calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 192 คน
มา (ตรงเวลา) 140 คน
มา (สาย) 3 คน
ลา 0 คน
ขาด 49 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/11 06521 นายจุลพงษ์ เมธีไพศาล 07:38   มา
ม.6/12 06528 นายปฏิพล สะดี 07:31   มา
ม.6/13 06536 นายคณุตม์ สงขัย 07:45   มา
ม.6/15 06538 นางสาวชลาทิพย์ คีรีรักษ์ 07:03 15:30 มา
ม.6/16 06539 นางสาวชลิดา ศรีมงคล 07:53   มา
ม.6/17 06544 นางสาวณัฐชยา สิงหเสม 06:41   มา
ม.6/18 06549 นางสาวยุวดี เมืองสิ้น    
ม.6/19 06552 นางสาววรัญญา ช่วยเหลือ 07:37   มา
ม.6/110 06553 นางสาววิณิชยา ธรรมเสถียร 07:22   มา
ม.6/111 06554 นางสาววิมลสิริ เพชรอนันต์ศิริ    
ม.6/112 06556 นางสาวศิรภัสสร สิ้มใต้ยิ้น 07:09 15:30 มา
ม.6/113 06558 นางสาวศุภรดา ทองรอด 07:45   มา
ม.6/114 06562 นางสาวสุภนิชา ไกรเทพ 07:22   มา
ม.6/115 06565 นางสาวอรดา สุขกรี 07:38   มา
ม.6/116 06566 นางสาวอลิชา นกรักษ์ 08:02   มา
ม.6/117 06569 นายคเณศ ชูบุญศรี 07:57   มา
ม.6/118 06603 นางสาวศศิวรักษ์ หว่องเซ็ง 07:11   มา
ม.6/119 06668 นายสิรวิชญ์ ไหวพริบ 07:50   มา
ม.6/120 06683 นางสาวสรัลพร คงด้วง 07:53   มา
ม.6/121 06718 นางสาวภาวินี บุญโยดม 07:48   มา
ม.6/122 08203 นางสาวกนกอร ศรีเพชร 07:37   มา
ม.6/123 08204 นายจิรกฤต คำพันธ์    
ม.6/124 08205 นางสาวจิรภัทธ แก้วกลาง 07:17   มา
ม.6/125 08206 นางสาวชุติกาญจน์ แย้มรัตน์ 07:55   มา
ม.6/126 06541 นางสาวชุติมา ท่าห้อง 06:58   มา
ม.6/127 08209 นางสาวนภาทิพย์ สามเมือง 07:44   มา
ม.6/128 08210 นายพงศ์สธร เพชรสุด    
ม.6/129 08211 นางสาวรัตติกาล เดชกล้า    
ม.6/130 08212 นางสาวรัตนาวลี โพธิจิญญาโน 06:57   มา
ม.6/131 08213 นายวงศกร แย้มรัตน์ 07:57   มา
ม.6/132 08226 นางสาวอัสมา สิระพิทย์ 07:11   มา
ม.6/21 06523 นายธนชัย จงภักดี 07:57   มา
ม.6/21 06529 นายปัณณวัฒน์ อยู่เย็น    
ม.6/22 06531 นายปิติกร เวชยันต์ 07:45   มา
ม.6/23 06533 นายอภิสิทธิ์ งามแข 07:46   มา
ม.6/24 06540 นางสาวชุติกาญจน์ จิ้มสุข 06:58   มา
ม.6/25 06537 นางสาวจันทร์มาศ บุญเกื้อ 06:56   มา
ม.6/25 06543 นางสาวณัฎฐนิชา ชัยแก้ว 07:33   มา
ม.6/26 06546 นางสาวปิยาพัชร แต้มเฒ่า 07:28   มา
ม.6/27 06559 นางสาวสัณห์สินี รักเนียม 07:55   มา
ม.6/28 06597 นางสาวภัสริน มากจันทร์ 07:49   มา
ม.6/29 06557 นางสาวศิริวรรณ ดำสัง 07:49   มา
ม.6/29 06641 นางสาวสิรายุ สามศรี 07:51   มา
ม.6/210 06652 นายธนกฤต ธนเดชาสิทธิ์ 07:43   มา
ม.6/212 08215 นางสาวณัฐฏฐนิช จารุประกาศ    
ม.6/215 08218 นางสาวธารารัตน์ เผือกชาย 07:51   มา
ม.6/216 08219 นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง 07:51   มา
ม.6/217 08220 นางสาวพนิดา ศรนรินทร์ 07:51   มา
ม.6/218 08221 นายภูมิพัฒน์ บัวบาล    
ม.6/220 08223 นายสหัสวรรษ คุ้มครอง    
ม.6/221 08224 นางสาวอรวรรณ สมพงษ์ 07:44   มา
ม.6/223 08227 นายโอฬาร มิ่งมิตร 07:54   มา
ม.6/224 08355 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์    
ม.6/225 08359 นางสาววรรณกานต์ สุริวงค์ 07:23   มา
ม.6/31 06530 นายปัณณวัฒน์ แซ่จง    
ม.6/32 06535 นางสาวกรรวี ช่วยกูล 07:47   มา
ม.6/34 06564 นางสาวอภิญญา บุญแก้ว 07:12   มา
ม.6/35 06601 นางสาวเวย์วิกา ท่าจีน 07:15   มา
ม.6/36 06608 นางสาวอารีรัตน์ รอดไกร    
ม.6/37 06643 นางสาวสุธิษา อรรถรัฐ 07:27   มา
ม.6/38 06647 นางสาวอมรทิพย์ ด้วงสุข 07:12   มา
ม.6/39 06678 นางสาวธนัญญา เต่าทอง    
ม.6/310 06690 นายกฤติน คนึง 07:59   มา
ม.6/311 06700 นายนิธิกร โชติวรนานนท์ 07:34   มา
ม.6/312 06713 นางสาวบูชิตา ทวยสงฆ์ 07:32   มา
ม.6/313 06717 นางสาวภัทร์ศยา จริงจิตร    
ม.6/314 07002 นายเขมทัต ชิดเชื้อ 07:22   มา
ม.6/316 08229 นายจิรเมธ จันทรเพชร    
ม.6/317 08230 นางสาวชุติมณฑน์ ดีเบา 06:57   มา
ม.6/318 08231 นายณัฐพล ปัตตานี 07:50   มา
ม.6/320 08233 นายภาณุวัฒน์ รัตนประทีป    
ม.6/323 08236 นางสาวอัจฉราพร จันทร์เซ่ง 07:32   มา
ม.6/325 08635 นายรุจิกร เหมือนเพชร    
ม.6/41 06525 นายธนิสร ใจแข็ง 06:41   มา
ม.6/42 06532 นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ 07:38   มา
ม.6/43 06567 นายกิตติกร แก้วเกื้อ 07:41   มา
ม.6/44 06574 นายไซนัน ตัดสายชล 07:27   มา
ม.6/45 06618 นายณัฐภัทร สมกำลัง 07:29   มา
ม.6/46 06665 นายวัฒชัย ปานเเต่ง    
ม.6/47 07017 นายสมศักดิ์ มหาโพธิ์สอง 07:53   มา
ม.6/49 08237 นายก้องไพร บุญยรัตน์    
ม.6/412 08240 นางสาวจุฑามาศ ศรีบริบูรณ์ 07:50   มา
ม.6/413 08241 นายชัชพงศ์ จันพุ่ม    
ม.6/414 06522 นายชัยวัฒน์ สงบดี 07:03   มา
ม.6/415 08243 นายชาคริต จิตรหลัง 07:53   มา
ม.6/416 08244 นางสาวชาลิสา รักขนาม 07:43 15:34 มา
ม.6/417 08245 นายณภัทร ลือภพ    
ม.6/420 08248 นางสาวณัฐฑริกา จูฮุ้ง 07:32   มา
ม.6/421 08249 นายณัฐพล พวกพล 07:57   มา
ม.6/423 08251 นายโทมัส ฟันเฟ็นเดอโล    
ม.6/424 08252 นายธนภพ มณีทอง    
ม.6/425 08253 นายธนรัตน์ ช่วยธรรม 06:51   มา
ม.6/426 08254 นายธนิศร เพราะยิ่ง    
ม.6/427 08256 นางสาวธิดารัตน์ รักษาศรี 07:41   มา
ม.6/429 08258 นายนัฐพล ดำจุติ 07:29   มา
ม.6/430 08259 นางสาวปนัดดา ธีระประภาวงศ์ 07:59   มา
ม.6/431 08260 นายปราโมทย์ หยงสตาร์ 07:29   มา
ม.6/432 08261 นางสาวปรียานุช รองเมือง 07:46   มา
ม.6/433 08262 นางสาวปุญญิศา ชอบทำกิจ 07:58   มา
ม.6/434 08263 นายพงศกร สุขศรีโรจน์    
ม.6/435 08264 นายพรพิพัฒน์ สกุลรมย์ 07:55   มา
ม.6/436 08265 นางสาวพิมพ์พร แก้วนำ 07:44   มา
ม.6/436 08629 นายเมธาวี ไกรเทพ    
ม.6/437 08266 นายวันเลิศ วารีศรี 07:07   มา
ม.6/439 08268 นายศิวัช ทิพย์จันทา    
ม.6/441 08270 นางสาวสิรามล ล่องตี้ 07:06   มา
ม.6/442 08636 นางสาวอภัสรา กิ้มเฉี้ยง 06:48   มา
ม.6/444 08273 นายหฤษฏ์ นารีพล    
ม.6/448 08358 นายสุทธิภัทร สามทอง 07:41   มา
ม.6/51 06631 นางสาวกนิษฐา แก้วประภา 07:30   มา
ม.6/53 06714 นางสาวเบญญาภา บัวแก้ว 07:13   มา
ม.6/54 06716 นางสาวภัคจิรา จิตแก้ว 06:58   มา
ม.6/55 07012 นายกิตติวัฒน์ ชื่นจิตร 06:58   มา
ม.6/56 07018 นางสาวณัฐณิชา คาร์เมน โพญาเนลล่า 07:34   มา
ม.6/57 07019 นายชัชพงศ์ เจนพาณิชย์วงศ์    
ม.6/57 08208 นางสาวปัทมา ไกรเทพ 07:35 15:29 มา
ม.6/58 08214 นายณัฐชนน เตียวย่อง 07:52   มา
ม.6/58 08275 นายกฤตภาพ ชูดรุ่ง 07:37   มา
ม.6/59 08276 นายกัณตชาติ เอียดเหล็น    
ม.6/511 08278 นางสาวกุลภรณ์ แสงรวม 07:18   มา
ม.6/513 08280 นายเกรียงศักดิ์ สัญกูล 07:54   มา
ม.6/514 08281 นางสาวขวัญฤดี รอดรัก    
ม.6/515 08282 นายคมชาญ เกตุษา 07:45 15:29 มา
ม.6/516 08283 นางสาวจรรยาพร พูดเพราะ 07:09   มา
ม.6/517 08284 นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร    
ม.6/518 08285 นางสาวจันทิมา รักซ้อน 07:42   มา
ม.6/519 08286 นางสาวชนากานต์ พิสัย 07:53   มา
ม.6/520 08287 นางสาวชนิสรา สังวาลรัตน์ 07:47   มา
ม.6/521 08288 นายชยพล ขาวเรือง 08:06   มา
ม.6/522 08289 นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์จันทา    
ม.6/523 08290 นายณัฐพล รอดสั้น 07:29 15:29 มา
ม.6/524 08291 นางสาวทานตะวัน หวันแอ    
ม.6/526 08293 นางสาวน้ำฝน อาษากิจ 07:37   มา
ม.6/527 08294 นางสาวนุชรินทร์ ตรงมาตัง    
ม.6/528 08295 นางสาวปัจจุมาศ หนูเริก    
ม.6/529 08296 นางสาวปิยะวรรณ สงคราม 07:27   มา
ม.6/530 08297 นายพงศกร ไทรงาม    
ม.6/531 08298 นางสาวพัทธนันท์ เกตุแก้ว 07:07   มา
ม.6/532 08299 นางสาวพิมพกานต์ ขาวเนียม    
ม.6/534 08301 นางสาวภัคจิรา ฉิมเพชร์ 07:07   มา
ม.6/535 08302 นางสาววิลัยลักษณ์ พลอินทร์ 06:53   มา
ม.6/537 08304 นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง 07:41   มา
ม.6/538 08305 นางสาวสไบทิพย์ เมืองคง 07:43   มา
ม.6/539 08306 นางสาวสุนันทา ชิตแก้ว 06:56   มา
ม.6/540 08307 นางสาวอัจฉราภรณ์ หอยสังข์    
ม.6/541 08308 นางสาวอัญชิสา ยิ้มไตรพร 07:50   มา
ม.6/61 06527 นายนิธิวัฒน์ หลงขาว    
ม.6/62 06573 นายชินาธิป คนคล่อง 07:09   มา
ม.6/63 06581 นายพีรวิชญ์ ภักดีโชติ 06:58   มา
ม.6/64 06582 นายภราเดช นวลจันทร์ 07:00   มา
ม.6/65 06589 นายอชิตพล เพชรรักษ์ 07:46   มา
ม.6/66 06595 นางสาวนันทัชพร ตั่นเล่ง 07:38   มา
ม.6/67 06600 นางสาววารี ทองปาน 08:00   มา
ม.6/69 06628 นายเศรษฐพงศ์ โชติการ 07:07   มา
ม.6/610 06632 นางสาวจิราพร ประคำเวช 06:48   มา
ม.6/611 06646 นางสาวอภิสรา คงแก้ว 07:35   มา
ม.6/612 06676 นางสาวชญาดา จันทรเดช 07:30 15:29 มา
ม.6/613 06677 นางสาวณัฐนิกา จันทร์เรืองศรี 07:43   มา
ม.6/614 06679 นางสาวนิธินาฏ สีสุข 07:57 15:29 มา
ม.6/615 06682 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ 07:49   มา
ม.6/618 06711 นางสาวธนัญญา อินทวงศ์ 07:49   มา
ม.6/619 06722 นางสาววาสนา มีสุข 07:40   มา
ม.6/620 08309 นายกรกิตติ์ อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/621 08310 นางสาวจณิสตา นิลละออ 07:16   มา
ม.6/623 08312 นายฉัตริน ขวัญเมือง 07:54   มา
ม.6/624 08313 นายชนายุทธ ไชยมล 07:54   มา
ม.6/625 08314 นางสาวนรีรัตน์ เพ็งเกลี้ยง 07:54   มา
ม.6/626 08315 นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม 07:00   มา
ม.6/630 07011 นายวัชรินทร์ พลอินทร์ 07:54   มา
ม.6/631 08320 นางสาวศุภดา มีสวัสดิ์ 08:02   มา
ม.6/632 08321 นางสาวสุรีย์นิภา เวชพงษ์ 07:50 15:44 มา
ม.6/634 08659 นางสาวอภิญญา รักษา    
ม.6/72 06617 นายณัฐพล เล่าส้ม 07:23   มา
ม.6/74 06662 นายภูมิรินทร์ กันทาง    
ม.6/77 06674 นายอัษฎาวุธ ชูเวท 07:00   มา
ม.6/78 06695 นายโชติวิวัฒน์ ซุ้นจิ้ว 06:46   มา
ม.6/79 06725 นางสาวสุมัชมา บำรุงศรี 07:49   มา
ม.6/713 08324 นายกฤษฎา เส็นสกุล    
ม.6/717 08331 นางสาวนฤมล อินทรทอง 07:50   มา
ม.6/718 08332 นางสาวปรียาภรณ์ ชูหอยทอง 07:27   มา
ม.6/720 08269 นางสาวสุภัสสรา บุญโย 07:35   มา
ม.6/722 08336 นายวัชรินทร์ แก้วพรม    
ม.6/723 08337 นายศราวุธ ท่าจีน    
ม.6/728 08222 นางสาวพิมพ์ชนก คงจันทร์ 07:16   มา
ม.6/729 08228 นางสาวชฏาพร ชูภักดี 06:47   มา
ม.6/730 08319 นางสาวสิรินพร จังหลก 07:35   มา
ม.6/731 08328 นายภาณุวัฒน์ ภักดัโชติ    
ม.6/732 08348 นายกัมปนาท ณ นคร 07:35   มา
ม.6/734 08352 นายกฤตนันต์ ศักดิ์ลีลากุล 07:55   มา
ม.6/735 08349 นางสาววศินี พ่วงพันธ์ 07:48   มา
ม.6/737 08345 นางสาวรสิกา สรรพเศียร    
ม.6/738 08346 นางสาวฐิติรัตน์ นิชรัตน์กุล    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.