม.2/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์    
ม.2/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร    
ม.2/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์    
ม.2/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง    
ม.2/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู    
ม.2/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์    
ม.2/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น    
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์    
ม.2/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช    
ม.2/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค    
ม.2/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส    
ม.2/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง    
ม.2/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน    
ม.2/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น    
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน    
ม.2/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน    
ม.2/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง    
ม.2/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย    
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน    
ม.2/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ    
ม.2/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง    
ม.2/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ    
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด    
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/242 09268 เด็กหญิงณัฐวรา แก้วพิทักษ์    
ม.2/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว    
ม.2/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน    
ม.2/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว    
ม.2/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช    
ม.2/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต    
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง    
ม.2/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง    
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง    
ม.2/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร    
ม.2/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร    
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ    
ม.2/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว    
ม.2/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม    
ม.2/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์    
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล    
ม.2/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล    
ม.2/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว    
ม.2/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง    
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี    
ม.2/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน    
ม.2/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง    
ม.2/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม    
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต    
ม.2/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์    
ม.2/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม    
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ    
ม.2/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร    
ม.2/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว    
ม.2/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์    
ม.2/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น    
ม.2/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.2/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา    
ม.2/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์    
ม.2/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา    
ม.2/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก    
ม.2/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง    
ม.2/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี    
ม.2/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี    
ม.2/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์    
ม.2/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี    
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม    
ม.2/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ    
ม.2/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน    
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่    
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก    
ม.2/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ    
ม.2/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร    
ม.2/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน    
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง    
ม.2/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี    
ม.2/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู    
ม.2/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง    
ม.2/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์    
ม.2/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน    
ม.2/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง    
ม.2/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง    
ม.2/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น    
ม.2/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง    
ม.2/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า    
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง    
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
ม.2/540 09266 เด็กชายกิตติธัช สนิท    
ม.2/541 09270 เด็กหญิงกันต์ฤทัย รัญวาสี    
ม.3/11 08363 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทรักเดช    
ม.3/12 08364 เด็กชายชญานนท์ พลประสิทธิ์    
ม.3/13 08365 เด็กชายชัยวัฒน์ แคนยุกต์    
ม.3/14 08366 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์แสง    
ม.3/15 08367 เด็กชายปฏิภาณ สุรินทร์รัตน์    
ม.3/16 08368 เด็กชายปรเมศวร์ ณ ดำ    
ม.3/17 08369 เด็กชายราเมศวร์ ฮาฟิด    
ม.3/18 08370 เด็กชายศิณรินทร์ ณ พัทลุง    
ม.3/110 08371 เด็กชายกมลพันธ์ จันสุข    
ม.3/112 08373 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยทอง    
ม.3/113 08374 เด็กหญิงฐิติมา สมใจ    
ม.3/115 08376 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุขจีน    
ม.3/116 08377 เด็กหญิงธนวรรณ อั้นซ้าย    
ม.3/118 08379 เด็กหญิงธัญชนิต เมฆประสิทธิ์    
ม.3/119 08380 เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนบัญชา    
ม.3/120 08381 เด็กหญิงเบญญาภา กิ้มห้อง    
ม.3/121 08382 เด็กหญิงพรไพลิน ระวัง    
ม.3/123 08384 เด็กหญิงวิชญาพร ภาสกรกุล    
ม.3/124 08385 เด็กหญิงศศิประภา หลีนะ    
ม.3/125 08386 เด็กหญิงสุนิษา ไชยมณี    
ม.3/126 08906 เด็กชายทศน์พล ภัคเฉย    
ม.3/127 08925 เด็กหญิงอริญชญา ไชยสมิต    
ม.3/22 08388 เด็กชายเฉลิมชัย เลิศวงศ์หัตถ์    
ม.3/24 08391 เด็กชายพงศธร เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.3/27 08394 เด็กชายวัชรินทร์ คงแก้ว    
ม.3/28 08395 เด็กชายเวทิศ ชื่นยินดี    
ม.3/210 08397 เด็กชายศักดินนท์ จับปรั่ง    
ม.3/211 08398 เด็กชายสิทธิเดช แซ่เตียว    
ม.3/212 08399 เด็กชายสุภัทรชัย ทองสาย    
ม.3/213 08400 เด็กชายอธิชนม์ แปลงศรี    
ม.3/214 08401 เด็กชายอนุชิต นุ้ยเร็ต    
ม.3/215 08402 เด็กชายอริญชย์ วินฉ้วน    
ม.3/216 08403 เด็กชายอรินทร์ ชำนาญเกียรติ    
ม.3/217 08396 เด็กหญิงศศธร เชยชื่นจิตร    
ม.3/218 08405 เด็กหญิงกนกรดา ไกรเทพ    
ม.3/219 08406 เด็กหญิงกรรณิกา สิทธิชัย    
ม.3/220 08407 เด็กหญิงกันยรัตน์ รองเดช    
ม.3/221 08410 เด็กหญิงณภัทรไพร ชัยภักดี    
ม.3/222 08411 เด็กหญิงณัฐพร สุริยน    
ม.3/223 08412 เด็กหญิงตรียา แพรกหา    
ม.3/224 08413 เด็กหญิงนันท์นลิน ฝันเซี้ยน    
ม.3/225 08414 เด็กหญิงพรพนิต กลางวัง    
ม.3/226 08415 เด็กหญิงพรพิชชา ทองบัว    
ม.3/227 08416 เด็กหญิงพิมพกานต์ โออินทร์    
ม.3/228 08417 เด็กหญิงภาณุมาศ หนูเหมือน    
ม.3/229 08418 เด็กหญิงวริศรา พรบวรเสถียร    
ม.3/230 08419 เด็กหญิงศศิธร เอ้งฉ้วน    
ม.3/231 08420 เด็กหญิงศศิธร เจือกโว้น    
ม.3/232 08421 เด็กหญิงศิรดา เซ่งสิ้ม    
ม.3/233 08422 เด็กหญิงอนุสรา เก้าเอี้ยน    
ม.3/234 08423 เด็กหญิงอรรวี เพ็งสุขศรี    
ม.3/235 08424 เด็กหญิงอารีรัตน์ สมาธิ    
ม.3/236 08665 เด็กหญิงพรปวีณ์ เจนจิตราวงศ์    
ม.3/237 09260 เด็กหญิงมัทรี จำปา    
ม.3/239 08923 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลวัฒน์    
ม.3/240 08924 เด็กชายปิยวัฒน์ นาคมาตย์    
ม.3/242 08935 เด็กหญิงอลิษา หนูเซ่ง    
ม.3/31 08070 เด็กชายชัยนวัฒน์ อินคีรี    
ม.3/34 08085 เด็กชายอภิวัฒน์ เจี้ยวเห้ง    
ม.3/35 08425 เด็กชายกมลเทพ ชูชื่นจิตร    
ม.3/36 08427 เด็กชายจิติศักดิ์ พรมเพ็ชร    
ม.3/37 08428 เด็กชายณัฐวีร์ สิทธิชัย    
ม.3/310 08431 เด็กชายธนดล ยวนใจ    
ม.3/311 08432 เด็กชายธนบัตร ยางทอง    
ม.3/312 08433 เด็กชายธนพล ราชแสง    
ม.3/313 08434 เด็กชายธันยบูรณ์ โต๊ะน้อย    
ม.3/314 08435 เด็กชายธีรภัทร ชิตแก้ว    
ม.3/315 08436 เด็กชายธีรวุฒิ สีโสภา    
ม.3/316 08437 เด็กชายปรมัย ชูทอง    
ม.3/317 08439 เด็กชายพุฒิธร นุชทองม่วง    
ม.3/320 08442 เด็กชายภูริช หนูแก้ว    
ม.3/321 08444 เด็กชายวราวุฒิ กังงิ่น    
ม.3/323 08447 เด็กชายสิทธิโชติ มะนะโส    
ม.3/324 08448 เด็กชายสุทธิภัทร ส่งศรีจันทร์    
ม.3/325 08449 เด็กชายสุริยา ทองประดับ    
ม.3/326 08450 เด็กชายอมรเทพ บุตรศรี    
ม.3/327 08451 เด็กหญิงขวัญจิรา ชุมหมัด    
ม.3/328 08453 เด็กหญิงณัฐรินี หลงละเลิง    
ม.3/329 08454 เด็กหญิงประภานิช ฤทธิ์ท้วม    
ม.3/330 08455 เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง    
ม.3/331 08456 เด็กหญิงมุทิตา โพธิกุล    
ม.3/332 08457 เด็กหญิงรัญชิดา ช่องชะงัก    
ม.3/333 08458 เด็กหญิงวาสนา ถนอมจิตต์    
ม.3/334 08459 เด็กหญิงสุชัญญา จันสุข    
ม.3/41 08113 เด็กชายบัญญพนต์ โชติกมาศ    
ม.3/45 08462 เด็กชายกิตติพงศ์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/46 08463 เด็กชายจักรพงษ์ ชูสุวรรณ    
ม.3/47 08464 เด็กชายชัยธวัล เกิดแก้ว    
ม.3/48 08465 เด็กชายณัฐวัตร จิตตัง    
ม.3/49 08466 เด็กชายณัฐวุฒิ ยงประเดิม    
ม.3/410 08467 เด็กชายทวิวุฒ ฤทธิ์เดช    
ม.3/411 08468 เด็กชายธนกร คงเมือง    
ม.3/412 08469 เด็กชายธนธน พลมา    
ม.3/413 08471 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช่วย    
ม.3/414 08472 เด็กชายนัทธชัย พูลผล    
ม.3/415 08474 เด็กชายปลายเทพ หนูเนื่อง    
ม.3/416 08475 เด็กชายเปรมากร สุวรรณ์    
ม.3/417 08477 เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดดี    
ม.3/418 08479 เด็กชายภูวเดช คงดี    
ม.3/419 08481 เด็กชายศักรินทร์ นิลวงษ์    
ม.3/420 08484 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุนทราพันธุ์    
ม.3/421 08485 เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสุวรรณ    
ม.3/422 08486 เด็กหญิงชาลิสา เอ่งฉ้วน    
ม.3/423 08487 เด็กหญิงณัฐธิดา พลแสง    
ม.3/424 08488 เด็กหญิงณัฐพร จูห้อง    
ม.3/426 08490 เด็กหญิงประธีรา ลิ้นหล่อ    
ม.3/428 08492 เด็กหญิงสราวดี ศรีสุวรรณ    
ม.3/429 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล    
ม.3/51 08136 เด็กชายกฤชานันท์ น้อยบุดดี    
ม.3/55 08495 เด็กชายกฤษฎากร ปรางหมู่    
ม.3/56 08496 เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉี้ยนเงิน    
ม.3/57 08497 เด็กชายคชวัตร เชาวน์เสฏฐกุล    
ม.3/58 08498 เด็กชายจิรภัทร บุราณรมย์    
ม.3/59 08499 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง    
ม.3/510 08500 เด็กชายธาดา สายัณ    
ม.3/511 08502 เด็กชายธีรเดช จันทสะเร    
ม.3/512 08503 เด็กชายนภสินธุ์ คงเหลือ    
ม.3/513 08504 เด็กชายนันตราช แสงวันลอย    
ม.3/514 08505 เด็กชายปวริศ หนูเมือง    
ม.3/515 08506 เด็กชายปัญญพนต์ หัวหิน    
ม.3/516 08508 เด็กชายยงค์ยุทธ บุญมา    
ม.3/517 08509 เด็กชายวรวิทย์ สวนแก้ว    
ม.3/519 08511 เด็กชายวัฒสันต์ งิ้วจีน    
ม.3/520 08512 เด็กชายวิรัช ดำน้ำ    
ม.3/522 08514 เด็กชายสุธินันท์ ชัยสงคราม    
ม.3/523 08515 เด็กชายอธิพัฒน์ ยิ้มไตรพร    
ม.3/524 08516 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองจันทร์    
ม.3/525 08518 เด็กชายอานนท์ หนงระตะ    
ม.3/526 08519 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สวัสดิ์    
ม.3/528 08521 เด็กหญิงณัฐพร ชุมเชื้อ    
ม.3/530 08523 เด็กหญิงนันท์นภัส ตินรัตน์    
ม.3/531 08524 เด็กหญิงพรทิพย์ ชูสังข์    
ม.3/532 08528 เด็กหญิงสุชานันท์ เอ็งเส็ง    
ม.3/533 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.