calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 3

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 478 คน
มา (ตรงเวลา) 417 คน
มา (สาย) 6 คน
ลา 0 คน
ขาด 55 คน
ออกก่อนเวลา 127 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.1 159 147 1 0 11
ม.2 154 127 4 0 23
ม.3 165 143 1 0 21
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 3
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.