calendar
สถิติบันทึกเวลานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2
ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ช่วงชั้นที่ 4

ข้อมูลการเข้า-ออก ช่วงชั้นที่ 4
นักเรียนทั้งหมด 534 คน
มา (ตรงเวลา) 411 คน
มา (สาย) 11 คน
ลา 0 คน
ขาด 112 คน
ออกก่อนเวลา 35 คนระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.4 167 134 7 0 26
ม.5 180 135 2 0 43
ม.6 187 142 2 0 43
แบบรายงานการเข้าออก ช่วงชั้นที่ 4
 รายงานนักเรียนที่มาเรียน (รวมเข้าสาย)
 รายงานนักเรียนที่เข้าตรงเวลา
 รายงานนักเรียนที่เข้าสาย
 รายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
 รายงานนักเรียนที่ลา
 รายงานนักเรียนลงเวลามา-กลับไม่สมบูรณ์
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตเข้าช้ากว่ากำหนด
 รายงานนักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 รายงานนักเรียนออกก่อนเวลา
 สรุปสถิติบันทึกเวลานักเรียน รายวัน
 ส่ง SMS
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.