calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 159 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 159 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.1/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง    
ม.1/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์    
ม.1/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์    
ม.1/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง    
ม.1/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.1/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ    
ม.1/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง    
ม.1/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.1/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี    
ม.1/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด    
ม.1/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.1/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม    
ม.1/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่    
ม.1/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน    
ม.1/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี    
ม.1/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร    
ม.1/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์    
ม.1/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.1/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง    
ม.1/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี    
ม.1/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ    
ม.1/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ    
ม.1/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ    
ม.1/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์    
ม.1/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง    
ม.1/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง    
ม.1/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล    
ม.1/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์    
ม.1/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.1/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน    
ม.1/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม    
ม.1/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์    
ม.1/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง    
ม.1/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริฐ    
ม.1/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก    
ม.1/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์    
ม.1/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม    
ม.1/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว    
ม.1/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์    
ม.1/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ    
ม.1/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.1/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง    
ม.1/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์    
ม.1/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง    
ม.1/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์    
ม.1/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร    
ม.1/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์    
ม.1/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง    
ม.1/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู    
ม.1/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์    
ม.1/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น    
ม.1/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.1/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์    
ม.1/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช    
ม.1/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค    
ม.1/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส    
ม.1/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง    
ม.1/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน    
ม.1/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น    
ม.1/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.1/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม    
ม.1/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน    
ม.1/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน    
ม.1/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง    
ม.1/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย    
ม.1/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.1/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน    
ม.1/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ    
ม.1/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง    
ม.1/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ    
ม.1/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด    
ม.1/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.1/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว    
ม.1/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน    
ม.1/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว    
ม.1/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช    
ม.1/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต    
ม.1/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.1/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง    
ม.1/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง    
ม.1/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.1/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง    
ม.1/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร    
ม.1/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร    
ม.1/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.1/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ    
ม.1/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว    
ม.1/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม    
ม.1/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์    
ม.1/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.1/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.1/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.1/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล    
ม.1/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล    
ม.1/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว    
ม.1/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง    
ม.1/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.1/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.1/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.1/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี    
ม.1/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.1/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์    
ม.1/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน    
ม.1/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง    
ม.1/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม    
ม.1/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.1/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต    
ม.1/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์    
ม.1/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม    
ม.1/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.1/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.1/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.1/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ    
ม.1/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร    
ม.1/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว    
ม.1/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์    
ม.1/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น    
ม.1/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ    
ม.1/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา    
ม.1/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์    
ม.1/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา    
ม.1/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์    
ม.1/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก    
ม.1/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง    
ม.1/438 08859 เด็กชายธีรพงษ์ สุขุม    
ม.1/438 08927 เด็กชายธีรพัฒน์ คงอินทร์    
ม.1/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี    
ม.1/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี    
ม.1/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์    
ม.1/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี    
ม.1/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.1/58 08802 เด็กชายชนชล ศรีสุข    
ม.1/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.1/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม    
ม.1/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ    
ม.1/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน    
ม.1/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.1/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่    
ม.1/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.1/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก    
ม.1/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ    
ม.1/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร    
ม.1/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน    
ม.1/522 08816 เด็กชายสุรเดช เนียวย้อย    
ม.1/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.1/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง    
ม.1/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี    
ม.1/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.1/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู    
ม.1/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง    
ม.1/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์    
ม.1/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน    
ม.1/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง    
ม.1/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง    
ม.1/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น    
ม.1/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง    
ม.1/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า    
ม.1/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.1/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.