calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2
นักเรียนทั้งหมด 180 คน
มา (ตรงเวลา) 135 คน
มา (สาย) 2 คน
ลา 0 คน
ขาด 43 คน
ออกก่อนเวลา 2 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.5/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี 06:57   มา
ม.5/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์ 06:57   มา
ม.5/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี 07:38   มา
ม.5/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา 07:41 16:35 มา
ม.5/15 07094 นางสาวอรยา พานิช 07:18 16:21 มา
ม.5/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม 07:01   มา
ม.5/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง 06:51   มา
ม.5/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน 06:46 16:28 มา
ม.5/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี 07:45   มา
ม.5/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ 07:41   มา
ม.5/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์ 07:43 16:07 มา
ม.5/113 08535 นางสาวมยุรินทร์ พรหมรักษา 07:36   มา
ม.5/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร    
ม.5/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง 07:40   มา
ม.5/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย 07:46 16:28 มา
ม.5/21 07069 นายนพดล ทองแทน 07:25   มา
ม.5/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์ 07:29   มา
ม.5/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน 07:19   มา
ม.5/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา 06:48   มา
ม.5/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ 07:09   มา
ม.5/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์ 07:25   มา
ม.5/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม 07:35   มา
ม.5/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์ 07:14   มา
ม.5/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์ 05:18   มา
ม.5/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์ 07:44   มา
ม.5/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์    
ม.5/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร 07:48   มา
ม.5/213 08541 นางสาวจิรารัตน์ คงชู    
ม.5/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.5/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์ 07:11   มา
ม.5/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล 07:51   มา
ม.5/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง 07:31   มา
ม.5/218 08546 นางสาวเพชรไพลิน สุดเมือง    
ม.5/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล 07:28   มา
ม.5/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี    
ม.5/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว 07:35   มา
ม.5/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ 07:40   มา
ม.5/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ 07:40   มา
ม.5/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว 07:44   มา
ม.5/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี 07:45   มา
ม.5/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น 07:14   มา
ม.5/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร 07:48   มา
ม.5/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง 07:35   มา
ม.5/33 07083 นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์    
ม.5/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน 07:17   มา
ม.5/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน 05:18   มา
ม.5/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์ 07:28   มา
ม.5/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ 07:03   มา
ม.5/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา 07:51   มา
ม.5/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์ 05:22   มา
ม.5/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก 07:53   มา
ม.5/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์ 07:25   มา
ม.5/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา    
ม.5/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.5/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข 07:34   มา
ม.5/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์ 07:06   มา
ม.5/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.5/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี 06:56   มา
ม.5/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน    
ม.5/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ 07:05   มา
ม.5/321 08564 นางสาวศรินทิพย์ เอียดชะตา    
ม.5/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี 07:52   มา
ม.5/323 08566 นายอัครชัย นวลศรี 07:20   มา
ม.5/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น 07:01   มา
ม.5/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์ 06:56   มา
ม.5/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ 07:34   มา
ม.5/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์ 07:22   มา
ม.5/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล 07:14 07:28 มา
ม.5/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย 07:48   มา
ม.5/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น 07:55   มา
ม.5/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.5/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี 07:44   มา
ม.5/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์ 07:31   มา
ม.5/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า 06:57 16:00 มา
ม.5/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์ 07:21   มา
ม.5/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด 07:48   มา
ม.5/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 07:46   มา
ม.5/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล 07:33   มา
ม.5/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก 07:14   มา
ม.5/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ 07:52   มา
ม.5/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง 07:15 15:51 มา
ม.5/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล 07:45   มา
ม.5/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง 07:46   มา
ม.5/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี 07:44   มา
ม.5/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน 07:35   มา
ม.5/421 07232 นายเสฏฐวุฒิ พรมเขตร์    
ม.5/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี 07:18   มา
ม.5/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.5/424 07519 นายกฤษฎา ส่งเสริม    
ม.5/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.5/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์ 06:45   มา
ม.5/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส 07:26   มา
ม.5/429 08568 นายกิตติ กาหยี 07:46   มา
ม.5/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.5/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น 07:51   มา
ม.5/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์ 07:13   มา
ม.5/433 08572 นางสาวปริชญา ปานนิล    
ม.5/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม 07:14   มา
ม.5/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ 06:57   มา
ม.5/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล 07:37   มา
ม.5/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม 07:56   มา
ม.5/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี 07:48   มา
ม.5/445 08667 นายจารุกิตติ์ ตั้งจุมพล    
ม.5/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.5/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี 07:43 16:20 มา
ม.5/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ 07:02   มา
ม.5/53 07209 นางสาววิภูสินี เรียบร้อย    
ม.5/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ 07:05   มา
ม.5/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ 07:19   มา
ม.5/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ 07:46   มา
ม.5/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล 08:01   มา
ม.5/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี 07:46   มา
ม.5/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว 07:46   มา
ม.5/510 08582 นายติณห์ วัชรมุสิก 07:40   มา
ม.5/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง 08:07   มา
ม.5/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์ 07:40   มา
ม.5/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี 07:02   มา
ม.5/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์ 07:24   มา
ม.5/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน 07:38   มา
ม.5/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์ 07:05   มา
ม.5/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน 07:46   มา
ม.5/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน 07:27   มา
ม.5/522 08594 นางสาวอรวรรณ ขวัญนิมิตร    
ม.5/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว 07:40   มา
ม.5/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ 07:05   มา
ม.5/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน 07:09   มา
ม.5/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์ 07:52   มา
ม.5/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม 07:52   มา
ม.5/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม 07:47   มา
ม.5/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ    
ม.5/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ 07:52   มา
ม.5/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท 07:52   มา
ม.5/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน 07:52   มา
ม.5/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา    
ม.5/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง 07:30   มา
ม.5/612 07228 นายภานุกาญจน์ มั่นคง    
ม.5/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย 07:52   มา
ม.5/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด 07:37   มา
ม.5/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์ 07:04   มา
ม.5/617 08595 นายกิตติพัฒน์ ชูเชิดรัตน์ 06:56   มา
ม.5/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม 07:52   มา
ม.5/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม 07:40   มา
ม.5/621 08599 นางสาววิสะดารัตน์ ดิลกลัคณาภรณ์    
ม.5/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว 06:56   มา
ม.5/623 08591 นางสาวสุธัญญา ตุลยสุข    
ม.5/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์ 07:37   มา
ม.5/625 08588 นายสหรัฐ ภูมิประไพ    
ม.5/73 07099 นายชลธิศ สะดี 07:30   มา
ม.5/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช 07:31   มา
ม.5/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง    
ม.5/77 07129 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ 07:39   มา
ม.5/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง    
ม.5/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล 07:40   มา
ม.5/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์ 07:15   มา
ม.5/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด   15:08 มา
ม.5/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย    
ม.5/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง 07:25   มา
ม.5/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง 07:49   มา
ม.5/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.5/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม 07:26   มา
ม.5/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.5/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.5/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.5/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ 07:33 15:49 มา
ม.5/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง    
ม.5/724 08607 นายนักรบ สุดทำ 07:48   มา
ม.5/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.5/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน 07:46   มา
ม.5/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี 07:34   มา
ม.5/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู 07:00   มา
ม.5/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.5/734 08617 นายศุภเวช บัวผุด    
ม.5/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม 06:30   มา
ม.5/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม 07:46   มา
ม.5/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.5/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.5/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา 05:28   มา
ม.5/742 08625 นางสาวอริญา มานู 07:03   มา
ม.5/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์ 07:49   มา
ม.5/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 2
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.