calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 170 คน
มา (ตรงเวลา) 127 คน
มา (สาย) 3 คน
ลา 0 คน
ขาด 40 คน
ออกก่อนเวลา 34 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/0  8937 เด็กชายซุลกัมาน ราชามัน   13:20 มา
ม.1/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง 07:37 15:47 มา
ม.1/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์ 07:05 15:52 มา
ม.1/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์ 07:05 15:47 มา
ม.1/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง 07:00 15:47 มา
ม.1/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.1/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ 07:37 15:47 มา
ม.1/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง 07:56 15:47 มา
ม.1/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง 07:33 15:52 มา
ม.1/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี 07:11   มา
ม.1/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด 07:30 15:52 มา
ม.1/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี 07:42 16:00 มา
ม.1/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม 07:53 15:52 มา
ม.1/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่ 06:57 15:54 มา
ม.1/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน 07:36 16:00 มา
ม.1/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี 07:40 15:47 มา
ม.1/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร 07:40 15:52 มา
ม.1/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์ 07:07 15:47 มา
ม.1/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข 06:49 16:00 มา
ม.1/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง 06:44 15:54 มา
ม.1/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี 07:26 15:56 มา
ม.1/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ 07:17 15:51 มา
ม.1/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ 07:24 15:54 มา
ม.1/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ 06:57 15:56 มา
ม.1/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์ 07:02 15:54 มา
ม.1/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง 07:00 15:54 มา
ม.1/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง 07:03 15:54 มา
ม.1/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล 07:11 15:51 มา
ม.1/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์    
ม.1/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง 07:12   มา
ม.1/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน    
ม.1/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม 07:03 15:56 มา
ม.1/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์ 07:16 15:54 มา
ม.1/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง 06:40 15:54 มา
ม.1/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริฐ    
ม.1/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก 07:11 16:00 มา
ม.1/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์ 07:05 15:56 มา
ม.1/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม 07:00 15:17 มา
ม.1/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว 07:09 15:17 มา
ม.1/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์ 07:19 15:18 มา
ม.1/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ 06:48 16:12 มา
ม.1/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น 07:29 16:00 มา
ม.1/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง 06:54 15:47 มา
ม.1/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์ 07:08 15:17 มา
ม.1/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง 07:17   มา
ม.1/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์ 07:13 15:36 มา
ม.1/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร    
ม.1/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์    
ม.1/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง 06:40 16:12 มา
ม.1/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู 06:57 15:17 มา
ม.1/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์ 06:59 15:17 มา
ม.1/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น 07:24 15:17 มา
ม.1/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์ 06:45 16:14 มา
ม.1/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ 07:13   มา
ม.1/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช 07:34 15:19 มา
ม.1/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค 07:01 15:22 มา
ม.1/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส    
ม.1/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง 07:15   มา
ม.1/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน 06:33 15:16 มา
ม.1/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น 06:48 15:16 มา
ม.1/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.1/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม 07:33 15:27 มา
ม.1/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน 07:11 15:16 มา
ม.1/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน 07:11 15:17 มา
ม.1/228 08732 เด็กหญิงปุญช์กนก กลับใหม่    
ม.1/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง 07:24 15:27 มา
ม.1/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย    
ม.1/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.1/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน 07:18 15:17 มา
ม.1/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ    
ม.1/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง 07:15 15:19 มา
ม.1/235 08739 เด็กหญิงหทัยทิพย์ โดยประสงค์    
ม.1/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ 07:33 15:27 มา
ม.1/238 08390 เด็กชายทวีศักดิ์ แก้วสร    
ม.1/239 08378 เด็กหญิงธนิษฐา ถิรนิธิกร    
ม.1/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด    
ม.1/31 08741 เด็กชายกิตติธัช จันดี    
ม.1/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว 07:18   มา
ม.1/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน 07:00 15:12 มา
ม.1/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว 07:16 15:24 มา
ม.1/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช 06:34 15:12 มา
ม.1/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต 06:45 15:20 มา
ม.1/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน 07:25 15:20 มา
ม.1/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง    
ม.1/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง 07:23 15:20 มา
ม.1/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์ 07:23 16:06 มา
ม.1/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง    
ม.1/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร 06:58   มา
ม.1/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร 07:00 15:24 มา
ม.1/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู 07:10   มา
ม.1/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ 07:19 15:21 มา
ม.1/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว 07:10 15:21 มา
ม.1/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม 07:39 15:21 มา
ม.1/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์ 07:26 15:21 มา
ม.1/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.1/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก 07:34   มา
ม.1/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.1/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล 07:36 15:22 มา
ม.1/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล 06:41 15:14 มา
ม.1/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว 06:44 15:56 มา
ม.1/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง 07:31   มา
ม.1/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ 07:19 15:14 มา
ม.1/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์ 07:20   มา
ม.1/410 08767 เด็กชายนันทวุฒิ ชัยเพชร    
ม.1/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม 07:54 15:27 มา
ม.1/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี 07:39 15:14 มา
ม.1/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม 07:17 15:43 มา
ม.1/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์ 07:19   มา
ม.1/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน 07:33 15:14 มา
ม.1/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง 07:29 15:22 มา
ม.1/417 08774 เด็กชายศุภวิชญ์ เรืองโรจน์    
ม.1/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม 07:20 15:56 มา
ม.1/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย   15:20 มา
ม.1/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต 06:48   มา
ม.1/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์ 07:31 15:11 มา
ม.1/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม 07:47   มา
ม.1/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน 07:32   มา
ม.1/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.1/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.1/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ 06:39 15:09 มา
ม.1/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร 06:49 15:09 มา
ม.1/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว 07:29   มา
ม.1/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์ 07:32   มา
ม.1/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น 07:29 15:10 มา
ม.1/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ 07:54   มา
ม.1/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา 07:27 15:10 มา
ม.1/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์ 06:48   มา
ม.1/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา    
ม.1/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์ 07:42   มา
ม.1/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก 07:20   มา
ม.1/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง 07:47   มา
ม.1/438 08859 เด็กชายธีรพงษ์ สุขุม 07:40   มา
ม.1/438 08927 เด็กชายธีรพัฒน์ คงอินทร์    
ม.1/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี 07:02   มา
ม.1/52 08796 เด็กชายกิตติเดช ทับเที่ยง    
ม.1/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี 07:16 15:19 มา
ม.1/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์ 07:13 15:19 มา
ม.1/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี    
ม.1/56 08800 เด็กชายคุณานนต์ สร้างโพธิ์    
ม.1/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง 07:20 15:18 มา
ม.1/58 08802 เด็กชายชนชล ศรีสุข    
ม.1/59 08803 เด็กชายชาญณรงค์ กลับวุ่น    
ม.1/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี 07:33   มา
ม.1/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม 06:41 15:20 มา
ม.1/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ 07:15   มา
ม.1/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน    
ม.1/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.1/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่ 06:59 15:56 มา
ม.1/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม 07:43 15:22 มา
ม.1/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก 07:34 15:19 มา
ม.1/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ 06:44 15:56 มา
ม.1/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร 07:22 15:21 มา
ม.1/520 08814 เด็กชายรพีภัทร บัวศรี    
ม.1/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน 07:40 15:21 มา
ม.1/522 08816 เด็กชายสุรเดช เนียวย้อย    
ม.1/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน   15:22 มา
ม.1/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง 07:06 15:19 มา
ม.1/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี    
ม.1/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว 07:40 15:19 มา
ม.1/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู 07:44 15:20 มา
ม.1/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง 07:24 15:19 มา
ม.1/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์ 07:06 15:20 มา
ม.1/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน 07:44 15:20 มา
ม.1/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง    
ม.1/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง    
ม.1/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น    
ม.1/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง 07:33 15:21 มา
ม.1/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า 07:40 15:19 มา
ม.1/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี 07:32 15:27 มา
ม.1/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง 07:39 15:22 มา
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.