calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
นักเรียนทั้งหมด 160 คน
มา (ตรงเวลา) 124 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 36 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.2/11 08671 เด็กชายกฤษณ์ธนชัย เอ็กต๋อง 07:34   มา
ม.2/12 08672 เด็กชายคณิสรณ์ แสงศรีจันทร์ 07:01   มา
ม.2/13 08673 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร ตันติเอกรัตน์ 07:13   มา
ม.2/14 08674 เด็กชายเดชาวัต ชาวเวียง 07:00   มา
ม.2/15 08675 เด็กชายทัชณา มาปากลัด    
ม.2/16 08676 เด็กชายธนพล ด้วงชาญ 07:04   มา
ม.2/17 08677 เด็กชายนนทกานต์ ขวัญเมือง 07:37   มา
ม.2/18 08678 เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง    
ม.2/19 08679 เด็กชายปรเมศวร์ บัวศรี 06:22   มา
ม.2/110 08680 เด็กชายพฤติพงศ์ คุ้มรอด 07:08   มา
ม.2/111 08681 เด็กชายภานุวัฒน์ จุฬามณี    
ม.2/112 08682 เด็กชายยุทธจักร เที่ยงธรรม 07:10   มา
ม.2/113 08683 เด็กชายศตวรรษ ลุ้งใหญ่ 06:33   มา
ม.2/114 08684 เด็กชายศรัณย์ภัทร ดีวัน 07:25   มา
ม.2/115 08685 เด็กชายศักดายุทธ ฉิมพลี 07:47   มา
ม.2/116 08686 เด็กชายศุภณัฐ ถาวร 07:36   มา
ม.2/117 08687 เด็กชายสุเมธ นิเรียงรัมย์ 07:14   มา
ม.2/118 08688 เด็กชายอัครวิทย์ สุขโข    
ม.2/119 08689 เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง 06:55   มา
ม.2/120 08690 เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี 07:28   มา
ม.2/121 08691 เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ 07:39   มา
ม.2/122 08692 เด็กหญิงธรัฐถา ขันติ 07:17   มา
ม.2/123 08693 เด็กหญิงเนตรนภิส คงตำหนิ 06:57   มา
ม.2/124 08694 เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์ 07:33   มา
ม.2/125 08695 เด็กหญิงพรศิลป์ ดำทอง 06:48   มา
ม.2/126 08696 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หลงละเลิง 06:59   มา
ม.2/127 08697 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล 07:24   มา
ม.2/128 08698 เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์ 07:44   มา
ม.2/129 08699 เด็กหญิงรุจิพร แก้วยัง    
ม.2/130 08700 เด็กหญิงลักขิกา โกเอี้ยน 06:58   มา
ม.2/131 08701 เด็กหญิงสรัญญา นวลสม 06:59   มา
ม.2/132 08702 เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์ 07:17   มา
ม.2/133 08703 เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง 07:24   มา
ม.2/134 08704 เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ 07:06   มา
ม.2/135 08765 เด็กชายธนทัต คืนตัก 07:04   มา
ม.2/136 08916 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์ 07:09   มา
ม.2/21 08705 เด็กชายกฤตนัย ชูชุม 07:07   มา
ม.2/22 08706 เด็กชายจักริน ชุมแก้ว 06:57   มา
ม.2/23 08707 เด็กชายเจตวีร์ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/24 08708 เด็กชายธนกฤต คำรพ 06:38   มา
ม.2/25 08709 เด็กชายธนทรัพย์ ดำปิ่น    
ม.2/26 08710 เด็กชายธีรพงศ์ เกื้อบุญส่ง 07:12   มา
ม.2/27 08711 เด็กชายปิยะภัทร คงสงค์ 07:10   มา
ม.2/28 08712 เด็กชายพสธร นุชม่วง 06:42   มา
ม.2/29 08713 เด็กชายภูตะวัน รอดจันทร์ 06:51   มา
ม.2/210 08714 เด็กชายยศพล ปางวัชรากร 07:30   มา
ม.2/211 08715 เด็กชายยุทธนา เสณีย์ 07:44   มา
ม.2/212 08716 เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยทอง 06:48   มา
ม.2/213 08717 เด็กชายวรวิช เทียมชู 06:44   มา
ม.2/214 08718 เด็กชายสิทธิพล พงษ์แพทย์ 07:01   มา
ม.2/215 08719 เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น 07:28   มา
ม.2/216 08720 เด็กชายอรุณตะวัน สุทธิธรรมานนท์    
ม.2/217 08721 เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ 07:17   มา
ม.2/218 08722 เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช 07:47   มา
ม.2/219 08723 เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค 07:04   มา
ม.2/220 08724 เด็กหญิงณชนก จันทร์ใส 07:25   มา
ม.2/221 08725 เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง 07:44   มา
ม.2/222 08726 เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน 06:58   มา
ม.2/223 08727 เด็กหญิงธนพร หนูแป้น 06:37   มา
ม.2/224 08728 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี    
ม.2/225 08729 เด็กหญิงนภัสสร ไทรงาม 07:41   มา
ม.2/226 08730 เด็กหญิงปิ่นฤดี เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/227 08731 เด็กหญิงปิ่นฤทัย เอ้งฉ้วน 07:28   มา
ม.2/229 08733 เด็กหญิงพิชชาภา แซ่อึ่ง 07:28   มา
ม.2/230 08734 เด็กหญิงพิมพิศา คำอ้าย 06:49   มา
ม.2/231 08735 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วกูล    
ม.2/232 08736 เด็กหญิงยศวดี เพ็ชรอิน 07:08   มา
ม.2/233 08737 เด็กหญิงรังสิมา พ่วงศิริ 07:41   มา
ม.2/234 08738 เด็กหญิงวรรณกานต์ เถนว่อง 07:47   มา
ม.2/236 08740 เด็กหญิงอารียา อีโสะ 07:08   มา
ม.2/237 08389 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมสาลี    
ม.2/238 08939 เด็กชายภูวนัย จิตรา    
ม.2/240 08936 เด็กชายเอกวิสุทธิ์ ทองเกิด 07:31   มา
ม.2/241 08937 เด็กชายซุลกะมาน ราชามัน    
ม.2/32 08742 เด็กชายเขษมศักดิ์ จันทร์แก้ว 07:18   มา
ม.2/33 08743 เด็กชายชนาธิป ยิ้นเสน 06:58   มา
ม.2/34 08744 เด็กชายฐิติกร คงแก้ว 06:59   มา
ม.2/35 08745 เด็กชายธนวินท์ นครราช 06:15   มา
ม.2/36 08746 เด็กชายนพวัฒน์ ขุนไพชิต 06:44   มา
ม.2/37 08747 เด็กชายปิยะพงษ์ คำอ่อน    
ม.2/38 08748 เด็กชายพงศภัค ตั่นเล่ง 06:35   มา
ม.2/39 08749 เด็กชายพลวัฒน์ อั้นทอง 07:10   มา
ม.2/310 08750 เด็กชายวีระกิตติ์ กิตยาปฐมพงศ์    
ม.2/311 08751 เด็กชายสรธร เซ่งย่อง 07:28   มา
ม.2/312 08752 เด็กชายอชิตะ ยิ้มไตรพร 07:13   มา
ม.2/313 08753 เด็กหญิงกัญญรัตน์ กำจร 06:41   มา
ม.2/314 08754 เด็กหญิงชฏาพร ทองชู    
ม.2/315 08755 เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ 07:05   มา
ม.2/316 08756 เด็กหญิงปัญญาพร ขันแกล้ว 07:03   มา
ม.2/317 08757 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เศษสม 07:10   มา
ม.2/318 08758 เด็กหญิงสรสิธา สัญวงศ์ 07:28   มา
ม.2/319 08926 เด็กหญิงกนกพร ซุ้นสั้น    
ม.2/41 08438 เด็กชายปรียาศักดิ์ วงศมาก    
ม.2/42 08759 เด็กชายกายวุธ นาคมนต์    
ม.2/43 08760 เด็กชายจักรภัทร ชาญทะเล 07:39   มา
ม.2/44 08761 เด็กชายจิระศักดิ์ โกศล 06:26   มา
ม.2/45 08762 เด็กชายชนะชัย แซ่ลิ่ว 06:43   มา
ม.2/46 08763 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตัง 07:20   มา
ม.2/47 08764 เด็กชายถาวร กังแฮ    
ม.2/49 08766 เด็กชายนวมินทร์ ช่วยสงค์    
ม.2/411 08768 เด็กชายปณพนต์ ทองเต็ม    
ม.2/412 08769 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนศรี 07:14   มา
ม.2/413 08770 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสงคราม    
ม.2/414 08771 เด็กชายภูริณัฐ สัญวงษ์ 06:27   มา
ม.2/415 08772 เด็กชายยศกฤต นาดอน 06:59   มา
ม.2/416 08773 เด็กชายศิวกร แสงประจง 07:42   มา
ม.2/418 08775 เด็กชายศุภษร รัตคาม 06:55   มา
ม.2/419 08776 เด็กชายสราวุฒิ พลชัย    
ม.2/420 08777 เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคต 06:38   มา
ม.2/421 08778 เด็กหญิงกรองทอง จูเทศน์ 07:21   มา
ม.2/422 08779 เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนน้อม 07:42   มา
ม.2/423 08780 เด็กหญิงจีรนันท์ กว้องสัน    
ม.2/424 08781 เด็กหญิงฐาฑิตา เรืองทองเมือง    
ม.2/425 08782 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุฒเจริญ    
ม.2/426 08783 เด็กหญิงนัทธมน ทะนะ 06:32   มา
ม.2/427 08784 เด็กหญิงปนัดดา บริวาร 06:38   มา
ม.2/428 08785 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เหลี่ยว 07:29   มา
ม.2/429 08786 เด็กหญิงพัชราภา สังข์พราหมณ์ 07:01   มา
ม.2/430 08787 เด็กหญิงภัทร์นฤน ซุ้นสั้น 07:34   มา
ม.2/431 08788 เด็กหญิงภารวี เพ็ชรสิริ 06:59   มา
ม.2/432 08789 เด็กหญิงรัชรินทร์ วงศ์ศิลา 07:46   มา
ม.2/433 08790 เด็กหญิงวนิดา เข็มจันทร์ 06:37   มา
ม.2/434 08791 เด็กหญิงศิรณัฐ วงศิลา 07:41   มา
ม.2/435 08792 เด็กหญิงสาวิตรี ศุภพันธ์ 07:18   มา
ม.2/436 08793 เด็กหญิงสุไชยณี ตุ้งติก 07:09   มา
ม.2/437 08794 เด็กหญิงสุภัสสรา สังข์ทอง 07:14   มา
ม.2/438 08393 เด็กชายวงศธร เทพศรี    
ม.2/51 08795 เด็กชายก้องกิดากร หวังหลี 06:55   มา
ม.2/53 08797 เด็กชายเกียรติภูมิ วันมณี 07:13   มา
ม.2/54 08798 เด็กชายคณิศร เต็มรักษ์ 07:02   มา
ม.2/55 08799 เด็กชายคมกริช คงดี 07:00   มา
ม.2/57 08801 เด็กชายจิรภัทร จันทร์ทอง    
ม.2/510 08804 เด็กชายณัฐวริศร์ ยงศรี    
ม.2/511 08805 เด็กชายธนกร รักเนียม 06:58   มา
ม.2/512 08806 เด็กชายธนนันท์ บุตรจำรวญ 06:44   มา
ม.2/513 08807 เด็กชายธนากร เอ้งฉ้วน 06:55   มา
ม.2/514 08808 เด็กชายนัทธพงศ์ สมสงค์    
ม.2/515 08809 เด็กชายนัทวิทย์ เฉ่งไล่ 06:43   มา
ม.2/516 08810 เด็กชายนุกูล ทองชุม    
ม.2/517 08811 เด็กชายพิชยะ นนทก 07:14   มา
ม.2/518 08812 เด็กชายพีระพนธ์ ทองโอ 06:43   มา
ม.2/519 08813 เด็กชายมาโนชญ์ ณ นคร 07:41   มา
ม.2/521 08815 เด็กชายวีรภัทร ชูเอน 07:19   มา
ม.2/523 08817 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จอมประโคน    
ม.2/524 08818 เด็กหญิงเจนจิรา จีนเมือง 07:31   มา
ม.2/525 08819 เด็กหญิงชลธิชา รัตนบุรี 07:31   มา
ม.2/526 08820 เด็กหญิงชลธิชา แซ่โง้ว    
ม.2/527 08821 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู 07:17   มา
ม.2/528 08822 เด็กหญิงนูรีตา หนูคง 07:40   มา
ม.2/529 08823 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ พลประสิทธิ์ 07:03   มา
ม.2/530 08824 เด็กหญิงแพรวพรรณวดี รอดคืน 07:33   มา
ม.2/531 08825 เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง 07:37   มา
ม.2/532 08826 เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วฉาง 06:54   มา
ม.2/533 08827 เด็กหญิงวนาลี กลับวุ่น 07:33   มา
ม.2/534 08828 เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง 07:29   มา
ม.2/535 08829 เด็กหญิงอรจิรา แก้วเก้า 07:27   มา
ม.2/536 08930 เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงศรี    
ม.2/537 08896 เด็กหญิงปัญญพร จูห้อง 07:41   มา
ม.2/538 09259 เด็กหญิงสกุลวดี ควนสม    
ม.2/539 08392 เด็กชายภูชิต ปานพงศ์    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.