calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
นักเรียนทั้งหมด 167 คน
มา (ตรงเวลา) 134 คน
มา (สาย) 7 คน
ลา 0 คน
ขาด 26 คน
ออกก่อนเวลา 33 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.4/11 07751 นายบูรพา ทองย้อย   16:44 มา
ม.4/12 07769 นางสาวพัณณิตา สงบดี    
ม.4/13 08830 นางสาวกัญญ์วรา บุญรักษ์ 07:37 15:11 มา
ม.4/14 08831 นางสาวคัทรียา แซ่หลี 07:27 15:11 มา
ม.4/15 08832 นางสาวณัฐนิชา สีเป้า 07:03 15:22 มา
ม.4/16 08833 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 07:28 16:44 มา
ม.4/17 08834 นายธนกร อภิวันท์ภักดี 07:28 16:45 มา
ม.4/18 08835 นายธรรณธร บุญศิริ 07:44 16:44 มา
ม.4/19 08836 นายนลธวัช ปานนิล    
ม.4/110 08837 นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ 07:44 16:44 มา
ม.4/112 08839 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปรางค์    
ม.4/113 08840 นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ 07:22 15:11 มา
ม.4/114 08841 นายสุธินันท์ เพชรสุด 07:18 15:07 มา
ม.4/115 08842 นางสาวเสาวภา สังข์คำ 07:42 16:26 มา
ม.4/116 08843 นางสาวหทัยชนก พรหมทอง 07:37   มา
ม.4/117 08844 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูเหมือน 07:36   มา
ม.4/118 08845 นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์ 07:23 15:11 มา
ม.4/119 07630 นางสาวศุภนิดา บุญดำ 07:16 16:17 มา
ม.4/21 07575 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 07:31   มา
ม.4/22 07577 นายทรงพล ชุมทอง    
ม.4/23 07579 นายพงศกร พันธา    
ม.4/24 07582 นายภูวมินทร์ ดำทับ 07:31   มา
ม.4/25 07584 นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล    
ม.4/27 07595 นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์ 07:25   มา
ม.4/28 07596 นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา 07:25   มา
ม.4/29 07600 นายชีวิน สมาธิ 07:10 16:35 มา
ม.4/210 07601 นายณัฐพล ขวัญเมือง 07:26 16:26 มา
ม.4/211 07607 นายรังสิมันต์ บรรจงช่วย 07:10 16:26 มา
ม.4/212 07613 นางสาวกนกพร เทพศรี    
ม.4/213 07615 นายกิตติศักดิ์ รอดคืน 07:03   มา
ม.4/214 07622 นางสาวปณิศรา รักซ้อน 07:29   มา
ม.4/216 07743 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น 07:27   มา
ม.4/218 08354 นางสาวนลินทิพย์ จันเซ่ง 07:28   มา
ม.4/219 08652 นางสาวปาณิสรา เพ็งจันทร์ 07:46 15:36 มา
ม.4/220 08846 นางสาวจิดาภา พรหมมี 07:29   มา
ม.4/221 08847 นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์ 06:46 16:26 มา
ม.4/222 08848 นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน 07:46 15:36 มา
ม.4/223 08849 นายแผ่นดิน ลิ้นหล่อ    
ม.4/224 07588 นายอัครเดช เจี้ยวเห้ง 07:05 16:17 มา
ม.4/225 08934 นางสาวพรรณพักตร์ษา นาวัง 07:33   มา
ม.4/31 07141 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ    
ม.4/32 07589 นางสาวชนัญญา สิทธิชัย    
ม.4/33 07591 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ 06:56   มา
ม.4/34 07593 นางสาวรัตติยา ชุมช่วย 07:03   มา
ม.4/35 07611 นายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น 07:35   มา
ม.4/36 07614 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์ 07:09 16:30 มา
ม.4/37 07631 นางสาวสุจิรา พรายเพชร 07:06 16:30 มา
ม.4/38 07633 นางสาวอนัญพร รอดโพธิ์ทอง 07:33   มา
ม.4/39 07652 นายศุภกฤษฎิ์ ชูฤทธิ์ 07:43   มา
ม.4/310 08850 นายเจษฎากร โปร่งจิตต์    
ม.4/311 08851 นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย 07:45 15:34 มา
ม.4/312 08852 นางสาวญาณิศา ปิ่นแก้ว 07:07 15:34 มา
ม.4/313 08853 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข 07:45 15:47 มา
ม.4/314 08854 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ 07:28   มา
ม.4/315 08855 นางสาวนิชกานต์ นาคพัน 07:23 16:42 มา
ม.4/316 08856 นายปิยังกุล ทองสุด    
ม.4/317 08857 นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ 07:09   มา
ม.4/318 08858 นางสาวสุชัญญา ช่วยแข็ง    
ม.4/320 08860 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด 06:48   มา
ม.4/321 08861 นางสาวหทัยพัชร หยูศรี    
ม.4/322 08862 นายอนุพัฒน์ พรมเกิด    
ม.4/323 08931 นายนิธิกร แสงศรี    
ม.4/324 08928 นางสาวสุนิตา นาจันคำ    
ม.4/325 08344 นางสาวภารณี ศรีนวลปาน    
ม.4/327 07594 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ 07:45   มา
ม.4/41 07619 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง 07:42   มา
ม.4/42 07623 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู 07:49   มา
ม.4/43 07625 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา 07:51   มา
ม.4/44 07629 นางสาววิภาวี อนันต์ 07:49   มา
ม.4/45 07701 นางสาวปณยา เครือแก้ว 07:47   มา
ม.4/46 07732 นางสาวตติยา ซุยกิม 07:33 15:07 มา
ม.4/47 07737 นางสาววิกานดา จงภักดี 07:24   มา
ม.4/48 07765 นางสาวประกายแก้ว รองเมือง 07:30   มา
ม.4/411 08863 นายชาริฟ พ่อค้า 07:05   มา
ม.4/412 08864 นางสาวทิพย์ภาพร จันโย 07:37   มา
ม.4/413 08865 นางสาวธัญวรัตม์ ดุกตะการ 07:39   มา
ม.4/414 08866 นายธีรภัทร สุขศรีเพ็ง 07:09   มา
ม.4/415 08867 นางสาวเบญญาภา สมาธิ 07:38   มา
ม.4/416 08868 นายปัญญากร เกลือมีผล 06:40   มา
ม.4/417 08869 นางสาวปิยะวรรณ แก้วดี 07:49   มา
ม.4/418 08870 นายพันธุ์กร พรมสังข์ 07:32 16:47 มา
ม.4/419 08871 นางสาวรวงทอง นกแก้ว 07:39   มา
ม.4/421 08873 นางสาวศศิพิมพ์ จิตเที่ยง 07:45 15:07 มา
ม.4/422 08874 นายศุภกิตติ์ แสงใส 06:57   มา
ม.4/423 08875 นางสาวใหม่ สังข์จินดา 07:49   มา
ม.4/424 08876 นายอลงกรณ์ สิงห์ทอง 08:16 15:02 มา
ม.4/426 08917 นายจิรายุส บุญมา 08:02 15:07 มา
ม.4/427 07734 นางสาวรสนันท์ กันขันดำ 08:02 15:07 มา
ม.4/428 07777 นางสาวอาลีน่า อวนข้อง 07:45   มา
ม.4/429 07762 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง 07:48   มา
ม.4/52 07586 นายเสฏฐวุฒิ สีดาว 07:24   มา
ม.4/53 07655 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว 07:18 16:42 มา
ม.4/54 07659 นางสาวจรรยพร เต็งรัง 06:51 16:16 มา
ม.4/55 07668 นางสาววิภาวี ชูเอน 07:40 16:05 มา
ม.4/56 07670 นางสาวอภิญญา พลพระ 07:22 16:23 มา
ม.4/57 07776 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก 07:24 16:11 มา
ม.4/58 08292 นางสาวกมลชนก จูห้อง 06:50 16:23 มา
ม.4/59 08878 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง 07:34   มา
ม.4/510 08879 นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว    
ม.4/511 08880 นายบัญญวัต ขุนจันทร์ 07:44 15:09 มา
ม.4/512 08881 นายปฐณิพงศ์ วัฒนอมร   15:02 มา
ม.4/514 08883 นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว 07:13   มา
ม.4/518 07748 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ 07:30 16:23 มา
ม.4/61 07651 นายศราวุธ หีบเพ็ชร 07:43   มา
ม.4/62 07660 นางสาวเจนนี่ โต๊ะขวัญ 06:46 15:09 มา
ม.4/63 07661 นางสาวญาณิศา ชัญวิจิตต์ 07:49 15:09 มา
ม.4/64 07663 นางสาวพรรณพษา พานิช 07:25 15:09 มา
ม.4/65 07664 นางสาวพิมพ์มณี จารุสิริวัฒน์ 07:34 15:09 มา
ม.4/66 07667 นางสาววริศรา เต็งเฉี้ยง 07:34 15:09 มา
ม.4/67 07687 นายวิษณุ หลีเห้ง 07:22   มา
ม.4/68 07689 นายสิทธิชัย พรหมเภทย์ 07:22   มา
ม.4/69 07705 นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง 07:31 15:07 มา
ม.4/610 07710 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ 07:49   มา
ม.4/611 07727 นายสันติภาพ กูลเมือง 07:19   มา
ม.4/613 08885 นางสาวจิตรานุช สินคีรี 07:13 16:11 มา
ม.4/614 08886 นายเนติศักดิ์ กระจ่างโลก 07:52 15:09 มา
ม.4/615 08887 นางสาวปิ่นปินันท์ แก้วสะอาด 07:49   มา
ม.4/617 08889 นางสาวศิริกัลยา ทวนดำ    
ม.4/618 08890 นางสาวสุดารัตน์ รอดดี 07:54   มา
ม.4/619 08891 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแคล้ว 07:27 15:11 มา
ม.4/620 08892 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น 07:32 15:20 มา
ม.4/621 08893 นางสาวสุธาสินี สังข์ทอง 07:23 15:09 มา
ม.4/622 08894 นางสาวหทัยภัทร สีชุม 07:42   มา
ม.4/624 07760 นายอุดมทรัพย์ รัตน์จันทร์ 07:47 15:02 มา
ม.4/625 07746 นายชัยยะ โชติช่วง    
ม.4/625 08919 นายบรมรัษฎ ตรันฝ่อง 07:57   มา
ม.4/626 07752 นายพริษฐ์ งิ้วจีน    
ม.4/627 07766 นางสาวปิยธิดา แก้วคงทอง   15:07 มา
ม.4/629 08648 นายอนุชา เพชร์ชู 07:45   มา
ม.4/630 08357 นายชิษณุพงศ์ รอดกูล    
ม.4/631 08000 นางภูธเนศ ท่อแก้ว 07:39   มา
ม.4/632 07723 นายรัฐวุธ บัวดำ    
ม.4/633 07678 นายชาญวิทย์ ศักดิ์ชัยนันท์ 07:39   มา
ม.4/634 07704 นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์    
ม.4/635 07771 นางสาวรัญชิดา คงด้วง 07:31 15:07 มา
ม.4/636 07778 นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด 08:02 15:07 มา
ม.4/637 07966 นางสาวอมรรัตน์ ใจสมุทร    
ม.4/71 07185 นายพีรพัฒน์ วิเชียร 07:52   มา
ม.4/72 07599 นายชลชาติ ชูมะณี 07:05   มา
ม.4/73 07602 นายณัฐภูม อุ่นแก้ว 07:32   มา
ม.4/74 07603 นายธิติวุฒิ บัวศรี 07:33   มา
ม.4/75 07637 นายคณิศร แซ่เอียบ 07:00   มา
ม.4/77 07648 นายพงศกร อะสัน 07:52   มา
ม.4/78 07654 นายสิริกร พูลสมบัติ 07:19 15:18 มา
ม.4/79 07656 นายอภินันท์ หาดเกลี้ยง 07:30   มา
ม.4/710 07698 นางสาวฌานิกา เผือกชาย 07:48   มา
ม.4/711 07726 นายวิชัย จันทร์ทอง 07:00 15:01 มา
ม.4/712 07761 นางสาวกัญญาพัชร ศรีบุญเรือง 07:28 15:02 มา
ม.4/714 07763 นางสาวนวินดา สมาธิ 07:51 16:13 มา
ม.4/715 07767 นางสาวพรวิลัยลักษณ์ หงษา 07:06 15:06 มา
ม.4/716 07768 นางสาวพัชราภรณ์ ทองดี 07:47 16:13 มา
ม.4/717 08897 นายกฤตยชญ์ อ่อนสนิท 07:34   มา
ม.4/718 08898 นางสาวกสิมา หลักเพชร 07:35   มา
ม.4/719 08899 นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง 07:19   มา
ม.4/720 08900 นางสาวณัฐนิชา มืดเกิด 07:48   มา
ม.4/721 08901 นางสาวธมลวรรณ ต้องเคียน 07:53 16:13 มา
ม.4/722 08902 นายบุญฤทธิ์ ชัยเพชร์ 07:34   มา
ม.4/723 08903 นายปรัชญา รักคง 07:30   มา
ม.4/724 08904 นางสาวปรียาภรณ์ บัวคง 07:49 15:16 มา
ม.4/726 08906 นางสาวพรรณวลี ราชภิรมย์ 07:30   มา
ม.4/727 08907 นางสาวภัสสร แป้นพุ่ม 07:54   มา
ม.4/728 08908 นางสาวมณฑกานต์ วรรณรักษ์ 07:51   มา
ม.4/729 08909 นางสาวเมธาวดี แก้วสร 07:51   มา
ม.4/731 08911 นางสาวยุพดี ปราบเขต 07:41 15:16 มา
ม.4/732 08912 นางสาววรรณิษา เบ็ญจกุล 07:51   มา
ม.4/734 08914 นางสาวสมฤดี หนูคลัง 07:23 15:16 มา
ม.4/735 08915 นางสาวสิริมา บุดดาหล 07:41 15:16 มา
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.