calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 165 คน
มา (ตรงเวลา) 143 คน
มา (สาย) 1 คน
ลา 0 คน
ขาด 21 คน
ออกก่อนเวลา 33 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.3/11 08003 เด็กชายกฤตพร รองพล 07:04 15:19 มา
ม.3/12 08004 เด็กชายก้องกิดากร แก้วกล้า 07:19 16:16 มา
ม.3/13 08005 เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ 07:35 15:31 มา
ม.3/14 08006 เด็กชายจิรเมธ หมุนแทน 07:32 15:19 มา
ม.3/15 08007 เด็กชายจิรายุทธิ์ แซ่จิ้ว 07:04 16:27 มา
ม.3/16 08008 เด็กชายชัยวัฒน์ รอดสวัสดิ์ 07:22 15:19 มา
ม.3/17 08009 เด็กชายปรมินทร์ สายทองแท้ 07:01 15:19 มา
ม.3/18 08010 เด็กชายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล 06:41 16:35 มา
ม.3/19 08011 เด็กชายวิศิษฎ์ ทองไชย 07:11   มา
ม.3/110 08012 เด็กชายศุภกฤต ชูจำ 07:34 15:19 มา
ม.3/111 08013 เด็กชายสันติสุข สมาธิ 07:32 15:22 มา
ม.3/112 08014 เด็กหญิงจิรภิญญา สุกรี   15:40 มา
ม.3/113 08015 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วละเอียด 07:46 15:40 มา
ม.3/115 08018 เด็กหญิงบุษยทิพย์ คงพิทักษ์ 06:56 16:27 มา
ม.3/116 08020 เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์    
ม.3/117 08021 เด็กหญิงประกัญญา พลประสิทธิ์ 07:45 16:27 มา
ม.3/118 08022 เด็กหญิงปาริชาติ แก้วรักษ์ 07:32 15:40 มา
ม.3/119 08023 เด็กหญิงมณีวรรณ รักเครือ 06:57 15:39 มา
ม.3/120 08024 เด็กหญิงรสสุคนธ์ แซ่เอียบ    
ม.3/122 08026 เด็กหญิงวาสิตา คงผอม 07:27   มา
ม.3/123 08027 เด็กหญิงวิมลนา สุขขัน 06:56 15:40 มา
ม.3/124 08028 เด็กหญิงสุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล 07:13 16:35 มา
ม.3/125 08653 เด็กหญิงมัททรี ดิสโร    
ม.3/21 08029 เด็กชายกฤษกร ธนาลัทธกุล 07:16 15:28 มา
ม.3/22 08030 เด็กชายณภัทร ทองแจ้ง 07:25   มา
ม.3/23 08031 เด็กชายณัฐชนน สินรัตนกุล    
ม.3/24 08032 เด็กชายณัฐพงศ์ นุ้ยขาว 07:16 15:19 มา
ม.3/26 08034 เด็กชายปัญจพล มากจันทร์ 07:54 15:58 มา
ม.3/27 08035 เด็กชายพลพล ปานยัง    
ม.3/28 08036 เด็กชายวัฒนศักดิ์ หนูนุ่ม 07:25   มา
ม.3/29 08037 เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่ล้อ 07:34 15:49 มา
ม.3/210 08038 เด็กชายสันต์ภพ สมาธิ 07:26   มา
ม.3/211 08039 เด็กชายสาธิต ส่งเสริม    
ม.3/212 08040 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ฉุ้นย่อง    
ม.3/213 08041 เด็กชายอัครเอก จันเพชร์    
ม.3/215 08043 เด็กหญิงกชามาส จันทร์ทิวานนท์ 07:48 15:35 มา
ม.3/216 08044 เด็กหญิงกรกมล คลังทอง 07:14 15:34 มา
ม.3/217 08045 เด็กหญิงกัญฑิตา ไพบูลย์ 07:01 15:35 มา
ม.3/218 08046 เด็กหญิงณัฐกานต์ โอคี่ 07:27 15:37 มา
ม.3/219 08047 เด็กหญิงทิพย์ธิดา นพคุณ 07:09 15:28 มา
ม.3/220 08048 เด็กหญิงเนตรชนก ศรีสมบัติ 06:44 15:35 มา
ม.3/221 08049 เด็กหญิงเบญจพร นวลสุวรรณ 07:13 15:25 มา
ม.3/222 08050 เด็กหญิงปรางฉัตร คชาโภชน์ 07:18 16:26 มา
ม.3/223 08051 เด็กหญิงปิยดา เกลี้ยงเกื้อ 07:29 15:37 มา
ม.3/224 08052 เด็กหญิงพรศิริ ชัยวิเศษ 07:00 15:37 มา
ม.3/225 08053 เด็กหญิงเพ็ญลดา ทองฤทธิ์ 07:45 16:52 มา
ม.3/226 08054 เด็กหญิงมนติกานต์ ช่วยดำ 07:06 15:34 มา
ม.3/227 08055 เด็กหญิงยีเหล็ง ติง 07:16 16:51 มา
ม.3/228 08056 เด็กหญิงลลิตา คงรักษ์ 07:31   มา
ม.3/229 08057 เด็กหญิงวิชญาพร อักษรกาญจน์ 07:40   มา
ม.3/230 08058 เด็กหญิงศิรินันท์ สั้นเต้ง 07:23 16:52 มา
ม.3/231 08059 เด็กหญิงสลิลลา อาภรณ์ศรี 08:00 15:37 มา
ม.3/232 08060 เด็กหญิงอภัยพิมพ์ บุญตรัตน์ 07:28 15:25 มา
ม.3/233 08061 เด็กหญิงอรัญญา หนูซำ 07:48 15:37 มา
ม.3/234 08062 เด็กหญิงอริสา พานิช 07:18 16:36 มา
ม.3/235 08063 เด็กหญิงอารดา จันสุข 07:11 16:36 มา
ม.3/236 08064 เด็กหญิงอารีรัตน์ ฤทธิ์เดชา 07:09 17:43 มา
ม.3/238 08630 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริรัตน์    
ม.3/239 08362 เด็กหญิงศศิริน ศิลาสิทธิ์ 06:44 15:34 มา
ม.3/240 08664 เด็กชายชโยดม เครือสุข 07:42 15:28 มา
ม.3/31 07679 นายทวีวัฒน์ ตั้นเจว 07:38   มา
ม.3/32 08065 เด็กชายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.3/33 08066 เด็กชายคมสัน โสมงคล 06:47   มา
ม.3/34 08067 เด็กชายจิรสิน หยีเส็นเบ็ญละ 07:50   มา
ม.3/35 08069 เด็กชายชลธาร กาญจนะ 07:50   มา
ม.3/36 08071 เด็กชายณัฐกิตติ์ ชิตชลธาร    
ม.3/38 08074 เด็กชายเดชิษฐ์ ชูแก้ว 07:26   มา
ม.3/39 08076 เด็กชายพัธดนย์ ทองขาว 07:50   มา
ม.3/310 08079 เด็กชายภูวไนย นพวงศ์ 07:31   มา
ม.3/311 08080 เด็กชายวิวัฒน์ สมสู่    
ม.3/312 08081 เด็กชายวีรวัฒน์ ปะดูกา 07:28   มา
ม.3/313 08082 เด็กชายศุภกฤต ลุกเซ็น 07:26   มา
ม.3/314 08084 เด็กชายสนธยา หอมหวน 07:07   มา
ม.3/315 08086 เด็กหญิงจุฑามาศ ตะหมัง 07:20   มา
ม.3/316 08087 เด็กหญิงชุติมา ท่าจีน    
ม.3/318 08090 เด็กหญิงธิดาวรรณ จูฮุ้ง 07:31   มา
ม.3/319 08091 เด็กหญิงนราพร ทองโอ 07:41 15:31 มา
ม.3/320 08092 เด็กหญิงเนติมา เกลี้ยงแก้ว 06:55   มา
ม.3/321 08093 เด็กหญิงเบญจมาศ รักใหม่ 06:51   มา
ม.3/322 08094 เด็กหญิงปานทิพย์ พริกชูผล    
ม.3/323 08096 เด็กหญิงศุภาวรรณ เทพหยอม 07:06   มา
ม.3/324 08097 เด็กหญิงสุจรรยา จงจิตร 06:55   มา
ม.3/325 08098 เด็กหญิงสุนันทา รองเมือง 07:20   มา
ม.3/326 08100 เด็กหญิงอัญชิสา คนเที่ยง 07:33   มา
ม.3/327 08361 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยงคฺประเดิม 06:54   มา
ม.3/42 08102 เด็กชายกิตตินันท์ ทองหนูเอียด 06:51 15:17 มา
ม.3/43 08103 เด็กชายกิตติพร ปั้นทอง 07:14 15:28 มา
ม.3/44 08104 เด็กชายครรชิต หมันแหละ 07:29 15:36 มา
ม.3/45 08105 เด็กชายจีรวัฒน์ นาสมจิตต์ 06:46 15:27 มา
ม.3/46 08106 เด็กชายเจษฎากร ชูเกิด 07:33 15:26 มา
ม.3/47 08107 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลีวิริยะพันธุ์ 07:42   มา
ม.3/48 08108 เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์ธรรม 07:27 15:19 มา
ม.3/410 08110 เด็กชายธนนนธ์ ชูเวท 06:57   มา
ม.3/412 08112 เด็กชายนพรัตน์ แก้วคง 07:33 15:16 มา
ม.3/414 08114 เด็กชายพนมกร ชิดเชื้อ 07:13 15:15 มา
ม.3/416 08116 เด็กชายเพชรประสิทธิ์ ชิตแก้ว 07:41 15:20 มา
ม.3/418 08118 เด็กชายรพีภัทร จิหละ 07:36 15:19 มา
ม.3/419 08119 เด็กชายวุฒิชัย ศรีประสิทธิ์    
ม.3/420 08120 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ผ่าพูล    
ม.3/421 08121 เด็กชายศิรศักดิ์ สีหนู 06:54 15:19 มา
ม.3/422 08122 เด็กชายศุภณัฐ เฉ่งไล่ 07:09 15:28 มา
ม.3/426 08126 เด็กชายอธิวัฒน์ ไกรเทพ 07:23 15:20 มา
ม.3/427 08127 เด็กหญิงกรวรรณ แก้วสะอาด 06:44 15:17 มา
ม.3/428 08128 เด็กหญิงชนิตสิรี ชูช่วย 07:51 15:32 มา
ม.3/430 08130 เด็กหญิงบุศราวดี ทองสกุล 07:19   มา
ม.3/431 08131 เด็กหญิงปวีณ์นุช สุขศรี 07:21 15:15 มา
ม.3/432 08132 เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วเก้า 07:18 15:32 มา
ม.3/433 08133 เด็กหญิงมนต์นภา แก้วกำเหนิด 08:00   มา
ม.3/434 08360 นายจิรศักดิ์ อรรถชัยยะ 07:07 15:20 มา
ม.3/446 08660 เด็กหญิงศิริวิภรณ์ ซุ้นจิ้ว 06:48   มา
ม.3/447 08669 เด็กหญิงสิรีธร บัวเพชร์ 07:56 15:36 มา
ม.3/51 08135 เด็กชายกรวิทย์ ท่าจีน 07:02 16:09 มา
ม.3/55 08139 เด็กชายชนาธิป ส่งภาระ 07:15 15:14 มา
ม.3/57 08141 เด็กชายชาคริต พานิชกุล 07:26 15:43 มา
ม.3/511 08145 เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์ลดารมย์ 06:29 15:12 มา
ม.3/512 08146 เด็กชายพีรธัช พูมเมฆ 06:19 15:13 มา
ม.3/514 08148 เด็กชายวรวุฒิ ยี่หลัก 07:29 15:14 มา
ม.3/515 08149 เด็กชายศรัณย์ ชูจิต 07:00   มา
ม.3/516 08150 เด็กชายศราวุธ คงที่ 07:47 16:08 มา
ม.3/517 08151 เด็กชายศิวกร อนิลอนันท์ 07:48 15:13 มา
ม.3/518 08152 เด็กชายศุภชัย หนูจันทร์ 07:06 15:36 มา
ม.3/519 08153 เด็กชายสุฐีระพง มุกดา 07:47 16:08 มา
ม.3/520 08154 เด็กชายสุรศักดิ์ เรืองยศ 07:42   มา
ม.3/521 08155 เด็กชายฮามรัฐ จันทร์เซ่ง 07:47 15:36 มา
ม.3/523 08157 เด็กหญิงกัญญ์วรา ช่วยธานี    
ม.3/524 08158 เด็กหญิงกุลยา ฟองงาม 07:45   มา
ม.3/525 08159 เด็กหญิงปาริชาต หาญยิ่ง 07:26   มา
ม.3/526 08160 เด็กหญิงพรพิมล เพชรรัตน์ 07:02 15:17 มา
ม.3/529 08163 เด็กหญิงวิชิดา เพชรรัตน์ 07:43   มา
ม.3/530 08164 เด็กหญิงสิริยากร สามารถ 07:17   มา
ม.3/531 08165 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ โสะหาบ 07:31   มา
ม.3/532 08166 เด็กหญิงสุพรรณษา คงแก้ว 07:02 15:17 มา
ม.3/533 08167 เด็กหญิงอภัสรา ศรีปรางค์ 07:02 15:17 มา
ม.3/534 08168 เด็กหญิงอลีนา แอโสะ 07:31   มา
ม.3/535 08938 เด็กชายอมรภัทกิตติ์ ส่งศรี 07:42   มา
ม.3/543 08661 เด็กหญิงทักษภร สมสงค์ 07:22   มา
ม.3/61 08169 เด็กชายกณวรรธน์ เรืองเดช    
ม.3/62 08170 เด็กชายกฤษฎา ยิ่งสุข 07:28 15:03 มา
ม.3/63 08171 เด็กชายก้องภพ ช่วยขาว 07:35   มา
ม.3/64 08172 เด็กชายตะวันทอแสง แสวงรัตน์ 07:19 15:06 มา
ม.3/66 08174 เด็กชายธีรภัทร์ ชัยเพชร 07:26 15:17 มา
ม.3/67 08175 เด็กชายปวิวัตร พิศุทธิศักดิ์ 07:55 15:03 มา
ม.3/69 08177 เด็กชายยุทธนา นิลละออ 07:22 15:06 มา
ม.3/611 08179 เด็กชายวรณ รัตตมณี 07:28 15:13 มา
ม.3/612 08180 เด็กชายวิรสิทธิ์ บุญเจริญ 07:52   มา
ม.3/613 08181 เด็กชายศราวุฒิ ทวยบุตร    
ม.3/614 08182 เด็กชายศักดิ์เลิศ วิ่นฉ้วน 07:44 15:03 มา
ม.3/615 08183 เด็กชายสรศักดิ์ ทองอ่อน 07:50 15:06 มา
ม.3/616 08184 เด็กชายสิทธินนท์ เซ่งซื่อ 07:19   มา
ม.3/618 08186 เด็กชายอดิเทพ ดำมีศรี    
ม.3/619 08187 เด็กชายเอกรินทร์ ซุ่นสั้น 07:46 15:04 มา
ม.3/620 08188 เด็กชายฮันวา ยุเด็น 07:40 15:05 มา
ม.3/621 08189 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วยเมือง 07:08   มา
ม.3/622 08190 เด็กหญิงกิตติมา ยี่เส้ง 07:20   มา
ม.3/623 08191 เด็กหญิงชวัลรัตน์ ติณโสภารัตน์ 07:26   มา
ม.3/624 08192 เด็กหญิงพรชิตา เพ็ชรประสิทธิ์ 07:06   มา
ม.3/626 08194 เด็กหญิงพิมลพร ช่วยสงค์ 07:25 15:17 มา
ม.3/627 08195 เด็กหญิงมณีวรรณ ซุ้นสั้น    
ม.3/629 08197 เด็กหญิงฤชากร ทวิสุวรรณ 07:43   มา
ม.3/630 08198 เด็กหญิงสิริวิมล ฤทธิเดช 07:45   มา
ม.3/632 08200 เด็กหญิงอรกัญญา พูลสมบัติ 07:06   มา
ม.3/633 08201 เด็กหญิงอลิชา ด่านสร้อย 07:33   มา
ม.3/634 08202 เด็กหญิงอัฐภิญญา หมันแหละ 07:29   มา
ม.3/641 08627 เด็กหญิงนภัสกร แก่นจันทร์ 07:29   มา
ม.3/642 08670 เด็กหญิงทัศนีย์ แสงเหลา 07:02   มา
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.