calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 187 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 187 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/11 06521 นายจุลพงษ์ เมธีไพศาล    
ม.6/12 06528 นายปฏิพล สะดี    
ม.6/13 06536 นายคณุตม์ สงขัย    
ม.6/15 06538 นางสาวชลาทิพย์ คีรีรักษ์    
ม.6/16 06539 นางสาวชลิดา ศรีมงคล    
ม.6/17 06544 นางสาวณัฐชยา สิงหเสม    
ม.6/18 06549 นางสาวยุวดี เมืองสิ้น    
ม.6/19 06552 นางสาววรัญญา ช่วยเหลือ    
ม.6/110 06553 นางสาววิณิชยา ธรรมเสถียร    
ม.6/111 06554 นางสาววิมลสิริ เพชรอนันต์ศิริ    
ม.6/112 06556 นางสาวศิรภัสสร สิ้มใต้ยิ้น    
ม.6/113 06558 นางสาวศุภรดา ทองรอด    
ม.6/114 06562 นางสาวสุภนิชา ไกรเทพ    
ม.6/115 06565 นางสาวอรดา สุขกรี    
ม.6/116 06566 นางสาวอลิชา นกรักษ์    
ม.6/117 06569 นายคเณศ ชูบุญศรี    
ม.6/118 06603 นางสาวศศิวรักษ์ หว่องเซ็ง    
ม.6/119 06668 นายสิรวิชญ์ ไหวพริบ    
ม.6/120 06683 นางสาวสรัลพร คงด้วง    
ม.6/121 06718 นางสาวภาวินี บุญโยดม    
ม.6/122 08203 นางสาวกนกอร ศรีเพชร    
ม.6/123 08204 นายจิรกฤต คำพันธ์    
ม.6/124 08205 นางสาวจิรภัทธ แก้วกลาง    
ม.6/125 08206 นางสาวชุติกาญจน์ แย้มรัตน์    
ม.6/126 06541 นางสาวชุติมา ท่าห้อง    
ม.6/127 08209 นางสาวนภาทิพย์ สามเมือง    
ม.6/128 08210 นายพงศ์สธร เพชรสุด    
ม.6/129 08211 นางสาวรัตติกาล เดชกล้า    
ม.6/130 08212 นางสาวรัตนาวลี โพธิจิญญาโน    
ม.6/131 08213 นายวงศกร แย้มรัตน์    
ม.6/132 08226 นางสาวอัสมา สิระพิทย์    
ม.6/21 06523 นายธนชัย จงภักดี    
ม.6/21 06529 นายปัณณวัฒน์ อยู่เย็น    
ม.6/22 06531 นายปิติกร เวชยันต์    
ม.6/23 06533 นายอภิสิทธิ์ งามแข    
ม.6/24 06540 นางสาวชุติกาญจน์ จิ้มสุข    
ม.6/25 06537 นางสาวจันทร์มาศ บุญเกื้อ    
ม.6/25 06543 นางสาวณัฎฐนิชา ชัยแก้ว    
ม.6/26 06546 นางสาวปิยาพัชร แต้มเฒ่า    
ม.6/27 06559 นางสาวสัณห์สินี รักเนียม    
ม.6/28 06597 นางสาวภัสริน มากจันทร์    
ม.6/29 06557 นางสาวศิริวรรณ ดำสัง    
ม.6/29 06641 นางสาวสิรายุ สามศรี    
ม.6/210 06652 นายธนกฤต ธนเดชาสิทธิ์    
ม.6/212 08215 นางสาวณัฐฏฐนิช จารุประกาศ    
ม.6/215 08218 นางสาวธารารัตน์ เผือกชาย    
ม.6/216 08219 นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง    
ม.6/217 08220 นางสาวพนิดา ศรนรินทร์    
ม.6/218 08221 นายภูมิพัฒน์ บัวบาล    
ม.6/220 08223 นายสหัสวรรษ คุ้มครอง    
ม.6/221 08224 นางสาวอรวรรณ สมพงษ์    
ม.6/223 08227 นายโอฬาร มิ่งมิตร    
ม.6/224 08355 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์    
ม.6/225 08359 นางสาววรรณกานต์ สุริวงค์    
ม.6/31 06530 นายปัณณวัฒน์ แซ่จง    
ม.6/32 06535 นางสาวกรรวี ช่วยกูล    
ม.6/34 06564 นางสาวอภิญญา บุญแก้ว    
ม.6/35 06601 นางสาวเวย์วิกา ท่าจีน    
ม.6/36 06608 นางสาวอารีรัตน์ รอดไกร    
ม.6/37 06643 นางสาวสุธิษา อรรถรัฐ    
ม.6/38 06647 นางสาวอมรทิพย์ ด้วงสุข    
ม.6/39 06678 นางสาวธนัญญา เต่าทอง    
ม.6/310 06690 นายกฤติน คนึง    
ม.6/311 06700 นายนิธิกร โชติวรนานนท์    
ม.6/312 06713 นางสาวบูชิตา ทวยสงฆ์    
ม.6/314 07002 นายเขมทัต ชิดเชื้อ    
ม.6/316 08229 นายจิรเมธ จันทรเพชร    
ม.6/317 08230 นางสาวชุติมณฑน์ ดีเบา    
ม.6/318 08231 นายณัฐพล ปัตตานี    
ม.6/320 08233 นายภาณุวัฒน์ รัตนประทีป    
ม.6/323 08236 นางสาวอัจฉราพร จันทร์เซ่ง    
ม.6/325 08635 นายรุจิกร เหมือนเพชร    
ม.6/41 06525 นายธนิสร ใจแข็ง    
ม.6/42 06532 นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ    
ม.6/43 06567 นายกิตติกร แก้วเกื้อ    
ม.6/44 06574 นายไซนัน ตัดสายชล    
ม.6/45 06618 นายณัฐภัทร สมกำลัง    
ม.6/46 06665 นายวัฒชัย ปานเเต่ง    
ม.6/47 07017 นายสมศักดิ์ มหาโพธิ์สอง    
ม.6/49 08237 นายก้องไพร บุญยรัตน์    
ม.6/412 08240 นางสาวจุฑามาศ ศรีบริบูรณ์    
ม.6/413 08241 นายชัชพงศ์ จันพุ่ม    
ม.6/414 06522 นายชัยวัฒน์ สงบดี    
ม.6/415 08243 นายชาคริต จิตรหลัง    
ม.6/416 08244 นางสาวชาลิสา รักขนาม    
ม.6/417 08245 นายณภัทร ลือภพ    
ม.6/420 08248 นางสาวณัฐฑริกา จูฮุ้ง    
ม.6/421 08249 นายณัฐพล พวกพล    
ม.6/423 08251 นายโทมัส ฟันเฟ็นเดอโล    
ม.6/424 08252 นายธนภพ มณีทอง    
ม.6/425 08253 นายธนรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/426 08254 นายธนิศร เพราะยิ่ง    
ม.6/427 08256 นางสาวธิดารัตน์ รักษาศรี    
ม.6/429 08258 นายนัฐพล ดำจุติ    
ม.6/430 08259 นางสาวปนัดดา ธีระประภาวงศ์    
ม.6/431 08260 นายปราโมทย์ หยงสตาร์    
ม.6/432 08261 นางสาวปรียานุช รองเมือง    
ม.6/433 08262 นางสาวปุญญิศา ชอบทำกิจ    
ม.6/434 08263 นายพงศกร สุขศรีโรจน์    
ม.6/435 08264 นายพรพิพัฒน์ สกุลรมย์    
ม.6/436 08265 นางสาวพิมพ์พร แก้วนำ    
ม.6/436 08629 นายเมธาวี ไกรเทพ    
ม.6/437 08266 นายวันเลิศ วารีศรี    
ม.6/439 08268 นายศิวัช ทิพย์จันทา    
ม.6/441 08270 นางสาวสิรามล ล่องตี้    
ม.6/442 08636 นางสาวอภัสรา กิ้มเฉี้ยง    
ม.6/444 08273 นายหฤษฏ์ นารีพล    
ม.6/448 08358 นายสุทธิภัทร สามทอง    
ม.6/51 06631 นางสาวกนิษฐา แก้วประภา    
ม.6/53 06714 นางสาวเบญญาภา บัวแก้ว    
ม.6/54 06716 นางสาวภัคจิรา จิตแก้ว    
ม.6/55 07012 นายกิตติวัฒน์ ชื่นจิตร    
ม.6/56 07018 นางสาวณัฐณิชา คาร์เมน โพญาเนลล่า    
ม.6/57 07019 นายชัชพงศ์ เจนพาณิชย์วงศ์    
ม.6/57 08208 นางสาวปัทมา ไกรเทพ    
ม.6/58 08214 นายณัฐชนน เตียวย่อง    
ม.6/58 08275 นายกฤตภาพ ชูดรุ่ง    
ม.6/59 08276 นายกัณตชาติ เอียดเหล็น    
ม.6/511 08278 นางสาวกุลภรณ์ แสงรวม    
ม.6/513 08280 นายเกรียงศักดิ์ สัญกูล    
ม.6/514 08281 นางสาวขวัญฤดี รอดรัก    
ม.6/515 08282 นายคมชาญ เกตุษา    
ม.6/516 08283 นางสาวจรรยาพร พูดเพราะ    
ม.6/517 08284 นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร    
ม.6/518 08285 นางสาวจันทิมา รักซ้อน    
ม.6/519 08286 นางสาวชนากานต์ พิสัย    
ม.6/520 08287 นางสาวชนิสรา สังวาลรัตน์    
ม.6/521 08288 นายชยพล ขาวเรือง    
ม.6/522 08289 นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์จันทา    
ม.6/523 08290 นายณัฐพล รอดสั้น    
ม.6/524 08291 นางสาวทานตะวัน หวันแอ    
ม.6/526 08293 นางสาวน้ำฝน อาษากิจ    
ม.6/528 08295 นางสาวปัจจุมาศ หนูเริก    
ม.6/529 08296 นางสาวปิยะวรรณ สงคราม    
ม.6/530 08297 นายพงศกร ไทรงาม    
ม.6/531 08298 นางสาวพัทธนันท์ เกตุแก้ว    
ม.6/532 08299 นางสาวพิมพกานต์ ขาวเนียม    
ม.6/534 08301 นางสาวภัคจิรา ฉิมเพชร์    
ม.6/535 08302 นางสาววิลัยลักษณ์ พลอินทร์    
ม.6/537 08304 นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง    
ม.6/538 08305 นางสาวสไบทิพย์ เมืองคง    
ม.6/539 08306 นางสาวสุนันทา ชิตแก้ว    
ม.6/540 08307 นางสาวอัจฉราภรณ์ หอยสังข์    
ม.6/541 08308 นางสาวอัญชิสา ยิ้มไตรพร    
ม.6/61 06527 นายนิธิวัฒน์ หลงขาว    
ม.6/62 06573 นายชินาธิป คนคล่อง    
ม.6/63 06581 นายพีรวิชญ์ ภักดีโชติ    
ม.6/64 06582 นายภราเดช นวลจันทร์    
ม.6/65 06589 นายอชิตพล เพชรรักษ์    
ม.6/66 06595 นางสาวนันทัชพร ตั่นเล่ง    
ม.6/67 06600 นางสาววารี ทองปาน    
ม.6/69 06628 นายเศรษฐพงศ์ โชติการ    
ม.6/610 06632 นางสาวจิราพร ประคำเวช    
ม.6/611 06646 นางสาวอภิสรา คงแก้ว    
ม.6/612 06676 นางสาวชญาดา จันทรเดช    
ม.6/613 06677 นางสาวณัฐนิกา จันทร์เรืองศรี    
ม.6/614 06679 นางสาวนิธินาฏ สีสุข    
ม.6/615 06682 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ    
ม.6/618 06711 นางสาวธนัญญา อินทวงศ์    
ม.6/619 06722 นางสาววาสนา มีสุข    
ม.6/620 08309 นายกรกิตติ์ อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/621 08310 นางสาวจณิสตา นิลละออ    
ม.6/623 08312 นายฉัตริน ขวัญเมือง    
ม.6/624 08313 นายชนายุทธ ไชยมล    
ม.6/625 08314 นางสาวนรีรัตน์ เพ็งเกลี้ยง    
ม.6/626 08315 นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม    
ม.6/630 07011 นายวัชรินทร์ พลอินทร์    
ม.6/631 08320 นางสาวศุภดา มีสวัสดิ์    
ม.6/632 08321 นางสาวสุรีย์นิภา เวชพงษ์    
ม.6/634 08659 นางสาวอภิญญา รักษา    
ม.6/72 06617 นายณัฐพล เล่าส้ม    
ม.6/74 06662 นายภูมิรินทร์ กันทาง    
ม.6/77 06674 นายอัษฎาวุธ ชูเวท    
ม.6/78 06695 นายโชติวิวัฒน์ ซุ้นจิ้ว    
ม.6/79 06725 นางสาวสุมัชมา บำรุงศรี    
ม.6/713 08324 นายกฤษฎา เส็นสกุล    
ม.6/717 08331 นางสาวนฤมล อินทรทอง    
ม.6/718 08332 นางสาวปรียาภรณ์ ชูหอยทอง    
ม.6/720 08269 นางสาวสุภัสสรา บุญโย    
ม.6/728 08222 นางสาวพิมพ์ชนก คงจันทร์    
ม.6/729 08228 นางสาวชฏาพร ชูภักดี    
ม.6/730 08319 นางสาวสิรินพร จังหลก    
ม.6/731 08328 นายภาณุวัฒน์ ภักดัโชติ    
ม.6/732 08348 นายกัมปนาท ณ นคร    
ม.6/734 08352 นายกฤตนันต์ ศักดิ์ลีลากุล    
ม.6/735 08349 นางสาววศินี พ่วงพันธ์    
ม.6/738 08346 นางสาวฐิติรัตน์ นิชรัตน์กุล    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.