calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4
นักเรียนทั้งหมด 323 คน
มา (ตรงเวลา) 237 คน
มา (สาย) 6 คน
ลา 0 คน
ขาด 80 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย 07:44   มา
ม.5/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี 07:40   มา
ม.5/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์ 07:39   มา
ม.5/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี 07:15   มา
ม.5/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า 06:43   มา
ม.5/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 07:49   มา
ม.5/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี 06:50   มา
ม.5/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ 07:49   มา
ม.5/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล 07:37   มา
ม.5/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ 07:50   มา
ม.5/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ 07:09   มา
ม.5/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด 07:40   มา
ม.5/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ 07:47   มา
ม.5/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง 06:53   มา
ม.5/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน 07:40   มา
ม.5/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์ 06:58   มา
ม.5/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ 06:50   มา
ม.5/120 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล 07:34   มา
ม.5/121 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย 07:46   มา
ม.5/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 07:29   มา
ม.5/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง 07:51   มา
ม.5/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ 07:29   มา
ม.5/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์    
ม.5/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา 07:15   มา
ม.5/29 07600 นายชีวิน สมาธิ 07:12   มา
ม.5/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง 07:41   มา
ม.5/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี 07:24   มา
ม.5/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน    
ม.5/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน 07:19   มา
ม.5/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น 07:28   มา
ม.5/217 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ    
ม.5/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง 07:23   มา
ม.5/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์ 07:36   มา
ม.5/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี    
ม.5/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์ 07:03   มา
ม.5/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน 07:36   มา
ม.5/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ 07:30   มา
ม.5/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.5/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย 07:02   มา
ม.5/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ 07:02   มา
ม.5/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย 06:53   มา
ม.5/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น 07:44   มา
ม.5/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์ 07:02   มา
ม.5/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร 07:05   มา
ม.5/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง 07:08   มา
ม.5/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์ 07:41   มา
ม.5/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย 07:38   มา
ม.5/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว 07:08   มา
ม.5/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข 07:38   มา
ม.5/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ 07:22   มา
ม.5/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน    
ม.5/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ 07:43   มา
ม.5/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง 07:19   มา
ม.5/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด 06:41   มา
ม.5/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.5/322 09172 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง    
ม.5/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน 06:41   มา
ม.5/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ 07:42   มา
ม.5/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง 07:24   มา
ม.5/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู 07:48   มา
ม.5/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา 07:40   มา
ม.5/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.5/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว    
ม.5/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม 07:00   มา
ม.5/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี 07:05   มา
ม.5/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง 07:24   มา
ม.5/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า 07:01   มา
ม.5/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.5/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ 07:40   มา
ม.5/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง 07:02   มา
ม.5/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ 06:37   มา
ม.5/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล 06:45   มา
ม.5/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี    
ม.5/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์    
ม.5/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว    
ม.5/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง 07:41   มา
ม.5/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส    
ม.5/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา 07:33   มา
ม.5/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง    
ม.5/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.5/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ    
ม.5/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง    
ม.5/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.5/430 08941 นายภูธิป น้ำแก้ว    
ม.5/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว 07:30   มา
ม.5/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว 07:34   มา
ม.5/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง 06:47   มา
ม.5/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน 07:19   มา
ม.5/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ 07:30   มา
ม.5/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก 07:32   มา
ม.5/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง 06:47   มา
ม.5/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง 06:53   มา
ม.5/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว 07:29   มา
ม.5/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์ 07:41   มา
ม.5/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร 07:41   มา
ม.5/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว    
ม.5/515 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด 07:38   มา
ม.5/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ 07:28   มา
ม.5/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร    
ม.5/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ 07:36   มา
ม.5/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์ 07:36   มา
ม.5/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช 07:36   มา
ม.5/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์ 07:09   มา
ม.5/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง 08:23   มา
ม.5/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง 07:17   มา
ม.5/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์ 07:27   มา
ม.5/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง 07:29   มา
ม.5/610 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลียว    
ม.5/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง 07:25   มา
ม.5/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี 07:16   มา
ม.5/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก    
ม.5/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ 07:30   มา
ม.5/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี 07:33   มา
ม.5/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว 07:14   มา
ม.5/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น 07:22   มา
ม.5/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง 07:14   มา
ม.5/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม 07:45   มา
ม.5/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์ 07:41   มา
ม.5/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.5/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง 07:29   มา
ม.5/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง 07:37   มา
ม.5/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู    
ม.5/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.5/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว    
ม.5/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์ 07:41   มา
ม.5/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์ 07:34   มา
ม.5/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง 07:32   มา
ม.5/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด 07:19   มา
ม.5/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร 07:38   มา
ม.5/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร 07:48   มา
ม.5/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี 07:05   มา
ม.5/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว 07:54   มา
ม.5/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี 07:22   มา
ม.5/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ    
ม.5/77 07648 นายพงศกร อะสัน    
ม.5/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ 07:25   มา
ม.5/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง 07:36   มา
ม.5/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย 07:39   มา
ม.5/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง 07:21   มา
ม.5/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง 07:32   มา
ม.5/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ 07:41   มา
ม.5/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา 06:53   มา
ม.5/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี 07:41   มา
ม.5/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท 07:24   มา
ม.5/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร    
ม.5/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง 07:46   มา
ม.5/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด 07:41   มา
ม.5/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน 07:50   มา
ม.5/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์    
ม.5/723 08903 นายปรัชญา รักคง 07:38   มา
ม.5/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง 07:48   มา
ม.5/726 07626 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์    
ม.5/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม 07:52   มา
ม.5/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์ 06:51   มา
ม.5/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร 06:51   มา
ม.5/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต 07:30   มา
ม.5/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล    
ม.5/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง 07:29   มา
ม.5/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล    
ม.6/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 07:43   มา
ม.6/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์    
ม.6/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:32   มา
ม.6/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:05   มา
ม.6/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:29   มา
ม.6/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:01   มา
ม.6/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 07:23   มา
ม.6/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 07:33   มา
ม.6/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:44   มา
ม.6/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:42   มา
ม.6/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:30   มา
ม.6/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร 07:31   มา
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:42   มา
ม.6/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:18   มา
ม.6/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:40   มา
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 06:57   มา
ม.6/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 07:18   มา
ม.6/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:02   มา
ม.6/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:32   มา
ม.6/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:30   มา
ม.6/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:10   มา
ม.6/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 07:14   มา
ม.6/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:28   มา
ม.6/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์ 07:28   มา
ม.6/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:39   มา
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:25   มา
ม.6/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:47   มา
ม.6/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:13   มา
ม.6/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:50   มา
ม.6/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี 08:11   มา
ม.6/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:13   มา
ม.6/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:23   มา
ม.6/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:23   มา
ม.6/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว    
ม.6/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 06:53   มา
ม.6/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:28   มา
ม.6/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:39   มา
ม.6/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:18   มา
ม.6/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์ 07:50   มา
ม.6/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:03   มา
ม.6/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 07:33   มา
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:01   มา
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา 07:41   มา
ม.6/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 07:38   มา
ม.6/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:48   มา
ม.6/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา 07:27   มา
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:40   มา
ม.6/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:18   มา
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช 07:45   มา
ม.6/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:52   มา
ม.6/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน 07:29   มา
ม.6/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:08   มา
ม.6/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.6/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:45   มา
ม.6/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 06:53   มา
ม.6/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 07:51   มา
ม.6/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:38   มา
ม.6/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:39   มา
ม.6/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:49   มา
ม.6/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:31   มา
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น 07:52   มา
ม.6/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์ 08:11   มา
ม.6/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:31   มา
ม.6/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์    
ม.6/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:52   มา
ม.6/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์    
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:39   มา
ม.6/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:42   มา
ม.6/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล    
ม.6/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:24   มา
ม.6/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:44   มา
ม.6/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง    
ม.6/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:30   มา
ม.6/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:39   มา
ม.6/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:30   มา
ม.6/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:24   มา
ม.6/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:16   มา
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ 07:37   มา
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:44   มา
ม.6/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:24   มา
ม.6/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:44   มา
ม.6/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/431 08940 นางสาวสุภัสสร รักรู้    
ม.6/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 06:47   มา
ม.6/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ    
ม.6/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:34   มา
ม.6/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม    
ม.6/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:26   มา
ม.6/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.6/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:44   มา
ม.6/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ    
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:56   มา
ม.6/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:07   มา
ม.6/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ    
ม.6/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 07:56   มา
ม.6/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:47   มา
ม.6/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:35   มา
ม.6/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 07:02   มา
ม.6/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:06   มา
ม.6/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 06:55   มา
ม.6/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:38   มา
ม.6/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:51   มา
ม.6/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:56   มา
ม.6/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:56   มา
ม.6/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน    
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ    
ม.6/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:07   มา
ม.6/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:36   มา
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:35   มา
ม.6/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:51   มา
ม.6/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ 07:35   มา
ม.6/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:17   มา
ม.6/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:48   มา
ม.6/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:48   มา
ม.6/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา 07:36   มา
ม.6/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:15   มา
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย 07:15   มา
ม.6/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:29   มา
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 07:05   มา
ม.6/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม 08:11   มา
ม.6/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:45   มา
ม.6/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 07:51   มา
ม.6/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:37   มา
ม.6/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:31   มา
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช 07:30   มา
ม.6/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง 07:34   มา
ม.6/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ    
ม.6/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง 08:23   มา
ม.6/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:24   มา
ม.6/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 06:40   มา
ม.6/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด 07:17   มา
ม.6/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย 06:38   มา
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:25   มา
ม.6/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 06:48   มา
ม.6/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.6/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม    
ม.6/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ    
ม.6/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง 08:31   มา
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู    
ม.6/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 07:14   มา
ม.6/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม    
ม.6/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 07:22   มา
ม.6/742 08625 นางสาวอริญา มานู    
ม.6/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์    
ม.6/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.