calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4
นักเรียนทั้งหมด 518 คน
มา (ตรงเวลา) 449 คน
มา (สาย) 8 คน
ลา 0 คน
ขาด 61 คน
ออกก่อนเวลา 1 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/11 08006 นายจิรเมธ หมุนแทน 07:49 16:05 มา
ม.4/12 08007 นายจิรายุทธ์ แซ่จิ้ว 07:11 16:04 มา
ม.4/13 08009 นายปรมินทร์ สายทองแท้ 07:12 16:05 มา
ม.4/14 08010 นายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล 06:55 16:04 มา
ม.4/15 08013 นายสันติสุข สมาธิ 07:19 16:05 มา
ม.4/16 08021 นางสาวประกัญญา พลประสิทธิ์ 07:27 16:04 มา
ม.4/17 08028 นางสาวสุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล 07:12 16:05 มา
ม.4/18 08091 นางสาวนราพร ทองโอ 07:45 16:04 มา
ม.4/19 08097 นางสาวสุจรรยา จงจิตร 07:00 16:10 มา
ม.4/110 08139 นายชนาธิป ส่งภาระ 07:31 16:04 มา
ม.4/111 08145 นายพสิษฐ์ วงศ์ลดารมย์ 06:27 16:04 มา
ม.4/113 08653 นางสาวมัททรี ดิสโร 07:43 16:20 มา
ม.4/114 09153 นางสาวกรกนก ชัยภักดี 07:27   มา
ม.4/115 09154 นางสาวกรกนก ปานนิล 07:50 16:14 มา
ม.4/116 09155 นางสาวชลดา อุปรี    
ม.4/119 09158 นางสาวทิพาวรรณ บุญเกื้อ 07:00   มา
ม.4/120 09159 นางสาวนภาวรรณ เหมทานนท์ 07:42 16:04 มา
ม.4/121 09160 นางสาวนันท์นภัส ปาเตียง 06:34 16:10 มา
ม.4/122 09161 นายปฐมพร กองทอง 06:50 16:05 มา
ม.4/123 09162 นางสาวปิยวรรณ รักการงาน 07:12   มา
ม.4/124 09163 นายพลพิทักษ์ แซ่เอี้ยว 06:57 16:05 มา
ม.4/125 09164 นางสาวเพียงฟ้า เชยชื่นจิตร 07:29 16:04 มา
ม.4/126 09165 นางสาวลภัสรดา ชุมเชื้อ 07:29   มา
ม.4/127 09166 นางสาวศิรดา นิภัทธิ์จิรโชติ 07:21   มา
ม.4/128 09167 นางสาวศุภิสรา ฉุ้นย่อง 06:34 17:14 มา
ม.4/129 09168 นางสาวสิรภัทร ใจแข็ง 07:29   มา
ม.4/130 09169 นางสาวสุกัญตา เครือเตียว 07:00   มา
ม.4/131 09170 นางสาวสุชานันท์ คงโคก 07:34   มา
ม.4/132 09171 นางสาวสุภัสสรา ตะมัง 07:29 16:04 มา
ม.4/133 08167 นางสาวอภัสรา ศรีปรางค์ 07:09 16:04 มา
ม.4/134 09173 นางสาวอาภาวศรี ประกายพงศ์ 07:28   มา
ม.4/135 09258 นายอดิเทพ เทพวิเชียร 07:05 16:05 มา
ม.4/21 08030 นายณภัทร ทองแจ้ง 07:25   มา
ม.4/22 08043 นางสาวกชามาส จันทร์ทิวานนท์ 07:51   มา
ม.4/23 08045 นางสาวกัญฑิตา ไพบูลย์ 06:54 16:16 มา
ม.4/24 08046 นางสาวณัฐกานต์ โอคี่ 07:03 16:00 มา
ม.4/25 08047 นางสาวทิพย์ธิดา นพคุณ 07:03 16:00 มา
ม.4/26 08050 นางสาวปรางฉัตร คชาโภชน์ 07:43 16:00 มา
ม.4/27 08051 นางสาวปิยดา เกลี้ยงเกื้อ 07:29   มา
ม.4/28 08056 นางสาวลลิตา คงรักษ์ 07:30 15:59 มา
ม.4/29 08061 นางสาวอรัญญา หนูซำ 08:27   มา
ม.4/210 08062 นางสาวอริสา พานิช 07:23 16:00 มา
ม.4/211 08063 นางสาวอารดา จันสุข 07:08 16:00 มา
ม.4/212 08086 นางสาวจุฑามาศ ตะหมัง 07:03   มา
ม.4/213 08106 นายเจษฎากร ชูเกิด 07:43 15:59 มา
ม.4/214 08189 นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยเมือง 07:36   มา
ม.4/215 08664 นายชโยดม เครือสุข 07:20 15:59 มา
ม.4/217 09175 นางสาวจิรภิญญา คงจันทร์ 06:42 16:16 มา
ม.4/218 09176 นายถิรวุฒิ จงจิตต์ 07:03 15:59 มา
ม.4/219 09177 นางสาวธูปหอม ชูจักร์ 07:43 16:16 มา
ม.4/220 09178 นางสาวปภาวรินท์ ร่าเหม 07:37   มา
ม.4/221 09179 นางสาวปัณฑิตา ขวัญศรีสุทธิ์ 06:57   มา
ม.4/222 09180 นายมนัส บัวเพ็ชร 07:43 15:59 มา
ม.4/223 09181 นางสาวศิริพัฒน์ รองเมือง 07:36   มา
ม.4/224 09174 นางสาวขวัญชนก จันทนเสถียร 07:53 15:59 มา
ม.4/225 09267 นางสาวเกสรี ไกรเทพ 07:55 16:16 มา
ม.4/32 08034 นายปัจพล มากจันทร์ 07:37 16:03 มา
ม.4/33 08053 นางสาวเพ็ญลดา ทองฤทธิ์ 07:39 16:00 มา
ม.4/34 08049 นางสาวเบญจพร นวลสุวรรณ 07:39   มา
ม.4/35 08059 นางสาวสลิลลา อาภรณ์ศรี 07:35   มา
ม.4/36 08060 นางสาวอภัยพิมพ์ บุญตรัตน์    
ม.4/37 08064 นางสาวอารีรัตน์ ฤทธิ์เดชา 07:21 15:59 มา
ม.4/38 08107 นายเจษฎาภรณ์ ลีวิริยะพันธุ์ 07:22 16:01 มา
ม.4/39 08128 นางสาวชนิตสิรี ชูช่วย 07:41 16:15 มา
ม.4/310 08132 นางสาวแพรวพรรณ แก้วเก้า 07:41 16:15 มา
ม.4/311 08362 นางสาวศศิริน ศิลาสิทธิ์ 07:03 16:01 มา
ม.4/312 09182 นางสาวคัคนานต์ ปิ่นอยู่ 07:51 15:59 มา
ม.4/313 09183 นายชิษณุพงศ์ หลงชวน    
ม.4/314 09184 นางสาวญาณิศา ทองใบ 06:45 16:15 มา
ม.4/315 09185 นางสาวณัชชา สนธิเณร 07:47 16:15 มา
ม.4/316 09186 นายเทวฤทธิ์ เทวกุล    
ม.4/317 09187 นายธนวัฒน์ ทองแก้ว 07:49 16:03 มา
ม.4/318 09188 นายปัญจพล ช่วยนวน 07:12 16:01 มา
ม.4/319 09189 นายปิลันธน์ ซุ่นอื้อ 07:12 16:01 มา
ม.4/320 09190 นางสาววรนุช เลี่ยนยงค์ 07:07 16:01 มา
ม.4/321 09191 นายศักรินทร์ จิตรหลัง 06:54 16:00 มา
ม.4/322 09192 นายสัตตกมล วิรุลศรี 07:46 16:01 มา
ม.4/323 09193 นางสาวสุทธิดา ปกครอง 07:12 16:15 มา
ม.4/324 08110 นายธนพนธ์ ชูเวท 06:57 16:01 มา
ม.4/325 08011 นายวิศิษฏ์ ทองไชย    
ม.4/326 09269 นางสาวภาวิกา แก้วทองมา    
ม.4/41 08032 นายณัฐพงศ์ นุ้ยขาว 07:14 16:20 มา
ม.4/42 08039 นายสาธิต ส่งเสริม 07:32 15:57 มา
ม.4/43 08044 นางสาวกรกมล คลังทอง 06:57 15:54 มา
ม.4/44 08054 นางสาวมนติกานต์ ช่วยดำ 07:05 15:54 มา
ม.4/45 08065 นายกัมปนาท แผ้วพาล    
ม.4/46 08081 นายวีรวัฒน์ ปะดูกา 07:43 16:20 มา
ม.4/47 08098 นางสาวสุนันทา รองเมือง 07:20 16:15 มา
ม.4/48 08105 นายจีรวัฒน์ นาสมจิตต์ 06:49 16:20 มา
ม.4/49 08122 นายศุภณัฐ เฉ่งไล่ 07:00 16:20 มา
ม.4/410 08152 นายศุภชัย หนูจันทร์ 07:56   มา
ม.4/411 08154 นายสุรศักดิ์ เรืองยศ    
ม.4/412 08360 นายจิรศักดิ์ อรรถชัยยะ 07:55   มา
ม.4/413 08938 นายอมรภัทกิตติ์ ส่งศรี 07:52 16:20 มา
ม.4/414 09194 นางสาวกมลวรรณ บุญเจริญ 06:48 16:15 มา
ม.4/415 09195 นายคีตภัทร์ ขิปวัติ 07:58   มา
ม.4/416 09196 นางสาวจิรภิญญา พูดเพราะ    
ม.4/417 09197 นางสาวจิราพัชร มีเจ้ย 07:05   มา
ม.4/418 09198 นางสาวช่อผกา แก้วเพ็ง 07:24 16:15 มา
ม.4/419 09199 นางสาวณัฐณิชา ชัณวิจิตต์    
ม.4/420 09200 นางสาวณัฐพร อ่อนมาก 07:18   มา
ม.4/422 09202 นายธนารักษ์ นานอน 07:28 16:15 มา
ม.4/425 09205 นายปิยะมินทร์ สมจินดา 07:56   มา
ม.4/426 09206 นางสาวเปมิกา หมันหมีน 07:35 15:57 มา
ม.4/427 09207 นางสาวภัคจิรา แก้วลาย   15:57 มา
ม.4/428 09208 นายยุทธพิชัย ศิริศักดิ์ 07:45 16:20 มา
ม.4/430 09256 นายวิรัญจ์กร บวรรัชพงษ์ 07:53   มา
ม.4/51 08004 นายก้องกิดากร แก้วกล้า 07:18 16:23 มา
ม.4/52 08020 นางสาวปทิตตา เพชรอินทร์ 07:00 16:03 มา
ม.4/53 08024 นางสาวรสสุคนธ์ แซ่เอียบ 07:52   มา
ม.4/54 08029 นายกฤษกร ธนาลัทธกุล 07:28 16:17 มา
ม.4/55 08035 นายพลพล ปานยัง 07:49 16:00 มา
ม.4/56 08048 นางสาวปรีชาภรณ์ ศรีสมบัติ 06:42   มา
ม.4/57 08055 นางสาวยีเหล็ง ติง 07:20 16:34 มา
ม.4/58 08131 นางสาวปวีณ์นุช สุขศรี 07:34 16:15 มา
ม.4/59 08198 นางสาวสิริวิมล ฤทธิเดช 07:44 16:34 มา
ม.4/510 08200 นางสาวอรกัญญา พูลสมบัติ 07:13 16:00 มา
ม.4/512 09210 นางสาวกัลย์สุดา คงแก้ว 07:31 16:02 มา
ม.4/513 09211 นายชาคริต นิยมเดชา 07:35 15:57 มา
ม.4/514 09212 นางสาวนันทนัช ทองโอ 07:30 16:02 มา
ม.4/515 09213 นางสาวนิศามณี คงทองคำ 07:32 16:18 มา
ม.4/516 09214 นางสาวปนัดดา ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ 07:20 16:03 มา
ม.4/517 09215 นางสาวปวีณา อินเรือง 07:00 16:00 มา
ม.4/518 09216 นางสาวพรรณชิตา ไกรเทพ 06:58 16:03 มา
ม.4/519 09217 นางสาวพรหมพร ฉัตรชาติ 07:48 16:02 มา
ม.4/520 09218 นายพีรภัทร คงเอียด 07:35   มา
ม.4/521 09219 นางสาวภัทรวดี ศิลปจาววรกุล 07:36   มา
ม.4/522 09220 นางสาวภารตี ขาวเนียม 07:18 16:17 มา
ม.4/524 09222 นางสาววาสนา ชูเงิน 07:29 16:00 มา
ม.4/525 09223 นางสาววิรดา จันทร์ด้วง 07:08 16:00 มา
ม.4/526 09224 นางสาวสาริกา วงศ์ดรพัฒนา 06:49 16:00 มา
ม.4/527 09225 นางสาวสิรีธร แก้วละเอียด    
ม.4/528 09226 นางสาวอัญชิสา ชูเชิด 07:38 16:02 มา
ม.4/529 08005 นายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ 07:32 16:20 มา
ม.4/530 08067 นายจิรสิน หยีเส็นเบ็ญละ 07:41   มา
ม.4/531 09238 นางสาวสิริยากร ชื่นมาก 07:31   มา
ม.4/532 09276 นายปาณัสม์ คงยิ้ม 07:38   มา
ม.4/61 07643 นายธนกฤต กลางวัง 07:35   มา
ม.4/62 08038 นายสันต์ภพ สมาธิ 07:38 15:52 มา
ม.4/63 08102 นายกิตตินันท์ ทองหนูเอียด 06:47 16:02 มา
ม.4/64 08074 นายเดชิษฐ์ ชูแก้ว 07:36 16:00 มา
ม.4/65 08080 นายวิวัฒน์ สมสู่ 07:28 16:02 มา
ม.4/66 08082 นายศุภกฤต ลุกเซ็น 07:54 16:00 มา
ม.4/67 08087 นางสาวชุติมา ท่าจีน 06:59 16:02 มา
ม.4/68 08096 นางสาวศุภาวรรณ เทพหอม 07:03 16:02 มา
ม.4/69 08100 นางสาวอัญชิสา คนเที่ยง 06:54   มา
ม.4/610 08180 นายวิรสิทธิ์ บุญเจริญ 07:52 15:57 มา
ม.4/611 09229 นางสาวจินดามณี นานอน    
ม.4/612 08169 นายกณวรรธน์ เรืองเดช 07:32 16:00 มา
ม.4/613 08171 นายก้องภพ ช่วยขาว 07:48 15:57 มา
ม.4/614 08177 นายยุทธนา นิลละออ 07:32 16:02 มา
ม.4/615 08183 นายสรศักดิ์ ทองอ่อน 07:24 16:00 มา
ม.4/616 08190 นางสาวกิตติมา ยี่เส้ง 07:50   มา
ม.4/617 08201 นางสาวอลิชา ด่านสร้อย    
ม.4/618 08361 นางสาวหนึ่งฤทัย ยงค์ประเดิม 06:54   มา
ม.4/619 08641 นายธนภัทร แก้วประชุม 07:00 16:02 มา
ม.4/620 08661 นางสาวทักษภร สมสงค์ 07:21   มา
ม.4/621 09227 นายกิตติวัฒน์ เปาะทอง 07:30   มา
ม.4/622 09228 นางสาวขวัญฤทัย แสงจันทร์ 07:06   มา
ม.4/624 09230 นางสาวเจนจิรา ชูศรีนวน 07:18   มา
ม.4/625 09231 นางสาวชนิสรา ทองรักศรี    
ม.4/626 09232 นางสาวเฌอมาลย์ กำเนิด 07:53   มา
ม.4/627 09233 นายธนัช ชิตชลธาร 07:48 15:57 มา
ม.4/628 09234 นายนวัตกรณ์ ชื่นกิตติกุล 07:46 16:02 มา
ม.4/629 09235 นางสาวปาณิสรา ทองแก้ว 07:08 16:16 มา
ม.4/631 09237 นายศราวุฒิ จริงจิตร 07:35 15:57 มา
ม.4/632 09264 นางสาวสุชาดา คหะวงษ์ 07:20   มา
ม.4/71 08093 นางสาวเบญจมาศ รักใหม่ 06:47 15:53 มา
ม.4/72 08079 นายภูวไนย นพวงศ์ 07:30 16:15 มา
ม.4/73 08108 นายณัฐนันท์ จันทร์ธรรม 07:45 15:52 มา
ม.4/75 08126 นายอธิวัฒน์ ไกรเทพ 07:09 15:52 มา
ม.4/77 08130 นางสาวบุศราวดี ทองสกุล 07:43   มา
ม.4/79 08135 นายกรวิทย์ ท่าจีน 07:30 15:52 มา
ม.4/710 08141 นายชาคริต พานิชกุล 07:16 15:53 มา
ม.4/711 08149 นายศรัณย์ ชูจิต 07:18   มา
ม.4/712 08150 นายศราวุธ คงที่ 07:35 15:52 มา
ม.4/713 08159 นางสาวปาริชาต หาญยิ่ง 07:11 15:53 มา
ม.4/714 08164 นางสาวสิริยากร สามารถ 07:23 15:53 มา
ม.4/715 08165 นางสาวสุชิราภรณ์ โสะหาบ 07:25 15:53 มา
ม.4/716 08166 นางสาวสุพรรณษา คงแก้ว 07:06   มา
ม.4/717 08168 นางสาวอารีน่า แอโสะ 07:32 15:53 มา
ม.4/718 08170 นายกฤษฎา ยิ่งสุข 07:30   มา
ม.4/719 08172 นายตะวันทอแสง แสวงรัตน์ 07:49 15:52 มา
ม.4/720 08179 นายวรณ รัตตมณี 07:37 16:15 มา
ม.4/721 08184 นายสิทธินนท์ เซ่งซื่อ 07:24   มา
ม.4/722 09239 นางสาวธัญชนก ชิตชลธาร 07:18 15:53 มา
ม.4/723 09240 นายธนพล แก้วเล็ก 06:55 15:53 มา
ม.4/724 09241 นางสาวนันท์นภัส ทองโอ 07:30 15:53 มา
ม.4/725 09242 นางสาวปิกาวรรณ นาคพันธ์ 07:42 15:53 มา
ม.4/727 09244 นางสาวรัชกร สุเหร็น 07:45   มา
ม.4/728 09245 นางสาวรุ่งทิวา เกลี้ยงทิพย์ 07:43 15:53 มา
ม.4/729 09246 นางสาววรวดี ชิตจันทร์ 07:20 16:00 มา
ม.4/730 08112 นายนพรัตน์ แก้วคง    
ม.4/731 09247 นางสาววรารัตน์ เพชรฤทธิ์ 07:38 16:00 มา
ม.4/731 09248 นางสาววันวิสา คงเอียด 07:47 15:53 มา
ม.4/732 09249 นายศิวกร ชูหาญ    
ม.4/733 09250 นายสายชล ส่งแสง 07:12 15:59 มา
ม.4/734 09251 นางสาวสุณัฏฐา แก้วพิทักษ์ 07:20 16:00 มา
ม.4/735 09252 นางสาวสุดารัตน์ หวนศรี 07:39 16:00 มา
ม.4/736 09253 นางสาวอนัญญา กาหยี 07:42 15:53 มา
ม.4/737 09254 นายอภิสิทธิ์ สงขัย 07:26   มา
ม.4/738 09255 นางสาวอุนนดา สุขคุ้ม 06:52 15:53 มา
ม.4/739 08158 นางสาวกุลยา ฟองงาม 07:18 15:54 มา
ม.4/740 08103 นายกิตติพร ปั้นทอง 07:38 15:52 มา
ม.5/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย    
ม.5/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี 07:24 16:03 มา
ม.5/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์ 07:37 16:04 มา
ม.5/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี 07:02 16:03 มา
ม.5/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า 06:59 16:04 มา
ม.5/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 07:21 16:04 มา
ม.5/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี 07:00 16:22 มา
ม.5/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ 07:44 16:04 มา
ม.5/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล 07:20   มา
ม.5/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ 07:43 16:04 มา
ม.5/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ 07:28 16:03 มา
ม.5/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด 07:20   มา
ม.5/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง 06:59 16:04 มา
ม.5/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน 07:35 16:04 มา
ม.5/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์ 07:25 16:04 มา
ม.5/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ 07:39 16:03 มา
ม.5/120 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.5/121 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย 07:55 16:05 มา
ม.5/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 07:19   มา
ม.5/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง 07:53   มา
ม.5/23 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง 07:02 16:21 มา
ม.5/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ 07:20   มา
ม.5/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์ 07:20   มา
ม.5/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา 07:20   มา
ม.5/29 07600 นายชีวิน สมาธิ 07:08 16:18 มา
ม.5/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง    
ม.5/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี 07:34   มา
ม.5/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน 07:51   มา
ม.5/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน 07:24   มา
ม.5/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น 07:13 16:14 มา
ม.5/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง 07:34   มา
ม.5/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์    
ม.5/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์    
ม.5/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน    
ม.5/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ 07:54   มา
ม.5/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.5/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย 07:08   มา
ม.5/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ 07:06   มา
ม.5/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย 07:01   มา
ม.5/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น 07:38   มา
ม.5/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์ 07:06   มา
ม.5/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร 07:05   มา
ม.5/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง 07:42   มา
ม.5/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์ 07:33   มา
ม.5/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย 07:38 16:16 มา
ม.5/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว 07:42   มา
ม.5/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข 07:38   มา
ม.5/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ    
ม.5/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ 07:33   มา
ม.5/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง 07:18   มา
ม.5/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด 07:54   มา
ม.5/322 09172 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง 07:28   มา
ม.5/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.5/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ 08:02   มา
ม.5/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง 07:43   มา
ม.5/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู 07:50   มา
ม.5/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา 08:00   มา
ม.5/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์    
ม.5/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม 07:50   มา
ม.5/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี 07:06   มา
ม.5/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง 07:29   มา
ม.5/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า 07:01   มา
ม.5/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย    
ม.5/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ 07:39   มา
ม.5/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง 08:06   มา
ม.5/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ 07:13   มา
ม.5/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล 06:50   มา
ม.5/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี 07:43   มา
ม.5/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์ 07:41   มา
ม.5/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว 07:12   มา
ม.5/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง 07:12   มา
ม.5/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส 07:24   มา
ม.5/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา    
ม.5/426 08917 นายจิรายุส บุญมา    
ม.5/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ 07:51   มา
ม.5/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง 07:13   มา
ม.5/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง    
ม.5/430 08941 นายภูธิป น้ำแก้ว 07:30   มา
ม.5/431 09271 นายก้องภพ สุดแป้น    
ม.5/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว 07:24   มา
ม.5/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว 07:50 16:02 มา
ม.5/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง 06:54 16:03 มา
ม.5/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน 07:42 16:03 มา
ม.5/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ 07:23   มา
ม.5/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก 07:27 16:02 มา
ม.5/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง 06:49 16:03 มา
ม.5/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง 06:49 16:02 มา
ม.5/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว 07:44   มา
ม.5/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์ 07:49 16:18 มา
ม.5/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร 07:49 07:54 มา
ม.5/515 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด 07:49   มา
ม.5/517 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ 07:46   มา
ม.5/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ 07:34 18:15 มา
ม.5/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร 08:06   มา
ม.5/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ 06:38 16:17 มา
ม.5/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์ 07:52   มา
ม.5/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช 07:49 16:18 มา
ม.5/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์ 07:29   มา
ม.5/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง 06:51 16:14 มา
ม.5/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง 07:28   มา
ม.5/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์    
ม.5/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง 07:28   มา
ม.5/610 08905 นายปัณณทัต แซ่เหลียว 07:55   มา
ม.5/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง 07:54   มา
ม.5/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี 06:52   มา
ม.5/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ 07:18 16:14 มา
ม.5/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี 07:38 16:00 มา
ม.5/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว 07:39 16:00 มา
ม.5/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น 07:39 16:00 มา
ม.5/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง 07:22 16:14 มา
ม.5/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม 07:50 16:00 มา
ม.5/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์ 07:33   มา
ม.5/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.5/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง 07:49   มา
ม.5/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง 07:39   มา
ม.5/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู 08:34   มา
ม.5/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล 07:04   มา
ม.5/631 08000 นายภูธเนศ ท่อแก้ว 07:45   มา
ม.5/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์ 07:38   มา
ม.5/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์ 07:35   มา
ม.5/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง 07:52   มา
ม.5/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด 07:33   มา
ม.5/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร 07:52   มา
ม.5/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร 07:49   มา
ม.5/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี 07:05   มา
ม.5/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว 07:39   มา
ม.5/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี 07:43   มา
ม.5/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ 07:11   มา
ม.5/77 07648 นายพงศกร อะสัน 07:45   มา
ม.5/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ 07:55   มา
ม.5/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง 07:43   มา
ม.5/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย 07:40   มา
ม.5/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง 07:18   มา
ม.5/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง 07:02   มา
ม.5/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ 07:50 16:12 มา
ม.5/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา 07:02   มา
ม.5/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี 07:50 16:12 มา
ม.5/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท 07:39   มา
ม.5/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร 07:36   มา
ม.5/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง 07:22   มา
ม.5/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด 07:34   มา
ม.5/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน 07:50   มา
ม.5/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์ 07:29   มา
ม.5/723 08903 นายปรัชญา รักคง 07:51   มา
ม.5/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง 07:50   มา
ม.5/726 07626 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์ 07:25   มา
ม.5/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม 07:35   มา
ม.5/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์ 07:53   มา
ม.5/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร 07:53   มา
ม.5/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต 07:36   มา
ม.5/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล 07:42   มา
ม.5/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง 07:49   มา
ม.5/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล 07:41   มา
ม.6/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 06:58 16:02 มา
ม.6/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์ 06:53 16:00 มา
ม.6/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:35 16:00 มา
ม.6/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:18 16:00 มา
ม.6/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:40 16:02 มา
ม.6/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:12 16:01 มา
ม.6/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 06:58 16:00 มา
ม.6/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 07:11 16:01 มา
ม.6/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:43 16:02 มา
ม.6/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:45 16:01 มา
ม.6/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:31 16:02 มา
ม.6/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร 07:45 16:00 มา
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:50 16:00 มา
ม.6/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:13   มา
ม.6/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:36   มา
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน    
ม.6/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 07:30   มา
ม.6/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:35   มา
ม.6/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:30   มา
ม.6/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:35   มา
ม.6/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:19   มา
ม.6/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 07:43   มา
ม.6/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:36   มา
ม.6/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์ 07:42   มา
ม.6/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:29   มา
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:43   มา
ม.6/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:42   มา
ม.6/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:19   มา
ม.6/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:58   มา
ม.6/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี 07:37   มา
ม.6/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:17   มา
ม.6/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:18   มา
ม.6/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:18   มา
ม.6/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว 07:24   มา
ม.6/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 06:58   มา
ม.6/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:48   มา
ม.6/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:44   มา
ม.6/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:34   มา
ม.6/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:03   มา
ม.6/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 07:21   มา
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 06:51   มา
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา    
ม.6/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 07:37   มา
ม.6/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:13   มา
ม.6/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์ 07:42   มา
ม.6/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา 07:54   มา
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:44   มา
ม.6/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:38   มา
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.6/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:51   มา
ม.6/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน 07:45   มา
ม.6/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:13   มา
ม.6/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:44   มา
ม.6/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 07:03   มา
ม.6/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 07:47   มา
ม.6/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:44   มา
ม.6/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:21   มา
ม.6/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:08   มา
ม.6/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:39   มา
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น    
ม.6/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.6/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:43   มา
ม.6/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์ 07:19   มา
ม.6/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:52   มา
ม.6/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์ 07:27   มา
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด    
ม.6/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:51   มา
ม.6/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล 07:00   มา
ม.6/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:30   มา
ม.6/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:47   มา
ม.6/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง 07:23 16:54 มา
ม.6/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:42   มา
ม.6/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:37   มา
ม.6/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:36   มา
ม.6/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:44   มา
ม.6/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:09   มา
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:41   มา
ม.6/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:21   มา
ม.6/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:43   มา
ม.6/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี 08:03   มา
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์ 07:39   มา
ม.6/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 06:39   มา
ม.6/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ 06:52   มา
ม.6/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:50   มา
ม.6/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม 07:58   มา
ม.6/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:36   มา
ม.6/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ 07:43   มา
ม.6/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:53   มา
ม.6/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ 06:55   มา
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ    
ม.6/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:35   มา
ม.6/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ 07:48   มา
ม.6/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 07:55   มา
ม.6/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:46   มา
ม.6/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:46   มา
ม.6/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 07:34   มา
ม.6/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 06:55   มา
ม.6/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 07:08   มา
ม.6/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:26   มา
ม.6/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:40   มา
ม.6/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:32   มา
ม.6/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:46   มา
ม.6/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน 06:45   มา
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ 07:37   มา
ม.6/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:00   มา
ม.6/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:37   มา
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม    
ม.6/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:58   มา
ม.6/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ 07:48   มา
ม.6/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:35   มา
ม.6/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:55   มา
ม.6/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:55   มา
ม.6/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา 07:54   มา
ม.6/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:28   มา
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย    
ม.6/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:38   มา
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์    
ม.6/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม 07:49   มา
ม.6/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:45   มา
ม.6/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 07:47   มา
ม.6/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:48   มา
ม.6/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:54   มา
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช    
ม.6/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง 07:36   มา
ม.6/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง 07:22   มา
ม.6/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:28   มา
ม.6/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 06:51   มา
ม.6/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด   16:17 มา
ม.6/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย 06:42   มา
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง    
ม.6/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 07:19   มา
ม.6/714 07526 นายอดิศร คงแทน 07:51   มา
ม.6/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม 07:46   มา
ม.6/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล 07:46   มา
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ 07:25 16:41 มา
ม.6/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง 07:55   มา
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์ 07:55   มา
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู 07:46   มา
ม.6/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ 07:35   มา
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม    
ม.6/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม 07:40   มา
ม.6/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง 07:46   มา
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 07:42   มา
ม.6/742 08625 นางสาวอริญา มานู 07:06   มา
ม.6/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์ 07:09   มา
ม.6/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง 07:55   มา
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.