calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 162 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 162 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นเลขที่รหัสนักเรียนชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าเวลาออกหมายเหตุ
ม.6/11 07081 นางสาวกุลธิดา ศรมีศรี    
ม.6/12 07084 นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์    
ม.6/13 07090 นางสาวพิมลวัลย์ เพ็งสุขศรี    
ม.6/14 07092 นางสาวศิรประภา พันธา    
ม.6/15 07094 นางสาวอรยา พานิช    
ม.6/16 07162 นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม    
ม.6/17 07168 นางสาวสุนิสา นวลทอง    
ม.6/18 08529 นายเกียรติศักดิ์ วิ้นฉ้วน    
ม.6/110 08531 นางสาวจริญญา ฉิมพลี    
ม.6/111 08533 นางสาวพสชนัน ทองโอ    
ม.6/112 08534 นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์    
ม.6/114 08537 นางสาวลักษศมี สัมพันธมิตร    
ม.6/115 08538 นายศุภเดช จันเซ่ง    
ม.6/116 08539 นางสาวไอรดา บุญชูช่วย    
ม.6/21 07069 นายนพดล ทองแทน    
ม.6/22 07070 นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์    
ม.6/23 07080 นางสาวกุลฐภรณ์ บัวชูก้าน    
ม.6/24 07085 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา    
ม.6/25 07087 นางสาวนัฐธินันท์ ไกรเทพ    
ม.6/26 07093 นางสาวสุธาสินี รักจันทร์    
ม.6/27 07104 นายธีรภัทร แป้นพยอม    
ม.6/28 07105 นายนรารักษ์ สังข์พราหมณ์    
ม.6/29 07120 นางสาวฌาดา สิทธิพงษ์    
ม.6/210 07164 นางสาวปิ่นมุก สัญวงษ์    
ม.6/211 07570 นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์    
ม.6/212 08540 นายคณิสร กลิ่นเพชร    
ม.6/214 08542 นายธนเพชร เพชรหวล    
ม.6/215 08543 นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์    
ม.6/216 08544 นายพงศธร โพธิกุล    
ม.6/217 08545 นางสาวพัชรินทร์ ทับเที่ยง    
ม.6/219 08547 นายภราดา เอกลักษณ์ไพศาล    
ม.6/220 08548 นายศรายุธ หวังหลี    
ม.6/222 08550 นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว    
ม.6/223 08551 นางสาวหทัยทิพย์ แท่นสุวรรณ    
ม.6/224 08552 นางสาวอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติ    
ม.6/225 08649 นางสาวฐานมาศ กิ่งเกาะยาว    
ม.6/226 08668 นางสาวขวัญฤทัย ผ่องศรี    
ม.6/227 08932 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น    
ม.6/228 09272 นายศิวัช ปิยะกิตติยามาศ    
ม.6/31 07068 นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร    
ม.6/32 07071 นายพงศกร สังข์ทอง    
ม.6/35 07152 นายภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน    
ม.6/36 07161 นางสาวบุษกร หัวหิน    
ม.6/37 07244 นางสาวมนัสวีร์ ชิตจันทร์    
ม.6/38 07533 นางสาวโชติมาศ ไฉยชาติ    
ม.6/39 07946 นายภูรินท์ วงษ์มณฑา    
ม.6/310 08553 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์    
ม.6/311 08554 นางสาวกัณทิชา สินหอยราก    
ม.6/312 07158 นางสาวกาญจนา จงรักษ์    
ม.6/313 08556 นางสาวเกศมณี สงมา    
ม.6/314 08557 นางสาวขนิษฐา ดำสี    
ม.6/315 08558 นางสาวขวัญประภา ศรีสุข    
ม.6/316 05889 นายจิระเดช สุทธินนท์    
ม.6/317 08560 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ประเวช    
ม.6/318 08561 นางสาวลีลาวรรณ์ พลัดทองศรี    
ม.6/319 08562 นางสาววิลาวัณย์ คงขัน    
ม.6/320 08563 นางสาววิลาสินี ย้อยดำ    
ม.6/322 08565 นางสาวสุวนันท์ ภาษี    
ม.6/325 08650 นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น    
ม.6/326 08929 นางสาวจินัลฐกาญจน์ หิมรัตน์    
ม.6/327 08920 นางสาวโฉมธิดา บุญกิจ    
ม.6/41 07062 นายกฤษฎา ศรีปรางค์    
ม.6/42 07063 นายกัญจน์ พิพัฒนกุล    
ม.6/43 07064 นายกิตติศักดิ์ กุ้งอุย    
ม.6/44 07066 นายคมกฤช ซุ้นสั้น    
ม.6/45 07075 นายโรจนศักดิ์ คงเพชรศักดิ์    
ม.6/46 07076 นายศักรินทร์ รามศรี    
ม.6/48 07091 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ์    
ม.6/49 07106 นายพรเทพ แก้วกล้า    
ม.6/410 07109 นายสาคเรศ นาคประสิทธิ์    
ม.6/411 07113 นายอนวัช ชุมหมัด    
ม.6/412 07114 นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย    
ม.6/413 07118 นางสาวอรนลิน ทิมสวัสดิกุล    
ม.6/414 07122 นางสาวนภัสสร ด้วนเล็ก    
ม.6/415 07123 นางสาวน้ำทิพย์ ทองโอ    
ม.6/416 07131 นางสาวสุภาพร แซ่ว่อง    
ม.6/417 07136 นายคิงกฤติ กิตติเวชวรกุล    
ม.6/418 07151 นายภัทรพงศ์ ตูลเพ็ง    
ม.6/419 07155 นายสิทธิพล หมื่นภักดี    
ม.6/420 07226 นายพีรวิชญ์ รักซ้อน    
ม.6/422 07235 นายอรรถกร รักภักดี    
ม.6/423 07518 นายเชษฐ์คุณ ศุภกีรติโชติ    
ม.6/426 07988 นางสาวเมลยา แก้วสุด    
ม.6/427 07994 นางสาวชนกานต์ พูลวงค์    
ม.6/428 08567 นายกฤตพัฒน์ แก้วจำรัส    
ม.6/429 08568 นายกิตติ กาหยี    
ม.6/430 08569 นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี    
ม.6/431 08570 นางสาวนัฏยา ทองดอนแป้น    
ม.6/432 08571 นางสาวบุญสิตา อรรถการไพฑูรย์    
ม.6/435 08574 นางสาวภรณ์ธิดา อรรถธรรม    
ม.6/436 08575 นางสาววชิรา ชัยชนะ    
ม.6/438 08577 นายไววิทย์ รามพูล    
ม.6/439 08578 นายอนิรุทธ์ ชูท้วม    
ม.6/440 08579 นายอัครพนธ์ ด้วงดี    
ม.6/447 08910 นางสาวนันทิชา อ่อนชาติ    
ม.6/51 07077 นายสถิตคุณ เสนี    
ม.6/52 07172 นางสาวอิสญาภรณ์ ภักดีโชติ    
ม.6/54 07529 นางสาวกาญจนา บรรจงการ    
ม.6/55 07530 นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ    
ม.6/56 07535 นางสาวนภัสวรรณ นาเหนือ    
ม.6/57 07971 นางสาวกานดา เจริญผล    
ม.6/58 08580 นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี    
ม.6/59 08581 นางสาวญาณิศา ขาวเขียว    
ม.6/511 08583 นายธนพล แดงสว่าง    
ม.6/512 08584 นางสาวธนัชพร วรนันท์    
ม.6/513 08585 นางสาวบุษญา ช่วยธานี    
ม.6/514 08586 นางสาวพรวดี พรมวงศ์    
ม.6/515 08587 นางสาวศศิวิมล นานอน    
ม.6/517 08589 นางสาวสิรินทิพย์ แสงจันทร์    
ม.6/518 08590 นางสาวสุดารัตน์ ง่วนสน    
ม.6/520 08592 นางสาวสุภัคชนม์ ชำนาญแทน    
ม.6/521 09204 นางสาวลักษณารีย์ โยชุม    
ม.6/523 08637 นายศุภณัฐ แซ่จ๋าว    
ม.6/524 08662 นางสาวอลิษา แสงวรรณ    
ม.6/525 07534 นางสาวณิชากานต์ ทาลุน    
ม.6/61 07096 นายกฤษฎา ธราภรณ์    
ม.6/63 07138 นายชาคริต ส่งเสริม    
ม.6/64 07139 นายณัฐภัทร บุญธรรม    
ม.6/65 07181 นายปฏิพัฒน์ ชีวะ    
ม.6/67 07186 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ    
ม.6/68 07189 นายวีริศ อ่อนสนิท    
ม.6/69 07190 นายสรวุธ ผิวเงิน    
ม.6/610 07192 นายสุพจน์ อุดมพฤกษา    
ม.6/611 07207 นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง    
ม.6/612 07505 นายกิตติพงษ์ ทองย้อย    
ม.6/613 07514 นายธีรพล บรรจงดัด    
ม.6/615 07536 นางสาวเบญจมาพร ชรินทร์    
ม.6/618 08596 นายณัฐพล ลักษณะพริ้ม    
ม.6/620 08598 นางสาวปวีณา อ่อนน้อม    
ม.6/622 08600 นางสาวสุธิดา รักแก้ว    
ม.6/624 08645 นางสาวเปมิกา เพชรสุทธิ์    
ม.6/73 07099 นายชลธิศ สะดี    
ม.6/74 07101 นายชิติพัทธิ์ รองเดช    
ม.6/75 07107 นางสาวเพ็ญนภา คงทอง    
ม.6/78 07130 นางสาวสุชัญญา ชูดวง    
ม.6/79 07132 นางสาวอริสา จันทวิไล    
ม.6/710 07237 นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยพงศ์    
ม.6/711 07231 นายศรุต ด้วงผุด    
ม.6/711 07236 นางสาวกรกนก ทองย้อย    
ม.6/713 07241 นางสาวปาริชาต โปหลง    
ม.6/714 07238 นางสาวชัญญานุช ล้วนเส้ง    
ม.6/714 07526 นายอดิศร คงแทน    
ม.6/717 07539 นางสาวสุดารา เพชรสงคราม    
ม.6/718 07537 นางสาวพรนิดา คงพูล    
ม.6/719 08602 นายกนต์ธร บุตรรักษา    
ม.6/721 08604 นายณัฐภูมิ แนบเพ็ชร    
ม.6/722 08605 นายณัฐฤกษ์ แพชนะ    
ม.6/723 08606 นายธรรมนูญ แซ่อั๋ง    
ม.6/724 08607 นายนักรบ สุดทำ    
ม.6/726 08609 นายปณัยกร พูลรัตน์    
ม.6/727 08610 นางสาวภูษณิศา ข่ายม่าน    
ม.6/728 08611 นางสาวมัณฑิตา ระเบียนดี    
ม.6/729 08612 นางสาวมาริสา แก้วชู    
ม.6/733 08616 นายศักดิ์ชาย นิลวรรณ    
ม.6/735 08618 นางสาวสุชาวดี กาญจนพรหม    
ม.6/737 08620 นางสาวหยาดฝน เลียมไหม    
ม.6/739 08622 นางสาวอภิภาวดี พันทองรุ่งเรือง    
ม.6/740 08623 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยธรรม    
ม.6/741 08913 นางสาวฐิติญา เปลี่ยนกัลยา    
ม.6/742 08625 นางสาวอริญา มานู    
ม.6/745 08658 นางสาวลัดดาวัณย์ ลาชโรจน์    
ม.6/746 08933 นายเทวฤทธิ์ ยกเซ่ง    
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน(ไม่มีกราฟ)
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.