calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ช่วงชั้นที่ 4

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4
นักเรียนทั้งหมด 519 คน
มา (ตรงเวลา) 0 คน
มา (สาย) 0 คน
ลา 0 คน
ขาด 519 คน
ออกก่อนเวลา 0 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.4 204 0 0 0 204
ม.5 153 0 0 0 153
ม.6 162 0 0 0 162
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.